Liigu sisu juurde

Eelkõige uurisime, kas komisjon on kehtestanud e-kaubanduses käibemaksu ja tollimaksude kogumiseks usaldusväärse õigus- ja kontrolliraamistiku, ning liikmesriikide kontrollimeetmed aitavad tagada käibemaksu ja tollimaksude täieliku kogumise e-kaubanduses. Seega ei ole ELi kauplejate jaoks võrdseid tingimusi tagatud. Tõeliselt kiire tarne Tarnekiirus on enamikel juhtudel kõige olulisem argument, kui valitakse erinevate e-poodide vahel. Maksude sissenõudmist puudutavaid vastastikuse abi sätteid kasutatakse vähe vt punkt II Piiriüleses e-kaubanduses kaupade ja teenustega kauplemiselt koguvad liikmesriigid käibemaksu ja tollimakse.

Kirjalikku nõusolekut ei ole vaja esitada, kui kaubanduse korraldaja on ka selle avaliku ürituse korraldaja. Tegevuskoht 1 Käesoleva seaduse tähenduses on tegevuskoht hulgikaubandus- jaekaubandus- toitlustus- või teenindusettevõtte koosseisu kuuluv kaupleja müügikoht, mille juurde võib kuuluda tootmis- hoiu- või muu ruum. Kauplus, kiosk ja rändkauplus 1 Kauplus on eraldiseisva ehitisena, ehitise osas või sõitjateveo teenuse osutamisel kasutatavas vee- või õhusõidukis või reisirongis asuv jaekaubandusega tegeleva kaupleja tegevuskoht, millel on müügisaal.

Registreerimismenetlus 1 Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatut käesolevast peatükist tulenevate erisustega. Tapsed kaubanduse naitajad ja turukaubandus 1 Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust valla- või linnavalitsuse lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja või käesoleva seaduse § 5 lõikes 2 nimetatud isik.

Kokkuvõte I E-kaubandus on interneti või muude veebipõhiste sidevõrkude kaudu kaupade või teenuste müümine või ostmine.

Müügipilet 1 Müügipilet on kaubanduse korraldaja väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa. Ostud e-poodidest [1] Palju räägitud e- toidu poodide koormuse kasvu eriolukorras kinnitab ka pankade maksestatistika.

Aprillis ja mais tehti Eesti e-poodidest oste keskmiselt 2 miljoni euro eest päevas, aasta tagasi 1,6 miljoni euro eest. Eriolukorra ajal vähenes välismaa poodidest tehtud ostude käive umbes kolmandiku võrra. Mais aga näitajad tõusid: sularahaautomaatidest võeti sularaha välja keskmiselt 70 korda päevas, kokku 9 miljoni euro eest.

Kaubandustegevuse seadus (lühend - KaubTS)

Eriti silmatorkav oli tõus mai alguses, mis on ilmselt tingitud sellest, et sellesse perioodi jäi suure osa elanike palgapäev ja ka pensione maksti siis välja. Ka sularaha sissemakse tehingute arv vähenes eriolukorra ajal märgatavalt: aprillis pandi sularahaautomaadist oma kontole kokku keskmiselt 3,5 miljon eurot, mais seevastu 4,4 miljonit eurot. Mai näitaja jääb siiski alla aastatagusele, mil kontole pandi 5,8 miljonit eurot.

Uurimise lõppedes antakse eeldatavasti teisel tasandil tagasisidet, et teabe saatja oleks teadlik esitatud teabe kasulikkusest. Liikmesriigid andsid tagasisidet aga ainult ühel juhul st. Liikmesriigid leiavad, et Eurofisci WF5 kaudu selles riskiandmebaasis vahetatud teated ei ole kas sihipärased, Tapsed kaubanduse naitajad või edukad. Leidsime, et liikmesriigid on sellist teavet vahetanud kolm korda ja üks neist oli väga kasulik teabe saanud liikmesriigi maksuhaldurile, kes andis tagasisidet ühe kuu jooksul.

Piiriülese e-kaubanduse kontrollid ei ole tõhusad 70 Liikmesriigid vastutavad peamiselt kontrollisüsteemi rakendamise eest, et tagada ELi ja kolmandate riikide kauplejate registreerimine MOSS-süsteemis. Lisaks vastutab iga liikmesriik kaugmüügi kontrollimise puhul oma riskijuhtimise raamistiku kehtestamise eest.

Kuna ELi tasandil ühist raamistikku ei ole, võivad erinevad lähenemisviisid eri liikmesriikide siseturul moonutusi põhjustada.

Tapsed kaubanduse naitajad Tehingute valik koige ohutum valik

Maksuasutuste kontrollitegevus on MOSSi puhul nõrk 71 Leidsime, et maksuasutused ei dokumenteerinud alati kauplejate registreerimise kontrollimist. Need kontrollid olid põhjalikumad pigem ELi kui kolmandate riikide kauplejate puhul.

Seega ei ole ELi kauplejate jaoks võrdseid tingimusi tagatud.

Klõpsake 1 link = teenige 40,00 dollarit + iga kord (TASUTA) teenige raha veebis - Branson Tay

Vaid seitse liikmesriiki vastasid, et on selliseid kontrolle teinud, ja üks neist teatas, et teeb neid registreerimisel.

Teised liikmesriigid vastasid, et nad ei ole kontrolle teinud üheksa liikmesriiki või neil ei ole selle kohta statistikat neli liikmesriiki. Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Tiina Soosalu Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakond Eriolukord jättis tugeva jälje Eesti elanike ostukäitumisele ja tehingutele sularahaga. Eriolukorra meetmete leevendamise toel hakkas mais tavapärane elu küll vaikselt tagasi tulema, kuid kaardimaksete ja sularaha väljavõtmise maht pole veel täielikult taastunud. Eesti kaardimaksete maht muutus eriolukorra ajal küllaltki sarnaselt kogu euroala näitajatega: märtsi lõpus ja aprilli alguses oli riigisiseste kaardimaksete maht mujalgi Euroopas hinnanguliselt kolmandiku võrra väiksem kui aasta tagasi.

Uurisime joonisel 2 osutatud MOSSi auditeid. Leidsime, et ainult Madalmaad kasutavad MOSSi auditite jaoks standardset audititoimikut MOSSi kauplejatelt andmete taotlemiseks, auditi tulemusel suudeti käibemaksu täiendavalt koguda vaid kolme uuritud toimiku puhul, ning komisjon on andnud soovitusi 27 MOSSi auditite koordineerimise kohta ja liikmesriigid on kokku leppinud Fiscalise projektirühma nr 86 koostatud MOSSi auditit ja kontrolli käsitlevates suunistes.

Kuidas suurandmed ja tehisintellekt e-kaubanduse maastikku kujundavad?

Need ei ole aga õiguslikult siduvad ja liikmesriigid võivad kasutada erinevaid lähenemisviise. Selline audititegevus ei ole käibemaksu kogumise seisukohast tõhus. Tapsed kaubanduse naitajad teatas Madalmaade maksuhaldur, et neil on tarbimisliikmesriigina käibedeklaratsioonide korrektsioonide alaste auditite tegemisel suur mahajäämus.

Maksuhaldurid ei auditeeri ELi-sisese kaupade kaugmüüki tõhusalt 77 Enamik liikmesriike kasutab veebikoorimist või kolmandatelt isikutelt saadud teavet, et tuvastada kauplejad, kes tuleks nende jurisdiktsioonis registreerida, sest nad on kaugmüügi künnise ületanud vt punkt Sellele vaatamata ei kasuta nad seda teavet, et teha kindlaks kauplejad, kes peaksid olema registreeritud mõnes teises liikmesriigis.

Sellega näitab tarnija kunstlikult, et tarne tehti kodumaisele vahendajale ja tegemist ei ole tarbimisliikmesriiki toimuva kaugmüügiga, vältides seeläbi registreerimist tarbimisliikmesriigis.

Leidsime, et 13 korral oli käibemaksu kogumine olnud tulemuslik. ELi tolliasutused ei saa ära hoida kolmandatest riikidest imporditud kaupade puhul väikese väärtusega saadetiste maksuvabastuse kuritarvitamist 81 Kolmandatest riikidest pärit kauba ettevõtjalt Tapsed kaubanduse naitajad müümisel on väikese väärtusega kaup käibemaksust vabastatud, kui kauba väärtus ei ületa 22 eurot Kui kauba tegelik väärtus 29 on eurot või vähem, ei kohaldata ka tollimakse.

Tapsed kaubanduse naitajad Interaktiivsed binaarsed valikud

Ühe eraisiku poolt teisele eraisikule saadetud kingitus on vabastatud tollimaksudest ja käibemaksust, kui selle väärtus ei ületa 45 eurot vt tabel 3. Tabel 3 Väikese väärtusega kauba maksuvabastuse piirmäär Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Pressiteated

Sel juhul imporditakse neid kas posti- või kullerteenuse kaudu. Lõppkokkuvõttes peavad tolliasutused tagama selle, et ettevõtjad järgivad väikese väärtusega saadetiste maksuvabastuse nõudeid.

Tapsed kaubanduse naitajad Valikud ja tagab Treasury Stock meetodi

Samuti peavad nad nimetatud impordi kontrollimiseks oma riskijuhtimise raamistiku kehtestama. Puudused liikmesriikide elektroonilistes tollivormistussüsteemides 84 Et kontrollida, kas liikmesriikide tollivormistussüsteemid suudavad ära hoida väikese väärtusega kauba maksuvabastuse kuritarvitamise, tegime nelja külastatud liikmesriigi elektroonilise tollivormistussüsteemi katsekeskkonnas testi.

Samuti koostasime Tapsed kaubanduse naitajad, mis sisaldas 15 postiteenuste pakkuja tehtud importi, ja teise sihtvalimi, mis sisaldas 15 kullerteenuste osutajate importi viies külastatud liikmesriigis. Kui Austria välja arvata, siis ülejäänud nelja külastatud liikmesriigi elektroonilised tollivormistussüsteemid aktsepteerisid impordideklaratsioone, milles taotleti B2C-saadetiste suhtes tollimaksuvabastust, kuigi deklareeritud tegelik väärtus oli suurem kui eurot 30või kingitusi, mille deklareeritud väärtus oli suurem kui 45 eurot Austrias aktsepteeris tollivormistussüsteem impordideklaratsioone, millega taotleti kohaldati B2C-saadetistele tollimaksuvabastust, kuigi deklareeritud toode oli alkohol Joonis 3 Valimi tulemused liikmesriikide posti- ja kullersaadetiste impordi lõikes Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Liikmesriigid teevad väikese väärtusega saadetiste maksuvabastuse nõuete täitmise kontrollimiseks järelkontrolle, kuid nad ei hoidnud ära rikkumisi, mis me leidsime joonisel 3 toodud valimites.

20 e-kaubanduse märksõna aastal ‘20

Seega ei suuda elektroonilised tollivormistussüsteemid ära hoida selliste kaupade importi, mis ei ole väikese väärtusega saadetiste maksuvabastuse LVCR saamiseks kõlblikud, ning tekkivat kahju ei ole võimalik ka järelkontrollide ja uurimiskavadega kompenseerida.

Mitmed volitatud ettevõtjad on madala väärtusega saadetiste maksuvabastust kuritarvitanud 89 Tollialaste õigusaktide 34 kohaselt peavad volitatud ettevõtjatel olema sisekontrollimehhanismid, mis suudavad ära hoida ja avastada ebaseaduslikke ja õigusnormide vastaselt tehtud tehinguid. Leidsime, et 75 postiteenuste osutajat 35 oli LVCRi kuritarvitanud. Nimetatud 35 deklaratsioonist kaheksa puhul oli deklareerijaks konkreetne volitatud ettevõtja.

Vaatasime läbi ka 75 kiirkullerite esitatud impordideklaratsiooni. Leidsime, et neist 28 oli LVCRi kuritarvitanud. Nimetatud 28 deklaratsioonist 21 puhul oli deklareerijaks või tolliesindajaks volitatud ettevõtja.

Tapsed kaubanduse naitajad Bollingeri riba ja RSI strateegia

Riskiteabevorm on lisatud tolliasutuste riskijuhtimissüsteemidesse CRMS ja see on tehtud kättesaadavaks liikmesriikidele, kes otsustasid, millist asjaomast teavet peaks oma riigi riskijuhtimissüsteemi lisama.

Otsingu tulemusel leiti liikmesriikide väljastatud riskiteabevormi. Liikmesriigid peavad neid finantsriski kriteeriume Finantsriski kriteeriumides on vähemalt osaliselt Euroopa Kontrollikoja soovitusi täidetud. Komisjon ei kontrolli ELi-siseseid kaugmüüjaid ning pole samuti kontrollinud MOSSi toimimist liikmesriikides pärast selle käivitamist 1. OLAF algatas Uurimine käib neljas liikmesriigis.

Tapsed kaubanduse naitajad 2 parima voimaluse strateegia akadeemilise kogukonna all

Maksukogumine ei ole tõhus Maksuhaldurid peavad tagama, et õigele liikmesriigile makstakse õige käibemaksusumma õigel ajal ja kui seda ei tehta, siis võtma vajalikke parandusmeetmeid. Liikmesriigid vastutavad ka MOSS-süsteemis registreeritud kauplejate makstud käibemaksu Tapsed kaubanduse naitajad ja kogutud summade ülekandmise eest teistesse liikmesriikidesse, kuhu need maksta tuleb. Nõuete täitmisega seotud puudustest tingitud käibemaksu alalaekumise kohta ei ole teenuste alal hinnangut koostatud ja kaubatarnete alal on hinnangud erinevad Nõuete täitmisega seotud puudustest tingitud käibemaksu alalaekumise all mõeldakse erinevust selle vahel, mida tuleks vastavalt kehtivale õigusraamistikule koguda ja mida liikmesriikide maksuhaldurid tegelikult koguvad.

Uurisime, kuidas seda prognoositakse piiriülese e-kaubanduse kaupade ja teenuste tarnete puhul. Selline hinnang võimaldaks ka komisjonil ja liikmesriikidel suunata vahendeid valdkondadesse, kus neid kõige enam vajatakse. Palusime oma küsimustikus liikmesriikidel esitada hinnangud väljaspool ELi asuvatelt registreerimata ettevõtjatelt saamata jäänud tulu kohta.

E-kaubandus: paljud käibemaksu ja tollimaksude kogumise probleemid vajavad lahendamist

Seitseteist liikmesriiki Tapsed kaubanduse naitajad, et neil sellised hinnangud puuduvad, kaks liikmesriiki ei vastanud sellele küsimusele ja üks liikmesriik esitas hinnangu Hinnanguline summa on 12 miljonit eurot.

Mitte ükski kahekümnest küsimustikule vastanud liikmesriigist meile sellist hinnangut ei esitanud. ELis jäävad kahjud vahemikku 2,6—3,8 miljardit eurot aastas. Austria hindas oma territooriumil ajavahemikus — toimunud ELi-sisese kaugmüügi tõttu saamata jääva käibemaksu kogusummaks miljonit eurot. Viiest külastatud liikmesriigist on ainult Austria sellise hinnangu avaldanud.

Imporditollimaksude alalaekumisest tingitud lisakahju on hinnanguliselt 0,25 miljardit eurot. Euroopa Komisjoni hinnangul on väikese väärtusega saadetiste käibemaksuvabastusest tingitud maksude alalaekumine piiriüleses e-kaubanduses 5 miljardit eurot aastas Probleemid MOSSi maksetega liikmesriikide vahel MOSS-süsteemis edastatakse registreerimisliikmesriigis kaupleja makstud käibemaks tarbimisliikmesriigile hiljemalt kümne päeva jooksul pärast selle kuu lõppu, mil makse saadi.

Ülekantavast summast on maha arvestatud käibemaksu kogumiskulud. ELi õigusaktidega on seda määra järk-järgult vähendatud Kõigi edasiste meeldetuletuste saatmise ja käibemaksu kogumise eest vastutab tarbimisliikmesriik Leidsime, et kahel juhul ei maksnud kaupleja täielikku summat, kuid Iirimaa maksuhaldur ei saatnud kauplejale puuduva osa kohta meeldetuletust.

Tapsed kaubanduse naitajad IG-i kaubandusvoimalused.

Neist kahest juhtumist ühe puhul ei olnud kauplejat eemaldatud, kuigi ta lõpuks sooritas makse enam kui kaks aastat hiljem. Lisaks pole Madalmaade riiklikus IT-süsteemis maksudeklaratsioonide ja maksete vahelist automaatset kontrollimist ette nähtud.

Miks on tooteandmed e-kaubanduses olulised?

Kauplejad võib MOSSist välja jätta, kui nad on kolme vahetult eelneva kalendrikvartali kohta saanud meeldetuletuse esitada käibedeklaratsioon või maksta nõutavad summad. Seetõttu ei tea maksuhaldur, kas makse on tehtud, ja pole ka automaatset teavitamist selle kohta, kui kaupleja kolmeks tähtajaks makset ei tee.

Valimite kontrollimise tulemused on esitatud III lisas. Maksu- ja tolliametil oli alles Deklaratsioonide ja makstud summade vastavust kontrollitakse enamjaolt käsitsi.

Kuna MOSSis esitatud käibedeklaratsioonide ja tehtud maksete omavahelisel võrdlemisel on tekkinud mahajäämus, ei ole ameti mitteresidentide büroo veel alustanud käibemaksukohustuste täitmise nõuetele vastavuse kontrollimist ja seiret.

Leidsime kaks juhtumit, mille puhul tarbimisliikmesriigi maksuhaldur ei olnud meeldetuletust saatnud, kuigi kaupleja ei olnud selleks ajaks makset teinud. Oli veel üks juhtum, kui tarbimisliikmesriik sai makse, kuid ei leidnud käibedeklaratsiooni. Madalmaade maksuhaldur ühitas käsitsi kõik valitud valimiühikud käibedeklaratsiooniga.

  1. Kuidas suurandmed ja tehisintellekt e-kaubanduse maastikku kujundavad? | Digigeenius
  2. Miks on tooteandmed e-kaubanduses olulised?
  3. Seaduse reguleerimisala 1 Käesolev seadus sätestab kaubandustegevuse alused ja korra, järelevalve teostamise korralduse ning vastutuse seaduse rikkumise eest.

Vt täpsemaid üksikasju valimite kontrollimise tulemuste kohta III lisas. Austria maksuhaldur teatas, et nad ei saa kõiki tasumisele kuuluvaid makseid, eriti Ühendkuningriigilt. Samuti teatas Tšehhi Vabariigi kõrgeim kontrolliasutus 46et Ühendkuningriigilt saadud maksete ja käibedeklaratsioonide ühitamisega on probleeme. Vaatasime kõnealuse võrdlemise läbi ja leidsime, et komisjon on seisukohal, et Belgia, Bulgaaria, Taani ja Austria andmetes on suuri lahknevusi, samas kui kolm liikmesriiki Kreeka, Küpros ja Ühendkuningriik ei olnud Maksude sissenõudmist puudutavaid vastastikuse abi sätteid kasutatakse Jaga voimalusi kusida Viiest külastatud liikmesriigist on ainult Austria Tapsed kaubanduse naitajad saatnud tarbimisliikmesriigina teistele liikmesriikidele maksunõudeid, mis puudutavad MOSSi kauplejate poolt maksmisele kuuluvaid summasid Ajavahemikul 1.

Hoolimata hiljutistest positiivsetest muutustest komisjoni loodud õigusraamistikus, tuleb lahendada veel olulisi probleeme ELi tolliõigus on sätestatud liidu tolliseadustikus 48 Tapsed kaubanduse naitajad käibemaksu reguleerib ELi käibemaksudirektiiv MOSSi on e-kaubanduse teenuste piiriüleses osutamises kasutatud aastast Pakett koosneb kolmest õigusaktist 50 ja selles nähakse ette järgmised muudatused: see võimaldab mikroettevõtjatel ja idufirmadel maksustada piiriülese e-kaubanduse teenuseid, mis ei ületa 10 euro suurust künnist vastavalt päritoluriigi põhimõttele, st kohaldada päritoluliikmesriigi, mitte sihtliikmesriigi määrasid; see võimaldab e-müüjatel kohaldada oma registreerimisliikmesriigis kehtivaid arvete esitamise eeskirju sihtliikmesriigi omade asemel; sellega laiendatakse MOSS-süsteemi kohaldamisala ka kõikidele piiriülestele B2C-teenustele millest saab seejärel ühtne kontaktpunkt ja kaupade B2C müügile internetis, olenemata sellest, kas kauplemist tehakse EList või kolmandast riigist; sellega kaotatakse käibemaksuvabastus kaupadele, mille koguväärtus ei ületa 22 eurot või 10 eurotmis on ostetud veebis ja imporditud mõnest kolmandast riigist.

Vaatasime läbi muudatuste tõenäolise mõju ja tuvastatud probleemid, millega meie arvates tuleb veel tegeleda.