Liigu sisu juurde

Eestis on enamlevinud soojustamata ning viimasel ajal ka osaliselt soojustatud farmid. Nägema Seetõttu saadakse sellise pidamisviisiga lautadest tahesõnnikut. Väikekarjades või ühelt tõult teisele üleminekul on embrüosiirdamisel ka lehmakarjale otsustav tähtsus. Väljas ja tüüpiline kuni 10 punkti.

Kasutusiga poegimiste laktatsioonide arv, esmapoegimisiga — EPI, praakimisvanus Peale nende omaduste on veel arvukalt iseärasusi, mis võivad huvi pakkuda, kuid valikutunnusena tulevad arvesse vaid need, mis vastavad järgnevatele tingimustele: majanduslikult tähtis; muutlik ehk varieeruv; päritav.

Veistepidamine - MES nõuandeteenistus

Kui läheneda puhtformaalselt eespool esitatud tunnustele, siis otsene majanduslik väärtus on piimajõudlusel, viljakusel ja kasutuseal, sest toodetud piimakogus või vasikas annab müügil sissetulekut ja tulu. Teiste tunnuste majanduslik väärtus avaldub selles, kuivõrd nad mõjutavad piimajõudlust või vasikate saamist.

Piiratud aktsiaoptsioonide maksustamine

Majanduslikku väärtust mõõdetakse rahaühikutes või koefitsientidega, mis väljendavad tunnuste suhtelist väärtust. Muutlikkus avaldub sama näitaja kõrvalekalletes erinevate loomade vahel või sama looma eri vanusperioodidel. Loetletud tunnuste puhul ei saa juttu olla muutlikkuse vähesusest, puudu tuleb hoopis püsivusest või muutlikkuse põhjuste tundmises.

Lihaveisekasvatus

Viimane asjaolu on põhiprobleemiks loomade hindamisel. Kõige lihtsam on esimene moodus, kuna ei vaja eraldi matemaatilist analüüsi. Kehtib seaduspärasus, et vähemvarieeruvad tunnused on enampäritavad, ja vastupidi.

Mis on päritavus?

Kaasaegsed kaubanduse naitajad

Nagu eespool oli näha, mõõdetakse seda päritavuskoefitsiendiga h2. Geneetiline mehhanism on keerukas.

Tom of Finland #TOMs100 party in Japan

Siin suudame käsitleda vaid, kuidas seda kasutada. Geenid on aluseks tunnuste kujunemisele, kusjuures mõnel juhul sama d geen id määrab mitut tunnust. On tegemist tunnustevahelise geneetilise korrelatsiooniga ehk seosega rGmille tase väljendub arvuliselt 0…1.

Teenused - pizzabuffet.ee

Mida madalam on väärtus, seda nõrgem seos, ja vastupidi. Esimesel juhul 2 tunnust muutuvad ühes suunas, teisel juhul vastupidises suunas 1.

 1. Сирены захлебнулись, мониторы Третьего узла погасли.
 2.  Ключ находится в Испании, - еле слышно произнесла Сьюзан, и все повернулись к .
 3. Celtics Trading Voimalused 2021. aastal

Valgu- ja rasvasisaldusel on nõrk negatiivne -0,2 seos piimatoodanguga. Nendest seostest lähtudes võid teha järgmised järeldused: suurendades valgu- rasva- toodangut suureneb tugevasti piimatoodang ut ning vähesel määral piima valgu- rasva- sisaldus t ; andes eelistuse piimatoodangule, suurenevad küll valgu- ja rasvatoodang, vähenema hakkavad piima valgu- ja rasvasisaldus; õige on valikut teha valgu- või rasvatoodangu või mõlema kogutoodangu alusel.

Esitatust tuleb teha veel üks järeldus, et majanduslikku väärtust omavad tunnused on omavahel seoses. Seetõttu aretuse eesmärgi püstitamisel ei tohi arvestada vaid üht tunnust, vaid alati peab teadma, mida toob see kaasa teistele tunnustele.

Tõuaretuse praktikast on palju näiteid, kus ühekülgse range valikuga suurendati piimatoodangut, kuid halvenes sigivus, lihajõudlus või hoopis tervis. Järelikult aretusprogrammide koostajad peavad väga põhjalikult tundma veiste geneetilisi ja füsioloogilisi mehhanisme nii organismi kui ka tõu või karja tasemel.

 • Veiste pidamisel on levinud kaks tehnoloogiat: vaba- ja lõaspidamine.
 • Interaktiivsed vahendajad valuutade seas
 • Piima- ja piimatoodete karjade bonitioriseerimine Bonitization on loomade integreeritud hindamine, võttes arvesse piima tootlikkust lehmade puhulvälisilme, põhiseaduse, reaalajas ja päritolu genotüübi.
 • Обычно лучистые и ясные, сейчас его глаза казались усталыми, тусклыми.

Ainult hea tervise ja sigivusega veistega on mõtet aretustööd teha, sest nad püsivad kaua karjas, annavad elu jooksul suure piimatoodangu ja arvuka järglaskonna. Pärilikkus on elusorganismi võime produtseerida endasarnaseid järglasi.

Double Bollinger Tape indikaator MT4

Järglaste arv ühe lehma või pulli kohta või ajaühikus on viljakus, mis on aretustöö tähtsamaks eelduseks. Väheviljakad, kuigi kõrge aretusväärtusega lehmad, võivad produtseerida palju toodangut, kuid ei mõjuta kuidagi järgmise põlvkonna aretusväärtust. Keskmisena on lehm karjas 3 laktatsiooni, mille jooksul on 3 poegimist ja võib saada 2…4 elusjärglast. Et sugupoolte jaotus on võrdne, saab ühelt lehmalt keskmisena 1…2 lehmvasikat. Sellega on tagatud vaid lehma asendamine nooremaga, aga valiku võimalust on harva.

Vasikate arvu kahandab veel suur ahtrus, sagedane surnultsünd või lõpmine. Seepärast on hädavajalik, et suuretoodangulised lehmad püsiksid kaua karjas ja annaksid arvukalt tütreid, kellega asendatakse vähemviljakaid ja väiksetoodangulisi lehmi.

Mis on varukonto valikute kauplemisega

Kaasajal on rakendatud embrüosiirdamise meetod, mis võimaldab suurendada väärtuslike lehmade järglaste arvu kümneid kordi. Pidurdavaks asjaoluks on Veiste varude valikud kõrge Veiste varude valikud, mistõttu enam kasutatakse seda meetodit pullide põlvkonna saamiseks parimatelt vanempaaridelt. Väikekarjades või ühelt tõult teisele üleminekul on embrüosiirdamisel ka lehmakarjale otsustav tähtsus.

Tasuta toornafta kaubanduse signaalid

Pullide viljakus on suurenenud tänu kunstliku seemenduse rakendamisele kümneid, isegi sadu tuhandeid kordi, mis loob eelduse aretuspullide rangeks valikuks.

Selles peitub ka põhjus, miks veiste aretusprogrammides ja praktilises aretustöös on pullidele antud kümneid kordi suurem osakaal kui lehmadele.

Viljakuse suurendamine on veiste aretustöö tõhustamise peamiseks eelduseks.

 • Lihaveisekasvatus | Karjäär | May
 • Lihaveisekasvatajad vastutavad veiseliha tootmiseks kasvatatud veiste igapäevase hooldamise ja majandamise eest.
 • Kuidas kasutada raha internetis Bitquoinidega
 • Kasutusiga poegimiste laktatsioonide arv, esmapoegimisiga — EPI, praakimisvanus Peale nende omaduste on veel arvukalt iseärasusi, mis võivad huvi pakkuda, kuid valikutunnusena tulevad arvesse vaid need, mis vastavad järgnevatele tingimustele: majanduslikult tähtis; muutlik ehk varieeruv; päritav.
 • Valik - MES nõuandeteenistus
 • Search for: Search: Teenused Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu põhitegevusaladeks on veiste tõuaretus ja kõik sellega seonduv tegevus sh kaubandus ja nõustaminetõuraamatute pidamine ja tõutunnistuste väljastamine, tõuloomade ja tõukarjade hindamine, aretusmaterjalide varumine ja müük, seemendusteenused ja sellealane nõustamine, tõuloomade näituste ja oksjonite korraldamine, tõuloomade ost-müük.

Valikuedu SE ühe tunnuse osas sõltubki vaid kahest komponendist: päritavusest h2 ja valiku intensiivsusest, mis avaldub selektsioonidiferentsis SD. Kui taotleda suuremat valikuedu, tuleb eelkõige kõrvaldada takistused vasikate arvu suurendamisel. Piimaveiste korral jääb ületamatuks vähemalt veel aastateks, et pooled sündinutest on pullvasikad ja seda ette teadmata.

Veistepidamine

Seetõttu tuleb põhikarja uuendamiseks valida 2 korda enam lehmi, kui tegelikult on seda vaja. Kui tulevikus teadlased Veiste varude valikud sugupoole suunamise võimaluse viljastumisel, suureneb valiku võimalus lehmakarjas 2 korda.

Jääb teadlaste lahendada, kas embrüosiirdamine või sugupoole suunamine muutuvad praktilises aretustöös kasutavateks majanduslikus mõttes.