Liigu sisu juurde

Kui funktsiooni teine tuletis on mingis lõigus positiivne või negatiivne, siis funktsioon on antud lõigus vastavalt kumer või nõgus. Teine tuletis määrab funktsiooni graafiku "kõveruse": kui teine tuletis mingil kohal on nullist erinev, siis funktsiooni graafik asub antud punkti ümbruses selles punktis tõmmatud puutujast paremal või vasakul "kõverdub" päripäeva või vastupäeva ning esimese ja teise tuletise abil saab arvutada graafiku kõverusraadiuse. RT I, Käesolev artikkel käsitleb põhiliselt reaal- või kompleksmuutuja funktsiooni tuletist matemaatilise analüüsi tähenduses, mõiste tuletis tähenduste kohta teistes matemaatika harudes vaata alajaotust Üldistusi.

FX Valikud Delta Definitsioon

RT I, Üldmõisted 1 Finantsjärelevalve asutus on ametiasutus, mis tema asukohariigi õiguse kohaselt teostab krediidiasutuste ja investeerimisühingute üle riiklikku finantsjärelevalvet. Instrumentide ja tehingute kohta kasutatud mõisted 1 Finantsinstrumendid financial instruments on käesoleva määruse tähenduses instrumendid, millega ühele tehingu poolele tekib finantsvara ja teisele poolele finantskohustus või omakapitali instrument equity instrument.

FX Valikud Delta Definitsioon

Väärtpaberitega tagatud tehingud ei hõlma muid laene, mille tagatiseks on väärtpaberid. Optsiooni iseloomuga instrumente näiteks ostutähed käsitletakse sarnaselt optsioonidega.

Pöördrepo-tehingu lepingus on sätestatud keeld nimetatud varasid müüa või tagatiseks anda samaaegselt rohkem kui ühele lepingupartnerile.

FX Valikud Delta Definitsioon

Repotehingu lepingus on sätestatud keeld nimetatud varasid müüa või tagatiseks anda samaaegselt rohkem kui ühele lepingupartnerile. Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud instrumentide puhul arvatakse esimese taseme omavahenditest maha nende instrumentide realiseerimata kasumi ja realiseerimata kahjumi vahe, kui see on positiivne.

FX Valikud Delta Definitsioon