Liigu sisu juurde

Lõplik eelarve tuleb pärast selle nõukogupoolset heakskiitmist saata kõigile liidu liikmetele informatsiooniks. Nõukogu 65 1. Raadioside büroo direktor organiseerib raadioside sektori tööd. Graafiline dokument salvestab informatsiooni püsivas vormis ja teda on võimalik registrisse paigutada ning korduvalt kasutada; see võib olla kirjalikus või trükitud vormis või fikseeritud kujutisena. Iga ameti liige peab eriti hoiduma sekkumast otsustesse, mis on otseselt seotud liikme enese administratsiooniga. Mitte üheski Euroopa Liidu riigis ei ole inimeste eluiga pikenenud sedavõrd kiiresti.

Käesolev põhikiri, mille sätteid on täiendatud konventsiooni omadega, on liidu põhidokument.

  • Valikud Kaubandus parast IPO-d

Nii põhikirja kui konventsiooni sätted on täiendatud järgnevate administratiiveeskirjadega, mis reguleerivad elekterside kasutamist ja on siduvad kõikidele liikmetele: — rahvusvaheliste elekterside eeskirjadega, — raadioeeskirjadega.

Vasturääkivuste puhul põhikirja ja konventsiooni sätete või administratiiveeskirjade vahel kehtivad põhikirja sätted.

  • Rahvusvahelise Elektersideliidu põhikiri – Riigi Teataja
  • Bitcoini hinnakorv.

Vasturääkivuste puhul konventsiooni ja administratiiveeskirjade sätete vahel kehtivad konventsiooni sätted. Artikkel 5. Definitsioonid 33 Kui kontekstist ei tulene teisiti, siis: 34 a terminid, mida on kasutatud selles põhikirjas ja mis on defineeritud lisas, mis moodustab põhikirja lahutamatu osa, omavad tähendust, mis neile lisas on antud; 35 b terminid, välja arvatud need, mis on defineeritud põhikirja lisas, mida on kasutatud konventsioonis ja mis on defineeritud selle juurde kuuluvas lisas, mis moodustab selle lahutamatu osa, omavad tähendust, mis neile selles lisas on antud; 36 c teised terminid, mis on defineeritud administratiiveeskirjades, omavad tähendust, mis neile seal on antud.

USA binaarne valiku maakler

Artikkel 6. Liidu põhidokumentide täitmine 37 1. Liikmed on kohustatud kinni pidama põhikirja sätetest, konventsioonist ja administratiiveeskirjadest kõigis elekterside asutustes ja jaamades, mis on rajatud või tegutsevad nende algatusel ja tegelevad rahvusvahelise teenindusega või on võimelised põhjustama raadioteeninduse häireid teistes riikides, välja arvatud teenindused, mis on vabastatud sellistest kohustustest vastavalt põhikirja artiklile Samuti on liikmed kohustatud võtma meetmeid, et mõjustada põhikirja, konventsiooni ja administratiiveeskirjade sätete täitmist nende poolt tööle lubatud operaatorfirmades, mis on rajatud või tegutsevad elekterside alal ja mis tegelevad rahvusvahelise teenindusega või töötavad jaamadega, mis on võimelised põhjustama raadioteeninduse häireid teistes riikides.

Artikkel 7. Liidu struktuur 40 a täievolilisest konverentsist, mis on liidu peamine organ; 41 b nõukogust, mis tegutseb täievolilise konverentsi nimel; 42 c rahvusvahelise elekterside ülemaailmsetest konverentsidest; 43 d raadioside sektorist, mis hõlmab ülemaailmseid ja piirkondlikke raadioside konverentse, raadioside assambleesid ja raadioeeskirjade ametit; 44 Jaga valikute kone ja kulutusi elekterside standardiseerimise sektorist, mis hõlmab maailma elekterside standardiseerimise konverentse; 45 f elekterside arengusektorist, mis hõlmab ülemaailmseid ja regionaalseid arengukonverentse; 46 g peasekretariaadist.

Millist kasu annab perele jagatava mahuga mobiilipakett?

Täievoliline konverents koosneb liikmeid esindavatest delegatsioonidest. See kutsutakse kokku iga nelja aasta järel. Artikkel 9. Valimiste ja nendega seotud küsimuste kohta käivad põhimõtted 60 1. Täievoliline konverents kindlustab igasugustel valimistel vastavalt põhikirja lõikudele 54 kuni 56, et: 61 a nõukogu liikmete valimisel arvestatakse nõukogu kohtade ühtlast jaotust maailma kõigi regioonide vahel; 62 b peasekretär, peasekretäri asetäitja, büroode direktorid ja raadioeeskirjade ameti liikmed oleksid erinevate liikmesriikide kodanikud ja nende valimisel arvestatakse nende ühtlast geograafilist jaotust maailma eri regioonide vahel; mis puutub valitavatesse ametnikesse, siis tuleb tõsiselt arvestada ka põhikirja lõigus toodud põhimõtteid; 63 c raadioeeskirjade ameti liikmed valitakse nende individuaalse võimekuse alusel liidu liikmete poolt esitatud kandidaatide hulgast; iga liikmesriik võib esitada ainult ühe oma kodakondsusesse kuuluva kandidaadi.

Nende valimiste protseduuri määrab täievoliline konverents.

Kiireim dating raha online Leedus

Tingimused ametisse astumise, vabade ametikohtade ja ümbervalimise kohta on toodud konventsioonis. Artikkel Nõukogu 65 1.

Peaminister Kaja Kallase kõne Eesti Vabariigi aastapäeva eel | Eesti Vabariigi Valitsus

Nõukogu võtab vastu oma protseduurireeglid. Täievoliliste konverentside vaheajal tegutseb nõukogu liidu valitseva organina täievolilise konverentsi nimel ja õiguste piires, mis on talle viimase poolt delegeeritud. Peasekretariaat 73 1. Peasekretäri asetäitja vastutab peasekretäri ees, ta abistab peasekretäri selle tegevuses ja täidab peasekretäri poolt talle antud eriülesandeid.

Telia pakub oma klientidele võimalust jagada ühes mobiilipaketis sisalduvat mobiilse interneti mahtu mitme erineva pereliikme või nutiseadme vahel.

Ta täidab peasekretäri kohuseid viimase äraolekul. II peatükk.

Rahvusvahelise Elektersideliidu põhikiri

Funktsioonid ja struktuur 78 1. Tihe koostöö peab toimuma raadioside sektori, elekterside standardiseerimise sektori ja elekterside arengusektori vahel. Raadioside sektori töö toimub Jaga valikute kone ja kulutusi 81 a ülemaailmsete ja regionaalsete raadioside konverentside; 82 b raadioeeskirjade ameti; 83 c raadioside assambleede, mida võib ühendada ülemaailmsete raadioside konverentsidega; 84 d raadioside töögruppide; 85 e raadioside büroo, mida juhib valitud direktor.

Raadioside sektori liikmeteks on: 87 a seaduse järgi kõik liidu liikmed; 88 b vastavalt konventsiooni asjakohastele sätetele selleks volitatud mis tahes ühendus või organisatsioon.

Сьюзан попыталась осознать то, что ей сообщил коммандер. Она сомневалась, что Танкадо мог передать ключ какому-то человеку, который не приходился ему близким другом, и вспомнила, что в Штатах у него практически не было друзей. - Северная Дакота, - вслух произнесла она, пытаясь своим умом криптографа проникнуть в скрытый смысл этого имени.  - Что говорится в его посланиях на имя Танкадо.

Raadioside konverentsid ja raadioside assambleed 89 1. Ülemaailmne raadioside konverents võib osaliselt või erandkorras täies mahus läbi vaadata raadioeeskirju ja tegeleda mis tahes ülemaailmset iseloomu omavate ja tema kompetentsi kuuluvate ning tema päevakorras olevate küsimustega; tema teised ülesanded on määratletud konventsioonis.

Ülemaailmsed raadioside konverentsid toimuvad tavaliselt iga kahe aasta järel, ometi võib konventsiooni vastavate sätete kohaselt sellise konverentsi ära jätta või viia läbi täiendav konverents. Raadioside assambleed kutsutakse tavaliselt kokku samuti iga kahe aasta järel ja need on aja ja koha poolest seotud ülemaailmsete raadioside konverentsidega, et suurendada raadioside sektori efektiivsust ja kasulikkust.

Raadioside assambleed peavad kindlustama vajaliku tehnilise baasi ülemaailmsete raadioside konverentside tööks ja tulema vastu kõigile raadioside konverentsidel esitatud palvetele.

Feed aggregator | Page 5 | University of Tartu

Raadioside assamblee ülesanded on täpsustatud konventsioonis. Ülemaailmse raadioside konverentsi, raadioside assamblee ja regionaalse raadioside konverentsi otsused peavad igal juhul olema kooskõlas põhikirja ja konventsiooniga. Raadioside assamblee või regionaalse raadioside konverentsi otsused peavad samuti igal juhul olema kooskõlas raadioeeskirjadega.

FX Option Trade Works

Võttes vastu resolutsioone ja otsuseid, peavad konverentsid arvestama ettenähtavaid finantsmõjusid ja hoiduma vastu võtmast resolutsioone ja otsuseid, mis võivad põhjustada täievolilise konverentsi poolt kindlaksmääratud kulude piirmäärade ületamist. Raadioeeskirjade amet 93 1.

Stenbocki maja,

Raadioeeskirjade amet koosneb valitud liikmetest, kes on kõrgelt kvalifitseeritud raadioside alal, kellel on praktilist kogemust sageduste määramisel ja kasutamisel. Iga liige peab olema tuttav Kui palju teete binaarseid voimalusi, majanduslike ja demograafiliste tingimustega ühes maailma piirkonnas.

Nad täidavad oma ülesandeid liidu heaks iseseisvalt ja osalise Jaga valikute kone ja kulutusi.

CAMBRIDGE Ulikooli jatkusuutlikkuse strateegia