Liigu sisu juurde

Dialoogiaktide praktilise määramise probleeme on käsitlenud viimastel aastakümnetel nii korpuslingvistid, diskursuse analüüsijad kui ka keeletehnoloogid nt Stolcke jt , Allwood jt , Jokinen jt Situatsioon ja olukord 1. Mõlemad finantsturud lubavad kedagi tundma protsentides. Kulud on komisjonitasud, aastakonto hooldus, liitumistasud.

Vähestel juhtudel on aga helistaja ebakindel täpse aadressi või mõne muu asjaolu suhtes nt selles, kas eraisikute numbrid on andmebaasis. Aga üldisi andmeid ja eriinfot päritakse ka direktiivi vormis.

Millal helistaja valib küsimuse? Siingi Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad keskseks määrajaks asjaolu, et helistaja pole kindel oma soovi täitmise võimalikkuses näide Päringu formuleerimise vorm ei sõltu sellest, kas soovitakse infot või tegevust. Küsimuste kasutust ühendab üks joon: peaaegu kõik need on seletatavad helistaja ebakindlusega selle suhtes, kas päringut on võimalik täita.

Lisaks aga tuleb välja teine üldistus: sagedaste ja tüüpiliste päringute esitamiseks kasutatakse kõigil juhtudel direktiivi, haruldase päringu jaoks küsimust. Samas võime arvata, et kõneleja on kindel sagedaste ja tüüpiliste asjade soovimises ja ebakindel haruldastel juhtudel. KokkuvõteMe uurime ja võrdleme inimestevahelisi dialooge, eesmärgiga luua intelligentseid kasutajaliideseid, mis suudaksid vastata kasutajale niisamuti, nagu seda teeb inimesest ametnik. Me väidame, et kõneliideste loomiseks andmebaasidele on vaja uurida erinevat liiki inimestevahelisi ametikõnesid.

Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad

Ühestainsast ametisuhtluse tüübist ei piisa, sest on tarvis teada, missugused nähtused on omased suulisele suhtlusele üldiselt, missuguseid keelelisi vahendeid kasutatakse ainult kindlates vestlustüüpides ja missugused on nendevahelised erinevused. Tuleb uurida suuri korpusi ja Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad allkeeli, et selgitada, kuidas ja miks inimesed kasutavad erinevate eesmärkide saavutamiseks erinevaid keelelisi vahendeid. Kindlasti on meil vaja piiratud alamkorpusi kindlateks ülesanneteks või uurimisvaldkondadeks, aga neid saab suure korpuse põhjal hõlpsasti moodustada.

We argue for the necessity of studying human-human spoken conversations of various kinds in order to create user interfaces to databases.

Riina Kasterpalu Gerassimenko Olga SissejuhatusTänapäeval muutuvad järjest populaarsemaks nn intelligentsed kasutajaliidesed, mis võimaldavad inimkõne vahendusel suhtlemist elektrooniliste andmebaasidega.

For modelling natural behaviour and for testing the model we need a dialogue corpus where the roles of participants are close to the roles of a dialogue system and its user. For that reason, we collect and investigate the Corpus of Spoken Estonian and the Estonian Dialogue Corpus a subcorpus of the former as sources for investigating human-human interaction.

The transcription conventions and annotation typology of spoken human-human dialogues in Estonian are introduced. Esimese annavad suhtlejate sotsiaalne ja dialektiline taust. Käesolevas kordame osalt põhifakte ja toome välja korpuse praeguse seisu ning muudatused. Praeguseks oleme sõnast kõnekorpus loobunud, kuna kõnekorpused ingl speech corpora märgivad arvutilingvistikas foneetiliseks kasutuseks mõeldud spetsiaalseid korpusi.

Meie korpus on keelekorpus linguistic corpusmis kitsamalt piiritletuna võiks kanda ka pragmaatilise korpuse nime. Kolmanda rühma annavad erinevad suhtlusvaldkonnad, mis on seotud kindlate situatsioonitüüpidega teenindus, lobisemine jms.

Toria Rahvusvaheline võistlus M. Porter Teooria rahvusvahelise konkurentsi M. Porter põhineb kahel põhimõttel: valdkondlik põhimõte ja asukoha põhimõte. Esimese põhimõtte rakendamine tähendab viie valdkondliku konkurentsijõudude kontseptsiooni kohaldamist, väärtusahelat rahvusvahelise äri valdkonnas.

Korpus koosneb kahest poolest: salvestused ja transkribeeritud materjal. Korpuses on valdavalt audiosalvestused, videosalvestusi on vähe telesaated, lastekeel, koolitunnid.

Materjal salvestatakse digitaalselt vanem osa on audiokassettidel, mida pidevalt digitaliseeritakse foneetilist analüüsi võimaldavasse wav-heliformaati.

  • Michael Gray Share Option tehingud
  • Panuse tegemisel on vaja arvesse võtta riskijaotuse eeskirju.
  • Binaarsete valikute turu ulevaade

Materjal on litereeritud Wordis, transkribeeringud on olemas doc-failidena ja txt-failidena. Transkribeerimisel kasutame vabavaralisi abiprogramme VoiceWalker helifaili sees liikumiseks ja Praat või CLAN helimaterjali täpsemaks analüüsiks. Põhjaliku transkriptsiooni all mõistame sellist taset, kus on üles märgitud suurem osa olulisi parameetreid, mis aitavad keele ja selle kasutuse analüüsi interpreteerida.

Seisuga Tüüpilised transkribeeritud argivestluste lõigud ja pikemad institutsionaalsed dialoogid on viie kuni viieteistkümne minuti pikkused. Lühemad institutsionaalsed dialoogid on transkribeeritud täielikult.

Korpus jaguneb telefonikõnedeks, silmastsilma vestlusteks ning meediasuhtluseks tabel 1. Peaaegu kõik korpuse salvestused on dialoogid. Monoloogid on nt ettekanded, loengud, jutlused. Tekstide hulga poolest on rohkem institutsionaalset suhtlust, aga kuna argisuhtluse transkribeeringud on oluliselt pikemad, siis sõnade arvu järgi on rohkem argisuhtlust.

Helikandjatele salvestatud korpus tuleb uurimiseks transkribeerida. Ükski transkriptsioonisüsteem ei kajasta kõiki kõnes esinevaid lingvistilisi nähtusi, sest see muudaks transkribeerimise ülimahukaks tööks.

Meil kasutatav transkriptsioonisüsteem vt Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad pärineb vestlusanalüüsist ja on olemuselt pragmaatiline vrd Jefferson Kuna vestlusanalüüs keskendub suhtluse arenemisele ja kujunemisele kõneluse käigus vestluskaaslaste Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad tulemusena, märgitakse täpsemalt suhtlusnähtusi ja näiteks foneetikale pööratakse vähem tähelepanu.

Tabel 1. TÜ suulise eesti keele korpuse koosseis Salvestuse liik Transkribeeri- tud tekstide arv Telefoni- suhtlus argisuhtlus institutsio- naalne suhtlus infotelefon reisibüroo 93 polikliiniku registratuur 99 teenindus 80 müügivestlused 48 kolleegidevahelised vest- lused 40 kauplus 28 takso tellimine 23 bussiinfo 20 ülikooliinfo 18 küsitlus 16 raamatukogu 10 muud vestlused 91 Silmast- silma suhtlus argisuhtlus institutsio- naalne suhtlus kauplus ettekanded ja loengud 50 teenindus 30 intervjuud 25 teeküsimine tänaval 20 arst ja patsient 17 reisibüroo 15 koolitunnid 12 koosolekud 11 muud vestlused 98 Meedia raadio 90 televisioon 62 Kokku Meie praegu kasutatav transkriptsioonivariant erineb traditsioonilisest vest- lusanalüüsi transkriptsioonist eeskätt mõne märgi poolest, põhjuseks on asjaolu, et materjal peab olema arvuti poolt loetav.

Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad

Transkribeeritud teksti esitab näide 1. H: mm. Suulise keele korpused sisaldavad selliseid väga vähe. Argitekstid on originaalis määratud ainult kõnelejatele enestele. Ka suur osa institutsionaalseid tekste on määratud väikesele hulgale kindlate omadustega osalejatele nt loengud üldjuhul aine üliõpilastele või sisaldavad tundlikku materjali nt arsti ja patsiendi vestlused. See toob kaasa vajaduse tekste teatud moel muuta ja nende kasutamist piirata. Meie oleme kasutanud järgmisi piiranguid. Õigeid andmeid leiab vaid taustakirjeldusest.

Aeg ja koht -päev, kuu, aasta: Tiina on külas oma sõbrannal Heleril, vestlusringis osaleb ka Heleri toakaas- lane Lea. Situatsioonis suhtlust häirivad või seda positiivselt mõjutavad situat- sioonivälised faktorid telefonikõne, võõra tulek, toidu toomine, kohvi pakkumine, teadmine, et tuleb lindistada jne : söömine, toidu pakku- mine 2.

Suhtlejad, nende omadused ja omavahelised suhted 2. Suhtlejate sotsiaalbioloogilised omadused 2. Korpuse kasutamine Suulise keele korpuste kasutamine erineb tüüpiliste kirjaliku keele korpuste kasu- tamisest.

Viimased sisaldavad tekste, mis on juba varem avalikkuses ringelnud. Töö tulemusena esitab ta iga sõna kohta sõnaliigi nime ja andmed muude grammatiliste kategooriate kohta, mis antud sõnaga seostuvad arv, kääne, isik jms. Et kohandada kirjaliku keele analüsaatorit suulise keele analüüsiks, tegime katse, toomaks välja probleemid, millega algne analüsaator hakkama ei saanud Hennoste jt b. Katse tulemusena ilmnes vajadus lisada kaks uut märgendit: B partikli ja T tundmatu sõna märkimiseks. Partiklid on suulises keeles kasutatavad sõnad, millel on eeskätt pragmaatiline roll suhtluses ahah, mhmh, noh jms, vt Hennoste Selle valikuvõimaluse peamine motiiv ja alus selle või sellise konfiguratsiooni kasuks on võimalus saada võimalust saada jätkusuutlikke konkurentsieeliseid ja kahjumlike Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad neutraliseerimist tingimustest tugiriigi ja vastuvõtva riigi tingimustest.

Esimene vaade Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad Näitab olulist osa väärtusahela peamis- ja abistamistegevuse kontsentratsiooni ühes riigis, kusjuures välismaal valmistoodete või osade edasine eksport. Peamised keskendumise põhjusedon: suure mõju skaala aktiivsuse teostamisel; tootmiskulude järsu languse mõju, kuna uus toode on õppinud, mis on kasumlik toodete tootmiseks ühes tehases; Ühendatud tegevuste paigutamine samas kohas, et hõlbustada nende koordineerimist.

Kasutuslihtsus PhotoShelteri arendajad lubavad hõlpsasti kasutatavat platvormi, mis võimaldab veebisaite luua mõne minutiga. Mõned neist väidetest on tõesed. Veebisaidi koostaja ise on väga intuitiivne. Algajate uurimine võtab 10—30 minutit. Teie domeeni ühendamisel lõpeb kasutuslihtsus.

Kontsentreeritud või ekspordipõhine ärikonfiguratsioon on tüüpiline sellistele tööstusharudele nagu õhusõidukid, rasketööstus, konstruktsioonimaterjalide tootmine. Teine konfiguratsiooni tüüpvaluahela põhi- ja abivahendite dispergeerimine erinevad riigid ja maailma piirkonnad.

Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga

Peamine tööriist praktilise katkemise jaoks on otsene ülemereinfoMis on sellise ärikonfiguratsiooni eristusvõime. Disperseli peamised põhjusedon: olulised erinevused erinevate riikide kohalikes vajadustes tihedate kontaktide loomine klientidega, arendades turundus- ja teenindavaid üksusi erinevates riikides; reageerimise vastus jäigate protektsionistlike poliitikavaldkondade valitsuste survele; võime koguda väärtuslikke kogemusi ja peamiste pädevuste arendamist, analüüsides ja jagades teavet erinevatest punktidest teavet, asetades nende oksad ja üksused neile.

Jaotatud ärikonfiguratsioon suurte otseste välisinvesteeringute abil on iseloomulik tööstusharudele, nagu tootmispakendi tarbekaupade tootmine, sõiduautode tootmine ja tarnimine, arstiabi, telekommunikatsioon ja paljud teenused.

Ettevõtte ülemaailmse konkurentsieelise süsteemid. Ülemaailmne ettevõte, kes teostab oma globaalset konfiguratsiooni- ja koordineerimismeetodite strateegiat, avastab ja kasutab aktiivselt kaks peamist konkreetset oma konkurentsieelise allikat: majutus tegevus erinevates riikides; ettevõtte struktuuroma tegevuse pakkumine kogu maailmas. Konkurentsivõimelised eelised Töökohtade paigutusest Võime ülemaailmse ettevõtte levitada erinevaid tegevusi riikide vahel, sõltuvalt sellest, kus on eelistatav täita ühe või teise liiki.

Samal ajal peamised põhjused paigutuse konkreetse tegevuse Cryptocurrency Android vidin riigis on: väiksemad tootmistegurid; soodsad tingimused teadus- ja arendustegevusele; saada nende Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad kättesaadavate spetsiaalsete oskuste ja ainulaadsete oskuste juurdepääs; suhtede arendamine peamiste klientidega.

Lisaks jätkavad tegevuste paigutamisest tulenevad konkurentsieelised konkreetses riigis kas ettevõttest asuvast riigist, muudest vastuvõtvatest riikidest, kus ettevõte on kehtiv. Ülemaailmsettevõtte eesmärk on kõigepealt kasutada riigi Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad saadud eeliseid, et tungida välisturgudele vastuvõtvatele riikidele, teiseks kohaldatakse teatud liiki tegevuste rakendamise eeliseid, et suurendada kahjumlike hetkede eeliseid või hüvitist Baseriik.

Selle riigi riigi ja vastuvõtva riikide rist-rakendamise eelise tõttu paigutuse konkurentsieelis I. Konkurentsivõimelised eelised ettevõtte struktuuri alusel. Süsteemi korraldamise süsteemi rakendamise eri liiki tegevusahela väärtuse väärtus maailma, tuleneb ettevõtte kogukaubandusest, tehnoloogiate arendamise kiirust ja kaupade kõigis ettevõtetes üle maailma, Ettevõtte võime koordineerida tegevust "maja" ja välismaal ning ei sõltu paigutusest. Iga ettevõte, kes sisenedes rahvusvahelise äri teele, et saavutada ülemaailmses konkurentsis edu ja säästva konkurentsivõime tagamine peaks toetuma ülemaailmsele konkurentsieelisele süsteemile.

Selline ettevõtte süsteem tuleks siiski moodustada. EsiteksEttevõte peab saavutama teatud konkurentsieelise riigi oma aluseks, mis on piisav välisturgudele sisenemiseks. Teiseks, Meie firma peab õppima, kuidas luua ja kasutada eeliseid tegevuste paigutamise ja struktuuri korraldamise oma äri kogu maailmas.

Kolmandaks, See peaks suutma ühendada "majade" saavutatud eelised, mille eelised on teatavate tegevuste Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad teistes riikidesse ja ettevõtte tegevuse süsteemist üle maailma. Selle tulemusena on välismaailma kaks täiendavat eelist kombinatsioonis "saavutatud majadega" viimast püsivaid ja samal ajal kompenseerivad nad olukorra ainulaadsete hetkede jaoks basseini olukorra unikaalsete hetkede pärast.

ФРС и НОВЫЕ НАЛОГИ. Курс ДОЛЛАРА на сегодня. pizzabuffet.ee500. pizzabuffet.eeнг

Seega on erinevate allikate eelised vastastikku paranevad ja moodustavad ettevõtte ülemaailmse konkurentsieelise süsteemi. Väljund: Loodud konfiguratsioonimeetodid ja kooskõlastamise kombinatsioon kasu: tingimused alustamise riigis; Kirsi kauplemise voimalused liiki tegevuste paigutamisest välismaal; ettevõtte ülemaailmne konkurentsisüsteem moodustab süsteemi globaalse konkurentsieelise süsteemi, mis pakub viimaste jätkusuutliku rahvusvahelise konkurentsivõime pakkujat.

Määravad "National Rhombus" M. Porter Tänapäeval on konkurentsi globaliseerumine muutunud üldiselt tunnustatud faktiks, keskenduti ettevõtte struktuuri eeliseks ja tegevuste tegemisest teistes riikides.

Esiteks, Riigi põhiosa oma unikaalse, konkreetsed omadused Majandus, kultuur, rahvastiku, infrastruktuur, juhtimine, riiklikud väärtused, ajalugu on platvorm ettevõtte globaalse strateegia jaoks, mis on suunatud riigis saavutatud eeliste kombinatsioonile nendega, kes pakuvad ettevõtte tugevaid seisukohti maailmas.

Teiseks, Rahvusvahelise konkurentsivõime, nii ettevõtete kui ka nende alustamisel on otsustav roll pidevalt toetatud soodsate või ebasoodsate tingimustes ja vastavate stiimulite olemasolu. Porter Skeem 1. See Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad nelja peamist riigi omaduste rühma, mis moodustavad keskmise keskmise, kus kohalikud ettevõtted konkureerivad ja toota konkurentsieeliseid, mis mõjutavad nende rahvusvahelist edu: · Tegurite parameetridSee tähendab, et need konkreetsed ressursid looduslik, tööjõud, tehnoloogilised ja investeeringud, infrastruktuur jnemis on vajalikud edukaks konkurentsile selles valdkonnas.

Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad kaks täiendavat muutujat, mis mõjutavad suures osas olukorda riigis: · Juhuslikud sündmused. Juhusliku kontekstis on juhuslikud sündmused, millel on riigi majanduse arengu tingimused vähe ühised ja mõjutada seda äriühingut ega valitsust sageli. Selliste kõige olulisemate sündmuste hulka kuuluvad leiutis, suured tehnoloogilised nihked läbimurdedressursside hindade järsu muutused näiteks õlišokkmaailma operatsioon ja kohalik nõudlus, kohalike ja välisriikide valitsuste poliitilised otsused, sõda ja muu jõud Maadia olukorrad.

Juhuslikud sündmused võivad muuta konkureerivate ettevõtete positsioone. Nad võivad vähendada vanemate konkurentide eelise ja luua uute ettevõtete potentsiaali, mis võivad asendada vanade muutuste vajaliku konkurentsivõime saavutamise taseme saavutamisele. Porteri sõnul peaks riik mängima oma liiki konkurentsivõime katalüsaatori rolli.

Riik oma poliitikaga võib mõjutada kõiki nelja riikliku rombi komponenti, kuid see mõju võib olla nii positiivne kui negatiivne. Lisaks võimaldab värviskeemi funktsioon muuta nii üldise paigutuse kui ka tausta värvi.

Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad

Samuti võite logole, teksti sisule, linkidele ja nii edasi seada erinevad värvid. Klienditugi PhotoShelteri kasutajatel on oma küsimustele vastuseid leida mitmel viisil. Nad sisaldavad: Võtke meiega ühendust — lihtne piletimüügisüsteem, kuhu saate oma küsimuse esitada.

Funktsiooni juures on hea see, et see sisaldab otsest telefoninumbrit. Lisaks võite sisestada oma numbri, et tugiteenuste kliendid saaksid teiega ühendust võtta.

Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad

Halb uudis on see, et tugi on saadaval esmaspäevast reedeni kella 9— Tugikeskus — platvormil on tohutu teadmistebaas, kus on palju tugikeskuses kujutatud juhendeid ja artikleid.

Need sisaldavad teavet selle kohta, kuidas alustada, kuidas fotosid jagada või säilitada, kuidas müüa jne. Selles jaotises on spetsiaalsed plokid, mis esindavad arutelusid tööstuses ja muid teemasid, Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad võivad samuti kasuks tulla. Kõigil PhotoShelteri tellijatel on õigus saata tagasisidet oma väidete ja ettepanekutega. Kokkuvõtlikult näib tugi korralik, vaatamata reaalajas vestluse funktsiooni puudumisele. Piisab, kui aru saada, kas toode teile sobib. Siis peate aktiveerima ükskõik millise kolmest saadaolevast tasulisest plaanist.

Need on järgmised: Põhiplaan algab kell 10 dollarit kuus koos 4 GB pilvesalvestusega. Tavaline plaan maksab 25 dollarit kuus koos kliendi tõestamise tööriistaga GB salvestusruumi. Pro-plaani kulud 45 dollarit kuus ja pakub piiramatut salvestusruumi ning kõik funktsioonid moodustavad kaks eelmist plaani. Kõigil pakkidel on kohandatud domeen, piiramatu juurdepääs kõigile 9 mallile, kohandatud mobiilirakendus ja palju muud. Niisiis, peamine erinevus ladustamisel, mis muudab hinnapoliitika pisut kummaliseks.

  1. (PDF) Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga | Andriela Rääbis - pizzabuffet.ee
  2. New Yorgi aktsiate tehingute maksustamine

Plussid ja miinused PhotoShelter on peamiselt professionaalsetele fotograafidele mõeldud platvorm, kes soovib oma töid mitte ainult jagada ega Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad, vaid ka müüa. Platvorm pole täiuslik ja võib mõnes kohas keeruline olla. Kuid see teenib endiselt fotograafe; vajab heal viisil. Kui iga tasuta rubla kulutate, ei too see pikaajalise kasu. Aga kui iga kord, kui see raha edasi lükata, muutuvad nad teie rahalise heaolu aluseks.

Niisiis, tehke see raha töö. Sul on rubla käes, see, kuidas seda investeerida: Avage jäägi protsendimääraga pangakaart.

PhotoShelteri ülevaade

Kui teil juba on see, ärge öeldes, avage üks spetsiaalselt pikaajalise investeeringu jaoks. On ebatõenäoline, et see on suure panuse panus. Mõned pangad ei võta raha esimesel teenistusaastal raha, see on ideaalne valik, sest me ei saa veel teenust palju kulutada. Iga kuu panna kaardil rohkem kui rubla. Seadus jõustub: see on soodsam järk-järgult edasi lükata, kuid regulaarselt, kui üks kord suur summa. Kui te ei avada kaarti, siis te lõpetate raha aasta jooksul madratsi all, aasta lõpus on teil 12 rubla.

Kuigi meie valik on üsna piiratud. Lisaks on summa veel väike, nii et peate järgima investeerimiskulusid. Kulud on komisjonitasud, aastakonto hooldus, liitumistasud. Aga ärge kiirustage oma lemmikfirmade aktsiatesse investeerima: see on sellise summa jaoks liiga kõrge vahend.

Seetõttu soovitame tal investeerida indeksitesse. Indeks sisaldab viiesaja ettevõtte aktsiaid, selle hinnapakkumisi arvutatakse nende kulude aritmeetilise keskmisena. Sellegipoolest näitavad indeksid stabiilselt head tootlust. Finance Sa võid väita, et see on umbes sama kasumlikkus, mis oli pangas, see tähendab, et see ei ole mõtet avada maaklerkonto ja raha tagasi võtta.

See ei ole tõsi. Indeksi Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad investeerite välismaaettevõtetesse ja investeeringuid luhendada binaarseid variante amortiseerita valuuta kõikumiste tõttu.

Indeksi ostmine maksab teile umbes 11 rubla. Samal ajal jätkuvalt edasi lükata rubla iga kuu keeruline huvi. Ja ärge kõhelge vana kaardi sulgemine ja iga-aastase teeninduse salvestamiseks avage uus. Ja vaadake kaardil tingimusi, ilmselt uue soodsama pakkumise aasta teises panga ilmub.

Siis mine see. Nendega me kogume huvitava väärtpaberiportfelli ja me saame püsiva passiivse sissetuleku. Finantskonsultandid soovitavad algajainvestoreid riskide võrdsustamiseks ja portfellide kogumiseks ettevõttest.

Siis sügisel tsitaatide ühe firma on mitte-kriitiline isegi väike kasv teised. Ärge ostke tutvustusi korraga kakskümmend ettevõtet, kui olete aktsiaturule uus. Sellised keerulised portfellid Pohivoimalused ja kaubandusstrateegiad tavaliselt kogenud investoreid. Investorite alustamine on sagedamini varud kui. Tasub näha - nende kasum on tavaliselt väiksem kui aktsiates, kuid see on eelnevalt teada.