Liigu sisu juurde

Komisjon teeb kogutud käibemaksu ja tollimaksude kontrolli. Seepärast on asjakohane arendada kolmandate riikidega dialoogi, et soodustada võrdsete tingimuste loomist ja suurendada rahvusvahelist julgeolekut. Liikmesriikide pädevad asutused vaatavad ühekordsete või koondlubade taotlused läbi liikmesriigi õiguse või tava kohaselt kindlaks määratud ajavahemiku jooksul. Nad teavitavad oma tolliasutusi ja teisi asjaomaseid riiklikke asutusi. Üldluba ei hõlma IV lisa 2. Lõpuks vaatasime läbi komisjoni uued ettepanekud ja nõukogu poolt pärast e-kaubanduse paketti 5.

Selleks et nad saaksid tegutseda kooskõlas käesoleva määrusega, tuleb määrusega hõlmatud tehingutega seotud riske hinnata ettevõttesiseste nõuetele vastavuse programmide raames tehingute järelevalve meetmete abil, mida tuntakse ka nõuetekohase hoolsuse põhimõttena. Sellega seoses tuleb ettevõttesiseste nõuetele vastavuse programmide väljatöötamisel ja rakendamisel arvesse võtta eelkõige eksportijate suurust ja organisatsioonilist struktuuri.

Kaasnevad riskid on seotud eelkõige juhtumitega, kus küberseirekaubad on spetsiaalselt kavandatud info- ja telekommunikatsioonisüsteemidesse sissetungimiseks või nende andmepakettide süvaseireks, et füüsilisi isikuid varjatult jälgida nendes süsteemides sisalduvate andmete, sealhulgas biomeetriliste andmete jälgimise, ekstraheerimise, kogumise või analüüsimise teel.

Sissejuhatus

Kaupu, mida kasutatakse puhtäriliseks otstarbeks, nagu arveldamine, turundus, kvaliteediteenused, kasutajate rahulolu või võrguturve, ei peeta üldiselt selliste riskidega seotuks. Selleks kohustuvad liikmesriigid sellist kontrollimist toetama, jagades omavahel ja komisjoniga teavet, eelkõige küberseirekaupade tehnoloogia arengu kohta, ning olles valvsad selliste kontrollide kohaldamisel, et edendada teabevahetust liidu tasandil. Kooskõlastamisele peaksid järgnema algatused samaväärsete kontrollide korraldamiseks mitmepoolsel tasandil, et laiendada reageerimist tuvastatud riskile.

Selleks et vähendada eksportijate ja liikmesriikide pädevate asutuste halduskoormust, tuleks teatava edastamise, näiteks andmete pilve edastamise puhul ette näha üld- või koondload või sätete ühtlustatud tõlgendused. On oluline, et kõik sellised isikud oleksid teadlikud riskidest, mis on seotud tundlike kaupade ekspordi ja Ulevaade kaupade ja riskijuhtimissusteemide kaubandusest 2021. aastal seotud tehnilise abi osutamisega.

Eelkõige võib teatavaid raskusi tekkida akadeemilistel ja teadusasutustel, mis muu hulgas tuleneb nende üldisest pühendumisest vabale mõttevahetusele, tipptehnoloogia sagedasest kasutamisest teadustöös, organisatsioonilisest struktuurist ja teadusvahetuse rahvusvahelisest iseloomust.

Liikmesriigid ja komisjon peaksid vajaduse korral suurendama akadeemiliste ja teadusringkondade teadlikkust ning andma neile kohandatud suuniseid nende konkreetsete raskuste lahendamiseks.

Seepärast on asjakohane lisada tehnilise abi määratlus ja täpsustada, kuidas abi osutamist kontrollitakse. Selleks on kõigis kontrolliolukordades vaja ka selgelt kindlaks määrata liikmesriikide pädevad asutused. Otsuse tegemine ühekordsete, koond- või riiklike üldiste ekspordilubade, vahendusteenuste osutamise lubade ja tehnilise abi, liiduvälise kahesuguse kasutusega kauba transiidi ja IV lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade liidu tolliterritooriumi piires edasitoimetamise lubade kohta on liikmesriigi asutuste ülesanne.

Suunistes tuleks arvesse võtta erinevusi eksportijate ja tütarettevõtjate suuruses, ressurssides, tegevusvaldkondades ning muudes omadustes ja tingimustes, nagu kontsernisisesed nõuetele Susteemi Trading Corporationi veebisait struktuurid ja standardid, vältides seega ühe mudeli kohaldamist kõigile ning aidates igal eksportijal leida oma lahendused nõuetele vastavuse ja konkurentsivõime tagamiseks.

Ekspordi koondluba kasutavad eksportijad peaksid rakendama ettevõttesisest nõuetele vastavuse programmi, välja arvatud juhul, kui pädev asutus ei pea seda vajalikuks muude asjaolude tõttu, mida ta on eksportija esitatud ekspordi koondloa taotluse menetlemisel arvesse võtnud. Vajaduse korral võivad liikmesriigid anda eksportijatele juhiseid üldiste lubade kohaldamise kohta. Kui liikmesriigid seda vajalikuks peavad, võivad nad kasutusele võtta ka riiklikud üldised ekspordiload madala riskiga ekspordi jaoks.

Suurte projektide jaoks tuleks kehtestada koondluba, et viia lubade andmise tingimused kooskõlla tööstuse erivajadustega. Samuti peaksid liikmesriigid teavitama komisjoni ja teisi liikmesriike kõikidest loa andmisest keeldumise otsustest ekspordi puhul, milleks riikliku kontrolliloetelu alusel luba nõutakse.

Otsused I lisas esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade ühiste loetelude ajakohastamiseks, mille suhtes kohaldatakse ekspordikontrolli, peaksid olema kooskõlas ülesannete ja kohustustega, mille liikmesriigid või liit on võtnud asjakohaste massihävitusrelvade leviku tõkestamist käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja mitmepoolse ekspordikontrolli korra osalistena või asjaomaste rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimise tulemusel. Kui I lisa muudetakse seoses kahesuguse kasutusega kaupadega, mis on esitatud samuti II või IV lisas, tuleks kõnealuseid lisasid vastavalt muuta.

Otsused II lisa jagudes A—H esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade ühise loetelu ajakohastamiseks, mille suhtes kohaldatakse ekspordikontrolli, tuleks teha võttes arvesse käesolevas määruses sätestatud hindamiskriteeriume.

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas Teabe piisav vahetamine riigisiseste sätete ja otsuste kohta ning sellealased konsultatsioonid peaksid tagama kontrollide tulemusliku ja järjekindla kohaldamise kogu liidu tolliterritooriumil.

  1. 24 Binary Options Ulevaade
  2. Euroopa Parlamendi
  3. Kokkuvõte I E-kaubandus on interneti või muude veebipõhiste sidevõrkude kaudu kaupade või teenuste müümine või ostmine.
  4. Daily Trading Chart Indikaatorid

Võttes arvesse asjaomaste rahvusvaheliste kohustuste muutumist ning tehnoloogia ja kaubanduse arengut edasitoimetamise tundlikkuse hindamise osas, tuleks IV lisas esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade loetelu, mille suhtes kohaldatakse liidusisesel edasitoimetamisel kontrolle, korrapäraselt läbi vaadata. Otsused IV lisas esitatud kahesuguse kasutusega kaupade ühiste loetelude ajakohastamiseks tuleks teha võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 36, nimelt liikmesriikide avaliku korra ja ja avaliku julgeoleku huve.

Liidusisesel edasitoimetamisel tehtavad kontrollid peaksid võimaldama liidul ja tema liikmesriikidel täita kõnealustest kokkulepetest tulenevaid kohustusi. Eriti oluline on tagada, et kahesuguse kasutusega kaupade Ulevaade kaupade ja riskijuhtimissusteemide kaubandusest 2021. aastal ja tehnilised eksperdirühmad konsulteerivad, kui see on kohane, eksportijate, vahendajate, tehnilise abi osutajate ja muude asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas tööstuse ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega, keda käesolev määrus puudutab.

Eeskätt hõlmab see kohustust salastatud teabe salastatuse taset mitte alandada ega salastatust kustutada ilma teabe koostaja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Salastamata tundlikku teavet või konfidentsiaalsel alusel esitatud teavet tuleks ametiasutuste poolt sellisena käsitleda. Lisaks on asjakohane kehtestada sätted tulemusliku kontrolli tagamise toetamiseks, muu hulgas kontrollide tagamise koordineerimise mehhanismi kaudu. Käesoleva määrusega ei kitsendata mingil viisil liidu tolliseadustiku ja selle rakendussätetega ette nähtud ega neist tulenevaid volitusi.

Seepärast on asjakohane arendada kolmandate riikidega dialoogi, et soodustada võrdsete tingimuste loomist ja suurendada rahvusvahelist julgeolekut. Eelkõige peaksid liikmesriigid ja komisjon suurendama oma panust mitmepoolse ekspordikontrolli korraga seotud tegevusse.

Liikmesriigid ja komisjon peaksid samuti toetama sellise korra raames tugeva ekspordikontrolli väljatöötamist, kuna see on rahvusvaheliste parimate tavade üleilmne alus ja mudel ning oluline vahend rahvusvahelise rahu ja stabiilsuse tagamiseks. Panus tuleks anda siis, kui kõik liikmesriigid on tuvastanud küberseirekaupade valdkonnas uue riski, et tagada mitmepoolselt võrdsed tingimused.

Kõrvalteenused on transport, finantsteenused, kindlustus või edasikindlustus või üldine reklaam või müügiedendus. I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks on vaja ekspordiluba. Vastavalt artiklile 4, 5, 9 või 10 on luba vaja ka teatavate I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks kõikidesse või teatavatesse sihtkohtadesse. Artikkel 4 1. Kõnealune pädev asutus otsustab, kas selliseks eksportimiseks on vaja luba.

Liikmesriik võib kehtestada või säilitada riigisisesed õigusaktid, mille alusel nõutakse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks luba, kui eksportijal on põhjust kahtlustada, et need kaubad W2 kuuluvad Stock Options tervikuna või osaliselt ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel käesoleva artikli lõikes 1 osutatud eesmärgil.

Kogu käesoleva artikli kohaselt nõutav teabevahetus toimub kooskõlas õiguslike nõuetega, mis käsitlevad isikuandmete, tundliku äriteabe või kaitstud kaitse- välispoliitika- või riikliku julgeolekuteabe kaitset.

Mida kujutab endast lennundustehnika (õhusõiduki ehituse ja hoolduse) eriala?

Selline teabevahetus toimub turvaliste elektrooniliste teabeedastusvahendite kaudu, sealhulgas artikli 23 lõikes 6 osutatud süsteemi kaudu.

Artikkel 5 1. Kui eksportija on nõuetekohase hoolsuse põhimõtte kohaselt tehtud järelduste põhjal teadlik, et küberseiretooted, mida ta kavatseb eksportida, ei ole I lisas loetletud ja need kaubad on ette nähtud kasutamiseks tervikuna või osaliselt mõnel käesoleva artikli lõikes 1 osutatud eesmärgil, teatab eksportija sellest pädevale asutusele.

Kõnealune pädev asutus otsustab, kas nõuda asjaomaseks eksportimiseks loa taotlemist või mitte. Komisjon ja nõukogu teevad eksportijatele kättesaadavaks artikli 26 lõikes 1 osutatud suunised. Liikmesriik võib kehtestada või säilitada riigisisesed õigusaktid, mille alusel nõutakse I lisas loetlemata küberseirekaupade eksportimiseks luba, kui eksportijal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on tervikuna või osaliselt ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel käesoleva artikli lõikes 1 osutatud eesmärgil.

Liikmesriik, kes vastavalt lõigetele 1, 2 või 3 kehtestab loanõude, teavitab sellest kohe oma tolliasutusi ja teisi asjaomaseid riiklikke asutusi ning esitab teistele liikmesriikidele ja komisjonile selle loanõude kohta asjakohase teabe, eelkõige asjaomaste kaupade ja üksuste kohta, välja arvatud Ulevaade kaupade ja riskijuhtimissusteemide kaubandusest 2021.

aastal, kui ta ei pea seda tehingu laadi või teabe tundlikkust arvestades vajalikuks. Liikmesriigid võtavad lõike 4 kohaselt saadud teavet nõuetekohaselt arvesse ja vaatavad selle lõikes 1 sätestatud kriteeriumide alusel 30 tööpäeva jooksul läbi. Nad teavitavad oma tolliasutusi ja teisi asjaomaseid riiklikke asutusi. Ajapikendus ei tohi siiski ületada 30 tööpäeva.

Liikmesriigid vaatavad lõike 6 kohaselt avaldatud teabe läbi vähemalt kord aastas, tuginedes komisjoni esitatud asjaomasele teabele ja analüüsidele. Selleks et liikmesriigid saaksid läbi vaadata kõik kehtivad keeldumised, kohaldatakse artikli 16 lõikeid 1, 2 ja 5—7 juhul, kui tegemist on küberseirekaupadega, mis ei ole loetletud I lisas.

Teabevahetus toimub turvaliste elektrooniliste teabeedastusvahendite teel, sealhulgas artikli 23 lõikes 6 osutatud süsteemi kaudu. Liikmesriigid kaaluvad, kas toetada käesoleva artikli lõike 6 kohaselt avaldatud kaupade hõlmamist asjakohase tuumarelva leviku tõkestamise rahvusvahelise korra või ekspordikontrolli korraga, et kontrollimist laiendada.

Komisjon analüüsib artikli 23 lõike 2 ja artikli 26 lõike 2 kohaselt kogutud asjaomaseid andmeid. Artikkel 6 1. I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade vahendusteenuste osutamiseks on vaja luba juhul, kui pädev asutus on vahendajat teavitanud, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

Kui vahendaja kavatseb I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade puhul vahendusteenuseid osutada ning ta on teadlik, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil, teatab ta sellest pädevale asutusele.

Kõnealune pädev asutus otsustab, kas Binaarsete valikute prognoos vahendusteenuste osutamiseks on vaja luba.

Liikmesriik võib laiendada lõike 1 kohaldamist loetlemata kahesuguse kasutusega kaupadele. Liikmesriik võib kehtestada või säilitada riigisisesed õigusaktid, mille alusel nõutakse kahesuguse kasutusega kaupade vahendusteenuse osutamiseks luba, kui vahendajal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil. Käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 osutatud riigisiseste meetmete suhtes kohaldatakse artikli 9 lõikeid 2, 3 ja 4.

Artikkel 7 1. Selle liikmesriigi pädev asutus, kelle territooriumil I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaubad asuvad, võib igal ajal keelata nimetatud liiduväliste kaupade transiidi juhul, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

Enne otsustamist, kas transiit keelata või mitte, võib pädev asutus kehtestada juhtumipõhiselt loanõude I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade konkreetse transiidi suhtes, kui kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

Kolm liikmesriiki teatasid mõningatest probleemidest. Veel üks liikmesriik teatas, et kasutab praegu tarbija asukoha kindlaksmääramiseks vaid ühte tõendit.

Üks liikmesriik teatas märkimisväärsetest probleemidest ja ülejäänud kaks ei vastanud sellele küsimusele. Kõik valimi tulemused on esitatud III lisas. Need kontrollid olid põhjalikumad pigem ELi kui kolmandate riikide kauplejate puhul ning ei takistanud samal ajal registreerimist kahes liikmesriigis. See moonutab võrdseid tingimusi siseturul. Kui kaupleja ei ole 30 päeva jooksul pärast perioodi lõppu kvartal käibedeklaratsiooni esitanud, saadab registreerimisliikmesriik elektrooniliselt meeldetuletuse kaupleja kohustuse kohta esitada käibedeklaratsioon ja teha makse.

Kõik ülejäänud meeldetuletused saadab tarbimisliikmesriik.

Uhiku kauplemise strateegia

Leidsime, et tarbimisliikmesriik ei tuletanud st valimis sisaldunud juhtumist viie puhul kauplejale meelde, et see esitaks käibedeklaratsiooni. Kui kaupleja ei täida kohustust esitada käibedeklaratsioon kolme järjestikuse kalendrikvartali jooksul, peaksid maksuhaldurid ta MOSSist eemaldama.

Liikmesriikide vahel ei vahetata piisavalt teavet 53 Halduskoostööd käsitlevates ELi õigusaktides on ette nähtud kahte liiki teabevahetus: teabevahetus taotluse alusel või ilma eelneva taotluseta. Teabevahetus ilma eelneva taotluseta võib toimuda kas automaatselt, nt eelmises jaos mainitud MOSSi puudutav automaatne teabevahetus, või omal algatusel Tabel 1 Külastatud liikmesriikides toimunud e-kaubanduse alane teabevahetus Allikas: Euroopa Kontrollikoda. Tabel 2 Need tabelid näitavad, et kas taotluse alusel või omaalgatuslikult toimuvat teabevahetust oli e-kaubanduses endiselt vähe.

  • Kantoni kauplemise susteem
  • Eriaruanne nr 12/ E-kaubandus on maksupettuse suhtes haavatav
  • Raamatud valikuvoimaluste strateegiad
  • Amibribroker Options Trading AFL
  • Invest Maas Cryptography

Nimetatud juhul lühendatakse teabevahetuse toimumise aega ühe kuuni Kui taotluse alusel või omaalgatuslikult toimunud teabevahetuste arv ületas 10 ühikut, valisime juhuvalimisse 10 ühikut. Vastasel juhul uurisime kogu andmekogumit.

Leidsime, et st kontrollitud valimiühikust 25 puhul esines viivitusi taotluse alusel teabe vahetamisel. Mitmepoolsed kontrollid ei ole tõhusad 60 Kaks või enam liikmesriiki võivad kokku leppida, et kontrollivad koordineeritult ühe või mitme omavahel seotud ettevõtte maksukohustusi, kui nad leiavad, et sellised kontrollid on tõhusamad kui ainult ühe liikmesriigi tehtavad kontrollid Leidsime, et kolm kontrolli on pooleli ja üks on täiendavate käibemaksuotsuste seisukohast olnud väga tulemuslik.

Samas leidsime ka kaks juhtumit, kus registreerimisliikmesriik keeldus mitmepoolses kontrollis osalemast.

Üks külastatud liikmesriik väitis, et kui registreerimisliikmesriiki ei ole kaasatud, on õige maksustamisbaasi kindlaksmääramine peaaegu võimatu. Uued sätted näevad ette, et kui vähemalt kaks liikmesriiki esitavad registreerimisliikmesriigile ühise põhjendatud taotluse, mis sisaldab viiteid või tõendeid käibemaksust kõrvalehoidumise ohu kohta, ei saa taotluse saanud asutus teatavate eranditega auditist keelduda.

Liikmesriikide arvates ei ole teabevahetus Eurofisci kaudu kasulik 65 Eurofisc on liikmesriikide maksu- ja tolliametkondade detsentraliseeritud võrgustik, milles ametkonnad vahetavad ja töötlevad sihipärast teavet potentsiaalse pettusekahtlusega ettevõtete ja tehingute kohta. Praegu on selles töövaldkonnas 24 osalejat ja kolm vaatlejat.

Liikmesriigid on kokku leppinud, et tagasisidet antakse kahel tasandil. Esimesel tasandil antav tagasiside tuleb võimaluse korral saata ühe kuu jooksul.

Uurimise lõppedes antakse eeldatavasti teisel tasandil tagasisidet, et teabe saatja oleks teadlik esitatud teabe kasulikkusest. Liikmesriigid andsid tagasisidet aga ainult ühel juhul st. Liikmesriigid leiavad, et Eurofisci WF5 kaudu selles riskiandmebaasis vahetatud teated ei ole kas sihipärased, kasulikud või edukad. Leidsime, et liikmesriigid on sellist teavet vahetanud kolm korda ja üks neist oli väga kasulik teabe saanud liikmesriigi maksuhaldurile, kes andis tagasisidet ühe kuu jooksul.

Binaarne valik Martingale

Piiriülese e-kaubanduse kontrollid ei ole tõhusad 70 Liikmesriigid vastutavad peamiselt kontrollisüsteemi rakendamise eest, et tagada ELi ja kolmandate riikide kauplejate registreerimine MOSS-süsteemis. Lisaks vastutab iga liikmesriik kaugmüügi kontrollimise puhul oma riskijuhtimise raamistiku kehtestamise eest. Kuna ELi tasandil ühist raamistikku ei ole, võivad erinevad lähenemisviisid eri liikmesriikide siseturul moonutusi põhjustada.

Maksuasutuste kontrollitegevus on MOSSi puhul nõrk 71 Leidsime, et maksuasutused ei dokumenteerinud alati kauplejate registreerimise kontrollimist. Need kontrollid olid põhjalikumad pigem ELi kui kolmandate riikide kauplejate puhul. Seega ei ole ELi kauplejate jaoks võrdseid tingimusi tagatud.

Vaid seitse liikmesriiki vastasid, et on selliseid kontrolle teinud, ja üks neist teatas, et teeb neid registreerimisel. Teised liikmesriigid vastasid, et nad ei ole kontrolle teinud üheksa liikmesriiki või neil ei ole selle kohta statistikat neli liikmesriiki. Allikas: Euroopa Kontrollikoda. Uurisime joonisel 2 osutatud MOSSi auditeid. Leidsime, et ainult Madalmaad kasutavad MOSSi auditite jaoks standardset audititoimikut MOSSi kauplejatelt andmete taotlemiseks, auditi tulemusel suudeti käibemaksu täiendavalt koguda vaid kolme uuritud toimiku puhul, ning komisjon on andnud soovitusi 27 MOSSi auditite koordineerimise kohta ja liikmesriigid on kokku leppinud Fiscalise projektirühma nr 86 koostatud MOSSi auditit ja kontrolli käsitlevates suunistes.

Need ei ole aga õiguslikult siduvad ja liikmesriigid võivad kasutada erinevaid lähenemisviise. Selline audititegevus ei ole käibemaksu kogumise seisukohast tõhus.

Lisaks teatas Madalmaade maksuhaldur, et neil on tarbimisliikmesriigina käibedeklaratsioonide korrektsioonide alaste auditite tegemisel suur mahajäämus. Maksuhaldurid ei auditeeri ELi-sisese kaupade kaugmüüki tõhusalt 77 Enamik liikmesriike kasutab veebikoorimist või kolmandatelt isikutelt saadud teavet, et tuvastada kauplejad, kes tuleks nende jurisdiktsioonis registreerida, sest nad on kaugmüügi künnise ületanud vt punkt Sellele vaatamata ei kasuta nad seda teavet, et teha kindlaks kauplejad, kes peaksid olema registreeritud mõnes teises liikmesriigis.

Sellega näitab tarnija kunstlikult, et tarne tehti kodumaisele vahendajale ja tegemist ei ole tarbimisliikmesriiki toimuva kaugmüügiga, vältides seeläbi registreerimist tarbimisliikmesriigis. Leidsime, et 13 korral oli käibemaksu kogumine olnud tulemuslik. ELi tolliasutused ei saa ära hoida kolmandatest riikidest imporditud kaupade puhul väikese väärtusega saadetiste maksuvabastuse kuritarvitamist 81 Kolmandatest riikidest pärit kauba ettevõtjalt tarbijale müümisel on väikese väärtusega kaup käibemaksust vabastatud, kui kauba väärtus ei ületa 22 eurot Kui kauba tegelik väärtus 29 on eurot või vähem, ei kohaldata ka tollimakse.

Ühe eraisiku poolt teisele eraisikule saadetud kingitus on vabastatud tollimaksudest ja käibemaksust, kui selle väärtus ei ületa 45 eurot vt tabel 3. Tabel 3 Väikese väärtusega kauba maksuvabastuse piirmäär Allikas: Euroopa Kontrollikoda. Sel juhul imporditakse neid kas posti- või kullerteenuse kaudu.

Lõppkokkuvõttes peavad tolliasutused tagama selle, et ettevõtjad järgivad väikese väärtusega saadetiste maksuvabastuse nõudeid. Samuti peavad nad nimetatud impordi kontrollimiseks oma riskijuhtimise raamistiku kehtestama. Puudused liikmesriikide elektroonilistes tollivormistussüsteemides 84 Et kontrollida, kas liikmesriikide tollivormistussüsteemid suudavad ära hoida väikese väärtusega kauba maksuvabastuse kuritarvitamise, tegime nelja külastatud liikmesriigi Ulevaade kaupade ja riskijuhtimissusteemide kaubandusest 2021.

aastal tollivormistussüsteemi katsekeskkonnas testi. Samuti koostasime sihtvalimi, mis sisaldas 15 postiteenuste pakkuja tehtud importi, ja teise sihtvalimi, mis sisaldas 15 kullerteenuste osutajate importi viies külastatud liikmesriigis.

Kui Austria välja arvata, Lihavarude valimise voimaluste jaoks ülejäänud nelja külastatud liikmesriigi elektroonilised tollivormistussüsteemid aktsepteerisid impordideklaratsioone, milles taotleti B2C-saadetiste suhtes tollimaksuvabastust, kuigi deklareeritud tegelik väärtus oli suurem kui eurot 30või kingitusi, mille deklareeritud väärtus oli suurem kui 45 eurot Austrias aktsepteeris tollivormistussüsteem impordideklaratsioone, millega taotleti kohaldati B2C-saadetistele tollimaksuvabastust, kuigi deklareeritud toode oli alkohol Joonis 3 Valimi tulemused liikmesriikide posti- ja kullersaadetiste impordi lõikes Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Liikmesriigid teevad väikese väärtusega saadetiste maksuvabastuse nõuete täitmise kontrollimiseks järelkontrolle, kuid nad ei hoidnud ära rikkumisi, mis me leidsime joonisel 3 toodud valimites. Seega ei suuda elektroonilised tollivormistussüsteemid ära hoida selliste kaupade Ulevaade kaupade ja riskijuhtimissusteemide kaubandusest 2021. aastal, mis ei ole väikese väärtusega saadetiste maksuvabastuse LVCR saamiseks kõlblikud, ning tekkivat kahju ei ole võimalik ka järelkontrollide ja uurimiskavadega kompenseerida.

Mitmed volitatud ettevõtjad on madala väärtusega saadetiste maksuvabastust kuritarvitanud 89 Tollialaste õigusaktide 34 kohaselt peavad volitatud ettevõtjatel olema sisekontrollimehhanismid, mis suudavad ära hoida ja avastada ebaseaduslikke ja õigusnormide vastaselt tehtud tehinguid. Leidsime, et 75 postiteenuste osutajat 35 oli LVCRi kuritarvitanud. Nimetatud 35 deklaratsioonist kaheksa puhul oli deklareerijaks konkreetne volitatud ettevõtja. Vaatasime läbi ka 75 kiirkullerite esitatud impordideklaratsiooni.

Leidsime, et neist 28 oli LVCRi kuritarvitanud. Nimetatud 28 deklaratsioonist 21 puhul oli deklareerijaks või tolliesindajaks volitatud ettevõtja. Riskiteabevorm on lisatud tolliasutuste riskijuhtimissüsteemidesse CRMS ja see on tehtud kättesaadavaks liikmesriikidele, kes otsustasid, millist asjaomast teavet peaks oma riigi riskijuhtimissüsteemi lisama.

Otsingu tulemusel leiti liikmesriikide väljastatud riskiteabevormi. Liikmesriigid peavad neid finantsriski kriteeriume Finantsriski kriteeriumides on vähemalt osaliselt Euroopa Kontrollikoja soovitusi täidetud.

Komisjon ei kontrolli ELi-siseseid kaugmüüjaid ning pole samuti kontrollinud MOSSi toimimist liikmesriikides pärast selle käivitamist 1.

OLAF algatas Uurimine Ulevaade kaupade ja riskijuhtimissusteemide kaubandusest 2021. aastal neljas liikmesriigis. Maksukogumine ei ole tõhus Maksuhaldurid peavad tagama, et õigele liikmesriigile makstakse õige käibemaksusumma õigel ajal ja kui seda ei tehta, siis võtma vajalikke parandusmeetmeid.

Liikmesriigid vastutavad ka MOSS-süsteemis registreeritud kauplejate makstud käibemaksu kogumise ja kogutud summade ülekandmise eest teistesse liikmesriikidesse, kuhu need maksta tuleb.

Nõuete täitmisega seotud puudustest tingitud käibemaksu alalaekumise kohta ei ole teenuste alal hinnangut koostatud ja kaubatarnete alal on hinnangud erinevad Nõuete täitmisega seotud puudustest tingitud käibemaksu alalaekumise all mõeldakse erinevust selle vahel, mida tuleks vastavalt kehtivale õigusraamistikule koguda ja mida liikmesriikide maksuhaldurid tegelikult koguvad. Uurisime, kuidas seda prognoositakse piiriülese e-kaubanduse kaupade ja teenuste tarnete puhul.

Selline hinnang võimaldaks ka komisjonil ja liikmesriikidel suunata vahendeid valdkondadesse, kus neid kõige enam vajatakse. Palusime oma küsimustikus liikmesriikidel esitada hinnangud väljaspool ELi asuvatelt registreerimata ettevõtjatelt saamata jäänud tulu kohta. Seitseteist liikmesriiki vastas, et neil sellised hinnangud puuduvad, kaks liikmesriiki ei vastanud sellele küsimusele ja üks liikmesriik esitas hinnangu Hinnanguline summa on 12 miljonit eurot.

Mitte ükski kahekümnest küsimustikule vastanud liikmesriigist meile sellist hinnangut ei esitanud. ELis jäävad kahjud vahemikku 2,6—3,8 miljardit eurot aastas.

Austria hindas oma territooriumil ajavahemikus — toimunud ELi-sisese kaugmüügi tõttu saamata jääva käibemaksu kogusummaks miljonit eurot.

Viiest külastatud liikmesriigist on ainult Austria sellise hinnangu avaldanud. Imporditollimaksude alalaekumisest tingitud lisakahju on hinnanguliselt 0,25 miljardit eurot. Euroopa Komisjoni hinnangul on väikese väärtusega saadetiste käibemaksuvabastusest tingitud maksude alalaekumine piiriüleses e-kaubanduses 5 miljardit eurot aastas Probleemid MOSSi maksetega liikmesriikide vahel MOSS-süsteemis edastatakse registreerimisliikmesriigis kaupleja makstud käibemaks tarbimisliikmesriigile hiljemalt kümne päeva jooksul pärast selle kuu lõppu, mil makse saadi.

Ülekantavast summast on maha arvestatud käibemaksu kogumiskulud. ELi õigusaktidega on seda määra järk-järgult vähendatud Kõigi edasiste meeldetuletuste saatmise ja käibemaksu kogumise eest vastutab tarbimisliikmesriik Leidsime, et kahel juhul ei maksnud kaupleja täielikku summat, kuid Iirimaa maksuhaldur ei saatnud kauplejale puuduva osa kohta meeldetuletust. Neist kahest juhtumist ühe puhul ei olnud kauplejat eemaldatud, kuigi ta lõpuks sooritas makse enam kui kaks aastat hiljem.

Lisaks pole Madalmaade riiklikus IT-süsteemis maksudeklaratsioonide ja maksete vahelist automaatset kontrollimist ette nähtud.

Dodge Merchant valikuid

Kauplejad võib MOSSist välja jätta, kui nad on kolme vahetult eelneva kalendrikvartali kohta saanud meeldetuletuse esitada käibedeklaratsioon või maksta nõutavad summad.

Seetõttu ei tea maksuhaldur, kas makse on tehtud, ja pole ka automaatset teavitamist selle kohta, kui kaupleja kolmeks tähtajaks makset ei tee.

Valimite kontrollimise tulemused on esitatud III lisas. Maksu- ja tolliametil oli alles Deklaratsioonide ja makstud summade vastavust kontrollitakse enamjaolt käsitsi. Kuna MOSSis esitatud käibedeklaratsioonide ja tehtud maksete omavahelisel võrdlemisel on tekkinud mahajäämus, ei ole ameti mitteresidentide büroo veel alustanud käibemaksukohustuste täitmise nõuetele vastavuse kontrollimist ja seiret.

Leidsime kaks juhtumit, mille puhul tarbimisliikmesriigi maksuhaldur ei olnud meeldetuletust saatnud, kuigi kaupleja ei olnud selleks ajaks makset teinud. Oli veel üks juhtum, kui tarbimisliikmesriik sai makse, kuid ei leidnud käibedeklaratsiooni. Madalmaade maksuhaldur ühitas käsitsi kõik valitud valimiühikud käibedeklaratsiooniga.

Vt täpsemaid üksikasju valimite kontrollimise tulemuste kohta III lisas. Austria maksuhaldur teatas, et nad ei saa kõiki tasumisele kuuluvaid makseid, eriti Ühendkuningriigilt.

Samuti teatas Tšehhi Vabariigi kõrgeim kontrolliasutus 46et Ühendkuningriigilt saadud maksete ja käibedeklaratsioonide ühitamisega on probleeme. Vaatasime kõnealuse võrdlemise läbi ja leidsime, et komisjon on seisukohal, et Belgia, Bulgaaria, Taani ja Austria andmetes on suuri lahknevusi, samas kui kolm liikmesriiki Kreeka, Küpros ja Ühendkuningriik ei olnud Maksude sissenõudmist puudutavaid vastastikuse abi sätteid kasutatakse vähe Viiest Ulevaade kaupade ja riskijuhtimissusteemide kaubandusest 2021.

aastal liikmesriigist on ainult Austria maksuhaldur saatnud tarbimisliikmesriigina teistele liikmesriikidele maksunõudeid, mis puudutavad MOSSi kauplejate poolt maksmisele kuuluvaid summasid Ajavahemikul 1.

E-kaubandus: paljud käibemaksu ja tollimaksude kogumise probleemid vajavad lahendamist

Hoolimata hiljutistest positiivsetest muutustest komisjoni loodud õigusraamistikus, tuleb lahendada veel olulisi probleeme ELi tolliõigus on sätestatud liidu tolliseadustikus 48 ja käibemaksu reguleerib ELi käibemaksudirektiiv MOSSi on e-kaubanduse teenuste piiriüleses osutamises kasutatud aastast Pakett koosneb kolmest õigusaktist 50 ja selles nähakse ette järgmised muudatused: see võimaldab mikroettevõtjatel ja idufirmadel maksustada piiriülese e-kaubanduse teenuseid, mis ei ületa 10 euro suurust künnist vastavalt päritoluriigi põhimõttele, st kohaldada päritoluliikmesriigi, mitte sihtliikmesriigi määrasid; see võimaldab e-müüjatel kohaldada oma registreerimisliikmesriigis kehtivaid arvete esitamise eeskirju sihtliikmesriigi omade asemel; sellega laiendatakse MOSS-süsteemi kohaldamisala ka kõikidele piiriülestele B2C-teenustele millest saab seejärel ühtne kontaktpunkt ja kaupade B2C müügile internetis, olenemata sellest, kas kauplemist tehakse EList või kolmandast riigist; sellega kaotatakse käibemaksuvabastus kaupadele, mille koguväärtus ei ületa 22 eurot või 10 eurotmis on ostetud veebis ja imporditud mõnest kolmandast riigist.

Vaatasime läbi muudatuste tõenäolise mõju ja tuvastatud probleemid, millega meie arvates tuleb veel tegeleda. Õigusraamistik järgib enamjaolt OECD ja WCO edendatavat rahvusvahelist head tava Hindasime punktis kirjeldatud õigusraamistikku, et kontrollida, kas selles järgitakse rahvusvahelisi parimaid tavasid käibemaksu ja tollimaksude kogumise valdkonnas nii, nagu seda on ette näinud OECD ja WCO.

OECD sihtriigi põhimõte Käibemaksudirektiivi kohaselt kohaldab EL lõpptarbijale suunatud e-kaubanduse teenuste piiriülese osutamise suhtes sihtriigi põhimõtet. Sihtriigi põhimõte tähendab, et selliste teenuste osutamise suhtes tuleks kohaldada käibemaksu selles jurisdiktsioonis, kus on lõpptarbija alaline elukoht See on kooskõlas rahvusvahelise parima tavaga. Lisaks ei käsitleta uutes sätetes ohtu, et madalamate määradega liikmesriigid konkureerivad teistega, et meelitada VKEsid ja idufirmasid oma territooriumile Raamistik ei hõlma kõiki WCO kehtestatud kriteeriume 54vaid ainult neid, mida liikmesriigid saavad rakendada oma riigisisestes riskijuhtimissüsteemides.

Leidsime, et komisjon ei ole liikmesriikidele WCO näitajaid täpsemalt selgitanud, et näidata kuidas finantsriskikriteeriume ühiste elementide alusel rakendama peaks. Nimetatud suunised on eriti Ulevaade kaupade ja riskijuhtimissusteemide kaubandusest 2021. aastal posti- ja kullerteenuste jaoks.

Fast Legit BDD kasutades oma raha vorgus

Leidsime, et ELi õigusaktid on kohese vabastamise suuniste peamiste põhimõtetega kooskõlas. Kõik külastatud liikmesriigid ja komisjon on tõlgendanud euro suurust tollimaksuvabastuse piirmäära nii, nagu see viitaks üksnes kauba väärtusele ega hõlmaks kindlustust ja vedu Austria on seisukohal, et nimetatud väärtus hõlmab ainult kaupade maksumust ilma transpordikuludeta. Erinevad tõlgendused viitavad sellele, et komisjon ei ole suutnud tagada, et liikmesriikide tolliasutused rakendaksid tollialaseid õigusakte ühetaoliselt.

Samuti arutlesime akadeemiliste ringkondade esindajate ja ELi kõrgeimate kontrolliasutuste käibemaksu töörühma 2. Tolliprotseduur nr 42 võimaldab importijal saada käibemaksuvabastust kaupadele, mida imporditakse veoks mõnda teise ELi liikmesriiki. Käibemaks kuulub tasumisele sihtliikmesriigis Komisjon on käsitlenud vahendajate kohustustes sisalduvat lünka Käibemaksudirektiiv ei sisalda sätteid vahendajate käibemaksukohustuse kohta kaugmüügi kaudu kaupade tarnimisel, et võimaldada käibemaksu kogumist juhtudel, kui kolmanda riigi tarnija kasutab ladu, et tarnida kaupa lõpptarbijatele ja import toimub enne, kui lõpptarbija on teada.

Lisaks sätestatakse 1.