Liigu sisu juurde

Konventsiooni või protokollide parandused 1. Jurisdiktsiooni ulatuspiirkond Olenevalt teiste riikide õigustest ja välja arvatud juhtudel, kui käesolevas konventsioonis on selgesõnaliselt määratud teisiti, kehtivad käesoleva konventsiooni korraldused iga osapoole suhtes: a bioloogilise mitmekesisuse komponentide puhul piirkondades, mis jäävad tema riikliku jurisdiktsiooni piiridesse; ja b osapoole jurisdiktsiooni või kontrolli all läbi viidud protsesside ja tegevuse puhul tema riikliku jurisdiktsiooni piires või väljaspool seda, olenemata sellest, kus nende mõju esineb. Vaatlejate juurdepääs ja osavõtt allub osapoolte konverentsi poolt vastu võetud protseduurireeglitele. Käesoleva konventsiooni eesmärke järgides määrab osapoolte konverents oma esimesel koosolekul kindlaks tegevussuunad, strateegia ja programmilised prioriteedid ning ka detailsed valikukriteeriumid ja -juhised rahaliste ressursside eraldamise ja kasutamise üle otsustamiseks.

Sisuliselt võimaldab see programm juhtida oma ettevõtted üheslt platvormilt. Mobiilsed nõustamismeeskonnad MAT Bulgaaria põllumajandustootjatele - MAT loodi BSPB GEF projekti „Globaalselt olulise bioloogilise mitmekesisuse säilitamine suure loodusväärtusega poolpõllumajanduslikes rohumaades traditsioonilise kohaliku majanduse toetamise kaudu” raames, perioodil – MAT-i loomise uuendus seisneb selles, et need suudavad pakkuda vastuseid põllumajandustootjate vajadustele piisavate ja õigeaegsete nõuannete, teavitamise ja konsulteerimise abil HNV kõrge loodusväärtusega põllumajanduse valdkonnas bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja põllumajandustegevuse ning looduskaitse seoste, rahastamisvõimaluste jms vahel.

HNV mobiilsed nõustamismeeskonnad on osutunud tõhusaks ja tunnustatud partneriks nii põllumajandustootjate, kui ka piirkondliku põllumajandusministeeriumi jaoks. Käesolevad teenused võiksid olla tulevaste põllumajanduse keskkonnaprogrammide eduka rakendamise olulisteks osadeks.

Hollandit iseloomustab väga killustatud AKIS-süsteem. Vajatakse AKISe keskjuhtimist, et saada täpselt teada, kui palju on nõustajaid, kes nad on ja milliseid teenuseid pakuvad.

Hetkel puudub riiklik koordineerimine ning nõustamisühenduste vaheline koostöö ei suju. Olukorda raskendab ebapiisav rahastus - maaelu arengukavast – on piirkondlikul ja riiklikul tasandil kokku eraldatud 38 miljonit eurot.

KIND tegeleb järgmiste teemadega: interaktiivne lähenemine, noorte põllumajandustootjate juhendamine, eluslaborite populariseerimine, demonstreerimisprojektid ja -tegevused. Innovatsioon on jagatud kolme ministeeriumi vahel: põllumajandusministeerium, innovatsiooni- ja tehnoloogiaministeerium ning teadus- ja haridusministeerium.

Peamised muudatused: riikliku põllumajandus- ja innovatsiooninõukogu loomine, et tagada teadusuuringute ja tulemuste läbipaistvus. Tulevikus plaanitakse pöörata senisest rohkem tähelepanu EIP-taotlusvoorudele ja sellealase info levitamisele.

Ungari valitsus kavatseb uuendada oma teadus- ja innovatsioonisüsteemi, öeldes, et riik vajab humanitaarteaduste ja sotsiaalteaduste arvelt rohkem vahendeid rakendusteadustele.

GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia S & P Stock Options

Allakirjutamine Käesolev konventsioon on kõikidele riikidele ja regionaalse majandusliku integratsiooni organisatsioonidele alla kirjutamiseks avatud Rio de Janeiros alates 5. Ratifitseerimine, vastuvõtmine ja heakskiitmine 1. Käesolev konventsioon ja iga selle protokoll kuuluvad ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või heakskiitmisele riikide ja regionaalse majandusliku integratsiooni organisatsioonide poolt.

Ratifitseerimise, vastuvõtmise või heakskiitmise dokumendid antakse hoiule depositaarile. Iga ülaltoodud lõikes 1 märgitud organisatsioon, millest saab käesoleva konventsiooni või protokolli lepinguline osapool ilma, et ükski selle liikmesriik oleks lepinguline osapool, on seotud kõigi konventsiooni- või protokollijärgsete kohustustega nii, nagu olukord seda nõuab.

GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia, kui selliste organisatsioonide üks või enam liikmesriiki on käesoleva konventsiooni või vastava protokolli lepingulisteks osapoolteks, otsustavad antud organisatsiooni ja selle liikmesriigid oma sellekohase vastutuse üle seoses konventsioonist või protokollist tulenevate kohustuste täitmisega nii, nagu olukord seda nõuab.

Sellistel juhtudel ei ole organisatsioonil ja tema liikmesriikidel lubatud kasutada konventsiooni või vastavat protokolli üheaegselt. Oma ratifitseerimise, vastuvõtmise või heakskiitmise dokumentides teatavad ülaltoodud lõikes 1 viidatud organisatsioonid oma kompetentsuse ulatuse nendes küsimustes, mida juhitakse käesoleva konventsiooni või vastava protokolliga.

Need organisatsioonid informeerivad ka depositaari igasugusest vastavast muutusest nende kompetentsuse ulatuses. Juurdepääs 1.

Käesolev konventsioon ja iga protokoll on kättesaadavad riikidele ja regionaalse majandusliku integratsiooni organisatsioonidele sellest kuupäevast, kui lõpetatakse konventsioonile ja asjaomasele protokollile allakirjutamine. Juurdepääsetavad dokumendid antakse hoiule depositaarile.

Ülaltoodud lõikes 1 viidatud organisatsioonid teatavad oma juurdepääsudokumentides oma kompetentsuse ulatusest nendes küsimustes, mida juhitakse käesoleva konventsiooni või vastava protokolliga. Need organisatsioonid informeerivad ka depositaari igasugusest asjassepuutuvast muutusest nende kompetentsuse ulatuses.

Stem Prototüübi arendusfond, intellektuaalomandifond, pakkumisvõlakirjafond, e-kaubandusfond, keskkonnafond, klasterite arendusfond. EurLex-2 Arenguorganisatsioonidel nt UNDP ja rahvusvahelistel finantsasutustel nt Maailmapank ja teised mitmepoolsed arengupangad, Euroopa Investeerimispank, Ülemaailmne Keskkonnafond peaks olema suur roll ja kohustus arendada välja rohelise majanduse rahastamisstrateegiad, mis viiksid käegakatsutavate tulemusteni. Development organisations such as UNDP and International Financial Institutions such as the World Bank and other multilateral development banks, the European Investment Bank, the Global Environment Facilityshould play a strong role, with a commitment to establish green economy financing strategies that can lead to demonstrable results. EurLex-2 Lisaks näitas põhjalik uurimine, et neljast võlausaldajate kogudes esindatud avaliku sektori võlausaldajast riigivara fond, keskkonnafond, Slovakkia garantii- ja arengupank ning Nováky linn vaid kahte ähvardas otseselt oht, et NCHZ tegevuse jätkumise ajal tekib äriühingul nende ees veel võlgu.

Artikli 34 lõike 2 tingimused kehtivad regionaalse majandusliku integratsiooni organisatsioonide kohta, mis on ühenduses käesoleva konventsiooni või ükskõik millise protokolliga. Jõustumine 1. Käesolev konventsioon jõustub üheksakümnendal päeval pärast kolmekümnenda ratifitseerimise, vastuvõtmise, heakskiitmise või juurdepääsudokumendi deponeerimist.

GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia Bitcoin masin minu lahedal UK

Iga protokoll jõustub üheksakümnendal päeval pärast deponeerimise kuupäeva, kui protokollis kindlaks määratud arv ratifitseerimise, vastuvõtmise, heakskiitmise või juurdepääsu dokumente on deponeeritud.

Iga lepingu osapoole jaoks, kes ratifitseerib, võtab vastu või kiidab heaks käesoleva konventsiooni või ühineb sellega pärast kolmekümnenda ratifitseerimise, vastuvõtmise, heakskiitmise või juurdepääsu dokumendi deponeerimist, jõustub McGggley Dynamic Trading System üheksakümnendal päeval pärast sellise osapoole ratifitseerimise, vastuvõtmise, heakskiitmise või juurdepääsu teate deponeerimise GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia.

Iga protokoll, välja arvatud juhul, kui antud protokollis on ette nähtud teisiti, jõustub selle selle lepingu osapoole jaoks, kes ratifitseerib, võtab vastu või kiidab heaks selle protokolli või ühineb sellega pärast selle jõustumist vastavalt ülaltoodud lõikele 2, üheksakümnendal päeval pärast seda kuupäeva, kui antud lepingu osapool deponeerib oma ratifitseerimise, vastuvõtmise, heakskiitmise või juurdepääsu dokumendi või kuupäeval, mil käesolev konventsioon jõustub selle lepingu osapoole jaoks, ükskõik kumb neist kuupäevadest on hilisem.

Ükskõik millist regionaalse majandusliku integratsiooni organisatsiooni poolt deponeeritud dokumenti ei võeta ülaltoodud lõigetes 1 ja 2 viidatud eesmärkidel arvesse täiendava dokumendina neile, mis on deponeeritud selle organisatsiooni liikmesriikide poolt. Lisatingimused Käesolevale konventsioonile ei või esitada mingeid lisatingimusi.

Väljaastumine 1. Kahe aasta möödumisel käesoleva konventsiooni jõustumisest osapoole suhtes võib see osapool mis tahes ajal konventsioonist välja astuda, teatades sellest kirjalikult depositaarile. Igasugune selline väljaastumine jõustub ühe aasta möödumisel ajast, mil depositaar sai sellekohase teate või väljaastumise teates märgitud mingil hilisemal ajal. Iga osapool, kes käesolevast konventsioonist välja astub, loetakse väljaastunuks ka igast protokollist, mille osapooleks see oli.

The Great Gildersleeve: Leroy Suspended from School / Leila Returns Home / Marjorie the Ballerina

Finantsküsimuste ajutine korraldus Eeldusel, et vastavalt artikli 21 nõuetele on toimunud täielik ümberstruktureerimine, on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Arenguprogrammi, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Keskkonnaprogrammi ja Rahvusvahelise Rekonstruktsiooni ja Arengu Panga poolt moodustatud Ülemaailmne Keskkonnafond käesoleva konventsiooni jõustumise ja osapoolte konverentsi esimese koosoleku vahelisel perioodil või seni, kuni osapoolte konverents otsustab, milline institutsiooniline struktuur selleks kooskõlas artikliga 21 määratakse, ajutiselt selleks korraldavaks struktuuriks, millele viidati artiklis Sekretariaadi ajutine korraldus Sekretariaat, mille peab kindlustama Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Keskkonnaprogrammi tegevdirektor, on käesoleva konventsiooni jõustumise ja osapoolte konverentsi esimese koosoleku vahelisel perioodil ajutiselt selleks sekretariaadiks, millele viidatakse artikli 24 lõikes 2.

Depositaar Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peasekretär võtab enda peale käesoleva konventsiooni ja kõigi protokollide depositaari funktsioonid.

  • Eesmärgid Käesoleva konventsiooni eesmärgid on bioloogilise mitmekesisuse kaitse, selle komponentide säästev kasutamine ning geneetiliste ressursside kasutamisest saadava tulu õiglane ja erapooletu jaotamine.
  • maainfo »»» pizzabuffet.ee » EST » Maaelu võrgustikutöö osakond » INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK » UUDISED

Autentsed tekstid Käesoleva konventsiooni originaal, mille araabia- hiina- hispaania- inglise- prantsuse- ja venekeelsed tekstid on võrdselt autentsed, deponeeritakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peasekretäri juures. Selle tõenduseks meie, allakirjutanud, olles nõuetekohaselt volitatud, oleme käesolevale konventsioonile alla kirjutanud.

Rahvusvahelist mõistet AKIS kasutatakse kogu teadmistevahetussüsteemi kirjeldamiseks – kuidas inimesed ja organisatsioonid teatud riigis või piirkonnas omavahel suhtlevad. Põllumajanduse teadmiste- ja innovatsioonisüsteem võib hõlmata põllumajandustavasid, põllumajandusettevõtteid, ametiasutusi, teadusuuringuid jne, ning olla väga erinevad sõltuvalt riigist. Tulevikus plaanitakse Soomes toetada rohkem põllumajanduse üleminekut digitaalsetele tehnoloogiatele. Kuna Soomes on vahemaad suured ja seetõttu raskendatud nõustamisteenuse õigeaegne osutamine põllumajandustootjale, lahenduseks oleks põllumajandustootjatele suunatud online-nõustamisteenused. Suureks väljakutseks lisaks distantsidele, on ka lairibaühenduse halb kättesaadavus see on probleemiks eriti Lapimaalsellest omakorda sõltub suuresti ka osutatava teenuste kvaliteet.

Sõlmitud Rio de Janeiros 5. Liigid ja kooslused, mis on: ohustatud, kodustatud või kultiveeritud liikide looduslikud sugulased; meditsiinilise, põllumajandusliku või muu majandusliku väärtusega; või sotsiaalse, teadusliku või kultuurilise tähtsusega; omavad tähtsust bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säästva kasutuse uurimise seisukohalt, nagu indikaatorliigid; ja 3. Kirjeldatud sotsiaalse, teadusliku või majandusliku tähtsusega genoomid ja geenid. Lisa II I osa.

Nõudja osapool teatab sekretariaadile, et vaidlus on antud arbitraažile vastavalt artiklile Teates märgitakse arbitraaži küsimuse sisu ja see sisaldab eelkõige konventsiooni või protokollide artikleid, mille tõlgendamine või rakendamine on vaidlusküsimuseks.

Kui osapooled ei lepi kokku vaidlusküsimuse osas enne, kui kohtu esimees on määratud, otsustab vaidlusküsimuse arbitraažikohus. Sekretariaat edastab saadud informatsiooni kõikidele käesoleva konventsiooni või sellesse puutuva protokolli osapooltele. Kahe osapoole vahelistes vaidlustes koosneb arbitraažikohus kolmest liikmest. Kumbki vaidluse osapool määrab arbiitri ja need kaks selliselt määratud arbiitrit nimetavad omavahelisel kokkuleppel kolmanda arbiitri, kes on kohtu esimeheks.

Viimane ei ole kummagi vaidluse osapoole riigi kodanik ja ta ei ela kummagi osapoole territooriumil ega tööta kummagi heaks ja ei ole käsitlenud antud juhtumit mingis muus suhtes.

GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia Voimalus kaubanduse AAPL.

Enam kui kahe osapoole vahelistes vaidlustes määravad sarnase huviga osapooled kokkuleppel ühiselt ühe arbiitri. Iga vakants täidetakse algmääramise puhul kirjeldatud viisil. Kui arbitraažikohtu esimeest ei ole määratud kahe kuu jooksul pärast teise arbiitri määramist, siis osapoole palvel määrab selle Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peasekretär järgneva kahe kuu jooksul. Kui üks vaidluse osapooltest ei määra arbiitrit kahe kuu jooksul pärast sellekohase palve esitamist, võib teine osapool sellest informeerida Peasekretäri, kes järgneva kahe kuu jooksul määrab arbiitri.

Arbitraažikohus teeb oma otsused kooskõlas käesoleva konventsiooni ja sellesse puutuvate protokollide tingimuste ja rahvusvaheliste eeskirjadega.

Arbitraažikohus määrab ise kindlaks oma protseduurireeglid, kui vaidluse osapooled ei lepi kokku teisiti. Arbitraažikohus võib ühe osapoole palvel soovitada põhiolemuslikke ajutisi kaitseabinõusid. Vaidluse osapooled kergendavad arbitraažikohtu tööd eelkõige kasutades kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid: a esitavad sellele kõik asjasse puutuvad dokumendid, informatsiooni ja vahendid; ning b võimaldavad vajadusel kutsuda tunnistajaid või eksperte ja saada neilt tõendusmaterjali.

Osapooled ja arbiitrid on kohustatud kaitsma igasuguse informatsiooni konfidentsiaalsust, mida nad saavad usalduslikult arbitraažikohtu tegutsemise ajal. Vaidluse osapooled kannavad kohtukulud võrdsetes osades, välja arvatud juhul, kui arbitraažikohus otsustab teisiti tingituna antud juhtumi eritingimustest. Kohus peab arvet kõikide oma kulude kohta ja esitab osapooltele sellekohase lõpparuande. Iga lepingu osapool, kellel on juriidilise iseloomuga huvi vaidlusküsimuste osas, mis võivad mõjutada juhtumi kohta käivat otsust, võib kohtu nõusolekul sekkuda menetlusse.

Kohus võib ära kuulata ja piiritleda vastuabinõud, mis tulenevad otseselt vaidlusküsimuse sisust. Arbitraažikohtu otsused nii protseduuri osas kui sisuliselt võetakse vastu selle liikmete häälteenamusega. Kui üks vaidluse osapooltest ei ilmu arbitraažikohtusse või tal ei õnnestu kaitsta oma seisukohti, võib teine osapool nõuda kohtult menetluse jätkamist ja otsuse tegemist.

Osapoole puudumine või oma seisukohtade ebaõnnestunud kaitsmine ei kujuta endast takistust kohtumenetlusele.

GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia Olen aktsiate tehingute maksude maksmine

Enne lõppotsuse tegemist peab arbitraažikohus olema veendunud, et nõue tugineb faktidel ja seadustel. Kohus teeb oma lõpliku otsuse viie kuu jooksul sellest kuupäevast arvates, kui ta on täielikult moodustatud juhul, kui ta ei pea vajalikuks tähtaja pikendamist, kuid see periood ei või olla pikem kui veel viis kuud. Arbitraažikohtu lõppotsus on piiritletud vaidlusküsimuse ainevaldkonnaga ja seal tuuakse ära põhjused, millel see põhineb.

Otsuses märgitakse osavõtnud liikmete nimed ja lõppotsuse tegemise kuupäev.

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon

Iga kohtu liige võib lisada oma eri- või lahkarvamuse lõppotsuse kohta. Otsus on vaidluse osapooltele kohustuslik.

GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia PIN-lindi asendusstrateegia

See ei kuulu edasikaebamisele, välja arvatud juhul, kui vaidluse osapooled on edasikaebamise protseduuri suhtes eelnevalt kokku leppinud. Igasuguse avaliku vaidluse, mis võib tekkida vaidluse osapoolte vahel lõppotsuse tõlgendamise või rakendamise viisi suhtes, võib ükskõik kumb osapool anda lahendamiseks sellele arbitraažikohtule, kes selle otsuse tegi.

II osa. Ühe vaidluse osapoole nõudmisel luuakse lepitamiskomisjon. Juhul, kui osapooled pole otsustanud teisiti, koosneb komisjon viiest liikmest, kellest kumbki osapool määrab kaks ja kes ühiselt valivad esimehe.

Enam kui kahe osapoole vahelistes vaidlustes määravad sarnaste huvidega osapooled ühise kokkuleppe teel oma komisjoni liikmed.

Eesti Teadusinfosüsteem

Kui kahel või enamal osapoolel on erihuvid või ei jõuta sarnaste huvide suhtes kokkuleppele selles, määravad nad oma liikmed eraldi. Kui osapooled ei ole määranud kedagi kahe kuu jooksul pärast lepituskomisjoni moodustamise palve saamist, teeb need määramised järgneva kahe kuu jooksul Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peasekretär, kui selleks väljendab soovi palve esitanud osapool.

Kui lepituskomisjoni esimeest ei ole kahe kuu jooksul pärast viimaste komisjoniliikmete määramist valitud, siis ükskõik millise osapoole palvel määrab järgneva kahe kuu jooksul presidendi Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peasekretär. Lepituskomisjon langetab oma otsused liikmete häälteenamuse alusel. Juhul, GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia vaidluse osapooled ei ole kokku leppinud teisiti, määrab komisjon GEF 5 bioloogilise mitmekesisuse strateegia kindlaks oma protseduurireeglid.

Ta teeb ettepaneku vaidluse lahendamiseks, mida osapooled heas usus arvestavad. Provided that it has been fully restructured in accordance with the requirements of Article 21, the Global Environment Facility of the United Nations Development Programme, the United Nations Environment Programme and the International Bank for Reconstruction and Development shall be the institutional structure referred to in Article 21 on an interim basis, for the period between the entry into force of this Convention and the first meeting of the Conference of the Parties or until the Conference of the Parties decides which institutional structure will be designated in accordance with Article EurLex-2 6.

Believes that the Global Environment Facility should continue to be the principal entity entrusted with the operation of the financial mechanism, mainly by supporting less developed countries in achieving the established goals; EurLex-2 usub, et Ülemaailmne Keskkonnafond peaks olema jätkuvalt peamine üksus, kellele on usaldatud finantsmehhanismi juhtimine, eelkõige vähimarenenud maade toetamisel püstitatud eesmärkide saavutamisel Believes that the Global Environment Facility should continue to be the principal entity entrusted with the operation of the financial mechanism, mainly by supporting less developed countries in achieving the established goals oj4 Need kaks olid keskkonnafond, mille lisanõuete summa oli teisel perioodil vaid [ — ] eurot, ja Nováky linn, mille rahuldamata nõuete summa ulatus teisel perioodil [ — ] euroni.

These were the Environmental Fund, whose additional claims during the second period were only EUR [] thousand, and the Town of Nováky, whose additional outstanding claims during the second period came to EUR [] thousand.

EurLex-2 oktoobril. Of these six secured creditors, four were public entities — the National Property Fund, the Environmental Fund Environmentálny fondthe Slovak Guarantee and Development Bank Slovenská záručná a rozvojová banka, a. Eurlexq4 Ülemaailmne Keskkonnafond loodi just ühisalgatusena, et aidata arengumaadel kanda lisakulusid seoses globaalsete hüvede tagamisega.