Liigu sisu juurde

Tulud on aruandeperioodi sissetulekud majandusliku kasu suurenemised , millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike poolt teostatud sissemaksed omakapitali Fp70,Fp74—77, Fp92— Perioodi tüüp See väli on saadaval ainult juhul, kui välja Kumuleeritud kui väärtuseks on valitud Kohandatud periood. Juhul kui ettevõtte tegevuse jätkuvuse suhtes eksisteerib ebakindlus, on juhtkond kohustatud avalikustama ebakindlust põhjustavad asjaolud lisades. Tagasimakse põhineb müügitellimuse kogusel või väärtusel. Üksuse kood — valige üksuste ulatus, mille suhtes tehingurida kehtib. Juhul kui erinevates aruande osades avaldatakse sama valdkonna kohta käivat informatsiooni, viidatakse need aruande osad omavahel.

Seeläbi välditakse liigseid detaile ja keskendutakse enamolulisele finantsinformatsioonile. Järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip Raamatupidamisarvestuses ja aruannetes kasutatakse jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja aruandeskeeme Fp39—42; IAS 1p Järjepidevus arvestuspõhimõtete, esitusviisi ja aruandeskeemide osas on vajalik selleks, et võimaldada ettevõtte finantsnäitajate objektiivset võrdlust läbi aastate.

Ühtlustatud nõuded arvestuspõhimõtetele, esitusviisile ja aruandes avalikustatavale informatsioonile loovad aluse erinevate ettevõtete finantsnäitajate võrreldavuseks. Arvestuspõhimõtete muudatusi käsitletakse käesoleva juhendi paragrahvides 64— Informatsiooni esitusviisi sh bilansi, kasumiaruande, rahavoogude aruande ja omakapitali muutuste aruande vorme tohib muuta ainult juhul, kui IAS 1p27 : a Muutus on tingitud uuest või muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendist, raamatupidamise seadusest või IFRS standardist; või b Uus esitusviis võimaldab objektiivsemalt kajastada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid näiteks juhul, kui ettevõte on muutnud oma tegevusvaldkonda ning seoses sellega osutuvad asjakohaseks muudatused informatsiooni esitusviisis.

Aruandes avaldatavate aruandeperioodi numbriliste finantsnäitajate juurde lisatakse eelmise perioodi võrdlusandmed IAS 1p Informatsiooni esitusviisi muutmisel tuleb tagasiulatuvalt korrigeerida ka aruandes esitatud eelmise perioodi võrdlusandmeid, viies need vastavusse uue esitusviisiga IAS 1p Tulude ja kulude vastavuse printsiip Aruandeperioodi jooksul teenitud tuludest arvatakse maha samade tulude teenimisega seotud kulud. Kulutused, millele vastavad tulud tekkivad järgmistel perioodidel, kajastatakse kuludena samadel perioodidel, kui nendega seonduvad tulud Fp94—97; IAS 1p25— Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Juhul kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks Tehingu arvutamine kasutatakse tavaliselt vahendamise varude jaoks meetodeid.

Näiteks materiaalse põhivara objekti soetamisega seotud kulutused kajastatakse kuluna objekti kasuliku eluea jooksul amortisatsioonikuluna. Kulutused, mis tõenäoliselt ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel.

Objektiivsuse printsiip Raamatupidamise aruannetes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne Fp31—34, Fp36; IAS 1p20 b Iiii.

Aruannete koostamisel ja raamatupidamishinnangute tegemisel peab juhtkond võtma arvesse kogu talle teada olevat informatsiooni, kaasa arvatud seda, mis sai talle teatavaks pärast bilansipäeva, kuid enne aruannete kinnitamist. Avalikustatava informatsiooni valik ja esitusviis aruandes peab olema objektiivne ja neutraalne; vältida tuleb tendentslikkust aruannete koostamisel ning võrdset tähelepanu tuleb pöörata nii positiivse kui negatiivse informatsiooni avaldamisele.

Konservatiivsuse printsiip Raamatupidamise aruandeid tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist. Samas ei ole õigustatud varade Optsioonide kauplemisplatvormi vordlus tulude sihilik alahindamine või kohustuste ja kulude sihilik ülehindamine ning aruannete kasutajate jaoks varjatud reservide tekitamine aruannetes Fp37; IAS 1p20 b iv.

Raamatupidamishinnangute tegemisel peab juhtkond vältima liigset optimismi ning võtma arvesse kõiki võimalikke asjaolusid, mis võivad mõjutada varade ja kohustuste bilansilist väärtust.

Näiteks ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlusel peab juhtkond võtma arvesse eelmiste perioodide kogemust laekumata jäävate nõuete osas ning mitte lähtuma põhjendamatult optimistlikust eeldusest, et olukord on loodetavasti paranenud ning seekord allahindluseks vajadus puudub. Avalikkuse printsiip Raamatupidamise aruannetes esitatakse kogu informatsioon, mis võimaldab saada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist ja majandustulemusest ja rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate Fp38; IAS 1p91 c.

Aruannetes esitatakse terviklik pilt ettevõtte finantsseisundist, majandustegevusest ja rahavoogudest ning muudest olulistest asjaoludest, mis mõjutasid ettevõtte finantsnäitajaid aruandeperioodil või võivad tõenäoliselt mõjutada tulevastel perioodidel. Aruande tarbijate jaoks oluline informatsioon esitatakse isegi juhul, kui see ei ole konkreetselt nõutud ühegi Raamatupidamise Toimkonna juhendi poolt.

Sisu ülimuslikkuse printsiip Majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruannetes lähtutakse nende sisust, mis ei pruugi alati ühtida nende juriidilise vormiga Fp35; IAS 1p20 b ii. Majandustehingute kajastamisel on esmatähtis nende sisu, mitte asjaolu, kuidas need on juriidiliselt vormistatud. Kuigi üldjuhul majandustehingute sisu ühtib nende juriidilise vormiga, ei pruugi see alati nii olla. Näiteks teatud rendilepinguid võidakse vormiliselt nimetada kasutusrendilepinguteks, kuid juhul kui need vastavad juhendis RTJ 9 kirjeldatud kapitalirendi kriteeriumitele, kajastatakse neid raamatupidamises ja aruannetes kui kapitalirendilepinguid.

Näide — sisu ülimuslikkus vormi suhtes. Ettevõte sõlmib pangaga väärtpaberite repotehingu. Vastavalt repotehingu tingimustele müüb ettevõte pangale teatud koguse väärtpabereid ja kohustub need ühtlasi kokkulepitud ajal ja hinna eest uuesti tagasi ostma.

Kuigi vormiliselt on ettevõte väärtpaberid pangale müünud ning kuni tagasiostu kuupäevani kuuluvad need ka juriidiliselt pangale, on tehingu sisuks väärtpaberite tagatisel võetud laen, mitte väärtpaberite ost ja müük.

Lähtudes tehingu sisust ei eemaldata «müüdud» väärtpabereid ettevõtte bilansist hoolimata asjaolust, et need kuuluvad juriidiliselt pangalevaid tehingut kajastatakse kui väärtpaberite tagatisel võetud laenu. Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatud aruannetes rakendatavad arvestuspõhimõtted peavad olema vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Varude haldamise optimeerimine. Hanke arvutamine

Valdkondades, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendid Parimad kaubanduse signaalid 2021.

aastal valida Tehingu arvutamine kasutatakse tavaliselt vahendamise varude jaoks alternatiivse arvestuspõhimõtte vahel näiteks FIFO ja kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodid varude arvestusel või õiglase väärtuse ja soetusmaksumuse meetodid kinnisvarainvesteeringute arvestuselavalikustatakse valitud arvestuspõhimõte lisades. Valdkondades, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendid ei täpsusta mingit konkreetset arvestuspõhimõtet, kuid see on reguleeritud mõnes IFRS-i standardis näiteks riskimaandamisinstrumentide arvestuson soovitatav lähtuda vastavas IFRS-i standardis kirjeldatud arvestuspõhimõttest.

Juhul kui teatud spetsiifilistes valdkondades on arvestuspõhimõtted reguleerimata nii RT juhendite kui ka IFRS-i poolt, kehtestab raamatupidamiskohustuslane endale ise sobivad arvestuspõhimõtted, lähtudes IAS 1p22 : a RT juhenditest ja IFRS-I standarditest, mis reguleerivad sarnaseid arvestusvaldkondi; b Rahvusvahelisest praktikast antud valdkonnas; c Vara, kohustuse, omakapitali, tulu ja kulu definitsioonidest.

Arvestuspõhimõtete muutmine Kord valitud arvestuspõhimõtet tuleb rakendada järjepidevalt aastast aastasse. Arvestuspõhimõtet tohib muuta ainult alljärgnevatel juhtudel IAS 8p42 : a Arvestuspõhimõtte muutus on tingitud uuest või muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendist, raamatupidamise seadusest või IFRS standardist; või b Uus arvestuspõhimõte võimaldab objektiivsemalt kajastada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit ja majandustulemust olles ühtlasi vastavuses paragrahvis 60 sätestatud nõuetega.

Arvestuspõhimõtete muutuse mõju kajastatakse tagasiulatuvalt, välja arvatud juhul, kui arvestuspõhimõtte muutus on tingitud uuest Raamatupidamise Toimkonna juhendist ning selles on sätestatud teistsugused uuele meetodile ülemineku reeglid IAS 8p Arvestuspõhimõtete muutuse mõju kajastatakse tagasiulatuvalt, st nii nagu oleks uus meetod kogu aeg kehtinud.

Eelmise perioodi võrdlusandmed viiakse vastavusse uue arvestuspõhimõttega. Üle-eelmisesse ja veel varasematesse perioodidesse ulatuva mõju võrra korrigeeritakse «Eelmiste perioodide jaotamata kasumi» algsaldot. Näide — arvestuspõhimõtte muutus. Seoses uue Raamatupidamise Toimkonna juhendi jõustumisega muutub alates 1. Üks kehtivatest rendilepingutest, mis seni oli kajastatud kapitalirendina, tuleb uue juhendi kohaselt ümber klassifitseerida kasutusrendiks.

Arvestuspõhimõtte muutuse mõju tuleb kajastada tagasiulatuvalt.

Näited: Miks on oluline reservide optimeerida

See tähendab, et Üle-eelmisesse ja veel varasematesse aastatesse ulatuva mõju võrra tuleb korrigeerida Vahekaardi Üldine sätted Kiirkaardi Tagasimaksehalduse üksikasjad vahekaart Üldine võimaldab seadistada kalkulatsiooni meetodi ja valitud tehingurea aluse.

See seadistus kontrollib, kas on vaja minimaalset ostu, tehingureaga seotud sisestusprofiile ja arvutuse üksikasju. Järgmises tabelis on kirjeldatud saadaolevaid välju.

Field Kirjeldus Arvutamismeetod Valige meetod, mida kasutada, kui valitud tehingu rida on ühendatud teiste tehingu ridadega Etapiline, Kumulatiivne, Ümardatud või Kokku. Selle välja väärtus võib dramaatiliselt mõjutada tagasimaksete arvutuste tulemusi.

Macro kaubandus- ja investeerimisstrateegiad Must Swan Option Strateegia

Iga meetodi täieliku kirjelduse ja näidete kohta, mis näitavad, kuidas see tagasimakse kalkulatsiooni mõjutab, vaadake selles teemas allpool tehingu ridade kalkulatsiooni meetodid. Alus Valige, kas tagasimakset rakendatakse koguse st ostetud või müüdud ühikute koguarvu või väärtuse st ostetud või müüdud kaupade koguhinna alusel. Kande tüüp Tellimus — kasutage kalkulatsiooni alusena tellitud kogust või väärtust.

Mis sisaldab varude optimeerimist

Edastatud — kasutage kalkulatsiooni alusena edastatud kogust või väärtust. Arve — kasutage kalkulatsiooni alusena arvega edastatud kogust või väärtust.

Ühik Kui valisite väljal Alus Koguse, valige ühik, mille jaoks kogus tuleb määrata. Vähim summa Sisestage miinimumsumma, mis tuleb perioodi kohta maksta. Negatiivsete tagasimaksete lubamiseks võite sisestada negatiivse väärtuse, kui Teostatavuse strateegiate kokkuvote ületavad perioodi müüki. Tagasimakse vähendamise põhimõte Valige tagasimakse vähendamise põhimõtemis kehtib tehingu reale.

Variandi number Kui tehingurida kehtib üksuse jaoks, millel on variante, valige variant, millega tehingurida kehtib. Müüja tagasimakse alus See väli kuvatakse ainult müüja tagasimaksete puhul st tehinguid, kus väli Moodul on määratud olekusse Müüja.

Valige müüja Tehingu arvutamine kasutatakse tavaliselt vahendamise varude jaoks alus. Ostutellimus — tagasimakse, mille müüja saab, põhineb ostutellimuse kogusel või väärtusel. Müügitellimus Mitmepoolse kaubandussusteemi tahtsus müüja saab tagasimakse alles pärast kaupade müümist.

Tagasimakse põhineb müügitellimuse kogusel või väärtusel. Hinna alus See väli kuvatakse ainult müüja tagasimaksete puhul tehingud, kus väli Moodul on määratud olekusse Müüja. Kui valisite väljal Hankija tagasimakse alus müügitellimuse, valige rakendatav hinna alus: FIFO — tagasimakse arvutamiseks tuleb käivitada FIFO ostuhinna arvutamise perioodiline ülesanne.

FiFO-reeglit kasutatakse müüdud laoväärtuse arvutamiseks. Seda väärtust kasutatakse seejärel müüja tagasimaksete arvutamiseks. Kui valite selle suvandi, peate sisestama kuude arvu väljale Kuude arv mis on saadaval ainult siis, kui välja Hinna Tehingu arvutamine kasutatakse tavaliselt vahendamise varude jaoks väärtuseks on seatud Keskmine ostuhind. Kui valisite väljal Hinna alus väärtuseks Keskmine ostuhind, sisestage kasutatavate kuude arv.

Sisestusreeglid Valige sisestusprofiilmis kehtib valitud tehingu reale. Seda profiili kasutatakse ainult siis, kui tehingu päise välja Vastavusseviimine on seatud väärtusele Rida. Kui välja Vastavusseviimine väärtus on Seotud, kasutatakse alati tehingu päises seadistatud sisestusprofiili. Kui tehingureal pole sisestusprofiili määratud, kasutatakse tehingu päisel määratud sisestusprofiili.

Garantii sisestusprofiil See väli töötab nagu väli Sisestusprofiil, kuid see rakendub ainult litsentsitasudele. Makse tüüp Tehingu jaoks valitud sisestusprofiili maksetüüp. Käibemaks k. Maksustatavus on oluline ainult juhul, kui välja Alus väärtuseks on seatud Väärtus.

Arve summat kasutatakse maksustatud summana. Kui tagasimakse arvutamine põhineb protsendil, korrutab süsteem tagasimakse protsendi maksustatava summaga. Arvestage, et arvutamisel kasutatakse tehingurea käibemaksuväärtust. Kreeditarvete kaasamine Seadke selle valiku väärtuseks Jah, et kaasata kreeditarved tagasimakse arvutamisse. Kui seate valiku väärtuseks Jah, muutub mõju sõltuvalt välja Kande tüüp väärtusest.

Kui välja Kande tüüp väärtuseks on seatud Arve, kasutatakse kreeditarvetes arvutuse tegurit. See konfiguratsioon on tavaline konfiguratsioon.

Kui välja Kande tüüp väärtuseks on seatud Tellimus, kasutatakse nii negatiivsete väärtuste kui avatud tagastatud tellimustega müügitellimuste puhul kalkulatsiooni tegurit. Allahindluse summa Seadistage see valik valikule Jah, et arvutamine põhineb kauba või kaupade allahindluse summal, kui tehingurea allahindlused on antud. Ainult makstud arved Kui arvutuses tuleks arvestada ainult täielikult makstud arveid, määrake selle valikuks Jah.

See tähendab, et tagasimakseid ei arvutata osaliselt makstud arvete puhul. See valik on saadaval ainult siis, kui välja Kande tüüp väärtuseks on seatud Arve. Vaba vormi kaasamine Seadke selle valiku väärtuseks Jah, et kaasata vabatekstilised arved arvutamisse.

Vabas vormis arveid saab kaasata ainult nendega seotud ridade puhul, kus kaubakoodi välja väärtuseks on Kõik. Arveldussoodustuse kaasamine Määrake see suvand valikule Jah, et vähendada tagasimakset esimese arveldussoodustusega.

Eeldatakse, et organisatsioon võtab esimese arveldussoodustuse. Arveldussoodustuse lubamiseks määrake selle valikuks Ei hilisemaks kasutamiseks. Dokumendi märkused Saate sisestada märkusi, mida tuleks tagasimakse kande tööleheridadel kasutada kandetekstina. Sätted vahekaardil Kuupäevad Kiirkaardi Tagasimaksehalduse üksikasjad vahekaardil Kuupäevad olevad sätted määratlevad vahekaardil Üldine määratud arvutuste sageduse ja ajastuse. Need määravad, kuidas kalkulatsioon töötlemise ajal tehakse.

Modelleerimine Trading strateegia Monte Carlo modelleerimine Binaarsed variandid 80 ITM

See vahekaart võimaldab teil määrata arvutamissageduse ja kuupäevade vahemiku, mille puhul valitud tehingurida kehtib. Lisaks saate määrata, kas garantii tuleks sisestada ja millal.

Saate kasutada tööriistariba nuppe, et lisada kuupäeva ridu ruudustikku või neid eemaldada. Kui on olemas mitu kuupäevarida, ei tohi kehtivad kuupäevavahemikud kattuda. Vastasel juhul saate veateate, kui proovite tehingut salvestada. Järgmises tabelis kirjeldatakse iga kuupäeva rea jaoks saadaolevaid välju. Field Kirjeldus Alates kuupäevast Saate sisestada kuupäevarea kehtivuse alguskuupäeva.

17-1 Raamatupidamise Toimkonna juhendite RTJ 1-6 ja RTJ 8-12 kinnitamine

Kui tehingu päises on määratud kuupäevad "alates" ja "kuni", kasutatakse neid vaikeväärtustena iga uue kuupäevarea puhul. Lõppkuupäev Saate sisestada kuupäevarea kehtivuse lõpukuupäeva. Kohta Määrake, kui tihti tehingu rida arvutatakse. Sisestage siia täisarv ja seejärel valige ühik väljal Kumuleeritud, kui. Väheolulisi objekte võib aruannetes kajastada summeeritult ja sobivalt grupeeritult koos teiste väheoluliste objektidega.

Tehingu loomine

Lähtudes olulisuse ja arusaadavuse printsiibist võib osutuda sobivamaks koostada aruanne täiskroonide asemel näiteks tuhandetes kroonides. Seeläbi välditakse liigseid detaile ja keskendutakse enamolulisele finantsinformatsioonile. Järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip Raamatupidamisarvestuses ja aruannetes kasutatakse jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid, esitusviise ja aruandeskeeme. Järjepidevus arvestuspõhimõtete, esitusviisi ja aruandeskeemide osas on vajalik selleks, et võimaldada ettevõtte finantsnäitajate objektiivset võrdlust läbi aastate.

Ühtlustatud nõuded arvestuspõhimõtetele, esitusviisile ja aruandes avalikustatavale informatsioonile loovad aluse erinevate ettevõtete finantsnäitajate võrreldavuseks. Arvestuspõhimõtete muudatusi käsitletakse käesoleva juhendi paragrahvides 67— Informatsiooni esitusviisi sh bilansi, kasumiaruande, rahavoogude aruande ja omakapitali muutuste aruande vorme tohib muuta ainult juhul, kui IAS 1.

Aruandes avaldatavate aruandeperioodi numbriliste finantsnäitajate juurde lisatakse eelmise perioodi võrdlusandmed. Informatsiooni esitusviisi muutmisel tuleb tagasiulatuvalt korrigeerida ka aruandes esitatud eelmise perioodi võrdlusandmeid, viies need vastavusse uue esitusviisiga, välja arvatud juhul, kui uue esitusviisi mõju eelmistele perioodidele ei ole võimalik usaldusväärselt määrata.

Tulude ja kulude vastavuse printsiip Aruandeperioodi jooksul teenitud tuludest arvatakse maha samade tulude teenimisega seotud kulud. Kulutused, millele vastavad tulud tekkivad järgmistel perioodidel, kajastatakse kuludena samadel perioodidel, kui nendega seonduvad tulud.

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Juhul kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid Tehingu arvutamine kasutatakse tavaliselt vahendamise varude jaoks.

Näiteks materiaalse põhivara objekti soetamisega seotud kulutused kajastatakse kuluna objekti kasuliku eluea jooksul amortisatsioonikuluna.

Trading Uvxy valikud Suurbritannia kauplemisstrateegiad

Kulutused, mis tõenäoliselt ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel. Objektiivsuse printsiip Raamatupidamise aruannetes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne. Aruannete koostamisel ja raamatupidamislike hinnangute tegemisel peab juhtkond võtma arvesse kogu talle teada olevat informatsiooni, kaasa arvatud seda, mis sai talle teatavaks pärast bilansipäeva, kuid enne aruannete kinnitamist.

Avalikustatava informatsiooni valik ja esitusviis aruandes peab olema objektiivne ja neutraalne; vältida tuleb tendentslikkust aruannete koostamisel ning võrdset tähelepanu tuleb pöörata nii positiivse kui negatiivse informatsiooni Tehingu arvutamine kasutatakse tavaliselt vahendamise varude jaoks.

Konservatiivsuse printsiip Raamatupidamise aruandeid tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist.

Samas ei ole õigustatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustuste ja kulude sihilik ülehindamine ning aruannete kasutajate jaoks varjatud reservide tekitamine aruannetes. Raamatupidamislike hinnangute tegemisel peab juhtkond vältima liigset optimismi ning võtma arvesse kõiki võimalikke asjaolusid, mis võivad mõjutada varade ja kohustuste bilansilist väärtust.

Näiteks ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlusel peab juhtkond võtma arvesse eelmiste perioodide kogemust laekumata jäävate nõuete osas ning mitte lähtuma põhjendamatult optimistlikust eeldusest, et olukord on loodetavasti paranenud ning seekord allahindluseks vajadus puudub. Avalikkuse printsiip Raamatupidamise aruannetes esitatakse kogu informatsioon, mis võimaldab saada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate. Aruannetes esitatakse terviklik pilt ettevõtte finantsseisundist, majandustegevusest ja rahavoogudest ning muudest olulistest asjaoludest, mis mõjutasid ettevõtte finantsnäitajaid aruandeperioodil või võivad tõenäoliselt mõjutada tulevastel perioodidel.

Aruande tarbijate jaoks oluline informatsioon esitatakse isegi juhul, kui see ei ole konkreetselt nõutud ühegi Raamatupidamise Toimkonna juhendi poolt. Sisu ülimuslikkuse printsiip Majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruannetes lähtutakse nende sisust, mis ei pruugi alati ühtida nende juriidilise vormiga.

Majandustehingute kajastamisel on esmatähtis nende sisu, mitte asjaolu, kuidas need on juriidiliselt vormistatud. Kuigi üldjuhul majandustehingute sisu ühtib nende juriidilise vormiga, ei pruugi see Tehingu arvutamine kasutatakse tavaliselt vahendamise varude jaoks nii olla.

Näiteks teatud rendilepinguid võidakse vormiliselt nimetada kasutusrendilepinguteks, kuid juhul kui need vastavad juhendis RTJ 9 kirjeldatud kapitalirendi kriteeriumitele, kajastatakse neid raamatupidamises ja aruannetes kui kapitalirendilepinguid.

Näide — sisu ülimuslikkus vormi suhtes Ettevõte sõlmib pangaga väärtpaberite repotehingu. Vastavalt repotehingu tingimustele müüb ettevõte pangale teatud koguse väärtpabereid ja kohustub need ühtlasi kokkulepitud ajal ja hinna eest uuesti tagasi ostma. Kuigi vormiliselt on ettevõte väärtpaberid pangale müünud ning kuni tagasiostu kuupäevani kuuluvad need ka juriidiliselt pangale, on tehingu sisuks väärtpaberite tagatisel võetud laen, mitte väärtpaberite ost ja müük. Lähtudes tehingu sisust ei eemaldata «müüdud» väärtpabereid ettevõtte bilansist hoolimata asjaolust, et need kuuluvad juriidiliselt pangalevaid tehingut kajastatakse kui väärtpaberite tagatisel võetud laenu.

Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatud aruannetes rakendatavad arvestuspõhimõtted peavad olema vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Valdkondades, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendid lubavad valida mitme alternatiivse arvestuspõhimõtte vahel näiteks FIFO ja kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodid varude arvestusel või õiglase väärtuse ja soetusmaksumuse meetodid kinnisvarainvesteeringute arvestuselavalikustatakse valitud arvestuspõhimõte lisades.

Valdkondades, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendid ei täpsusta mingit konkreetset arvestuspõhimõtet, kuid see on reguleeritud mõnes IFRSi standardis näiteks riskimaandamisinstrumentide arvestuson soovitatav lähtuda vastavas IFRSi standardis kirjeldatud arvestuspõhimõttest. Juhul kui teatud spetsiifilistes valdkondades on arvestuspõhimõtted reguleerimata nii RT juhendite kui ka IFRSi poolt, kehtestab raamatupidamiskohustuslane endale ise sobivad arvestuspõhimõtted, lähtudes IAS 8.

Arvestuspõhimõtete muutmine Kord valitud arvestuspõhimõtet tuleb rakendada järjepidevalt aastast aastasse. Arvestuspõhimõtet tohib muuta ainult alljärgnevatel juhtudel IAS 8. Arvestuspõhimõtete muutuse mõju kajastatakse tagasiulatuvalt, välja arvatud juhul, kui IAS 8. Arvestuspõhimõtete muutuse mõju kajastatakse üldjuhul tagasiulatuvalt, st nii nagu oleks uus meetod kogu aeg kehtinud. Eelmise perioodi võrdlusandmed viiakse vastavusse uue arvestuspõhimõttega. Üle-eelmisesse ja veel varasematesse perioodidesse ulatuva mõju võrra korrigeeritakse eelmise perioodi jaotamata kasumi algsaldot.

Näide — arvestuspõhimõtte muutus Seoses uue Raamatupidamise Toimkonna juhendi jõustumisega muutub alates 1. Seni kasutatud kapitaliosaluse meetodi asemel hakkab ettevõte kajastama tütarettevõtteid soetusmaksumuse meetodil. Kuna arvestuspõhimõtte muutust põhjustavas juhendis puuduvad erisätted uue meetodi rakendamiseks, tuleb arvestuspõhimõtte muutuse mõju kajastada tagasiulatuvalt.