Liigu sisu juurde

Iga raamatupidamiskohuslane stestab oma raamatupidamise sise-eeskirjas nii amortisatsiooniarvestuse meetodid kui ka amortisatsioonimrade vahemikud, millest tuleb ldjuhul lhtuda phivara amortiseerimisel. Tegevusaruandes antakse levaade raamatupidamiskohuslase tegevustest ja asjaoludest, millel on mrav thtsus raamatupidamiskohuslase finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sndmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest jrgmisel majandusaastal. Aktsepteeritav on, et ettevte lhtub amortisatsiooniarvestuses masina tegelikust tajast. Kulude juhtimine organisatsioonis on vajalik: strateegiate vljattamiseks ja strateegiliste eesmrkide saavutamiseks, kasumlikkuse suurendamiseks, planeerimiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks, kulu-tulemus seoste kindlakstegemiseks, aruandluse koostamiseks, muude organisatsioonile pandud kohustuste titmiseks. See skeem on keerulisem, kuna kikide kulude juures tuleb otsustada, millise organisatsiooni funktsiooniga on need seotud. Krediitmüügist osatähtsuse meetodi puhul määratakse eelmiste aastate kogemuse põhjal, kui suur osa järelmaksmisega müügist jääb laekumata.

Kui see raha siiski laekub, siis taastatakse ka arve.

Нет смысла вбухивать миллиарды долларов в дешифровальный компьютер и одновременно экономить на тех, кто работает на этой превосходной технике. Сьюзан скинула туфли на низких каблуках от Сальваторе Феррагамо и блаженно погрузила обтянутые чулками ноги в густой шерстяной ковер. Высокооплачиваемые государственные служащие старались избегать демонстрации личного благосостояния. Для Сьюзан это не составляло проблемы: она была безмерно счастлива в своей скромной двухкомнатной квартире, водила «вольво» и довольствовалась весьма консервативным гардеробом.

Vt eestpoolt. Osatähtsus ostjatelt laekumata arvete lõppjäägist. Lõppjääk võetakse bilansist ja hinnatakse kogemuste järgi, kui palju sellest laekub ja kui palju mitte, kulude leidmiseks tuleb teha korrigeeriv raamatupidamiskanne. Seda meetodit nimetatakse ka bilansimeetodiks.

Google Finance API Share Option Tehingud Snip-valik strateegia

Oletame, et ostjatelt laekumata arvete lõppjääk on bilansis Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kuludesse kandmisel tuleb lähtuda konto algsaldost ja kuludesse kantav summa arvutada. Kui oletame, et ebatõenäoliselt laekuvate arvete konto algsaldo oli 5 D- ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu 2 Arvete maksetähtaegade meetodi aegumisprotokoll kasutamisel arendatakse edasi eelmist meetodit. Lähtutakse aasta lõpu laekumata arvete seisust bilansis, kuid laekumata summasid hinnatakse lähtudes arvete vanusest.

Google Finance API Share Option Tehingud Kaubandusstrateegiad MACD abil

Eeldatakse, et mida Kaitsta oma varuvoimalusi on tasumata arve, seda väiksem on raha laekumise tõenäosus. Edasi määratakse kogemuse alusel, milline protsent kui vanadest arvetest laekub. Näiteks laekumata arveid kokku on Kulude arvestamiseks luuakse kuluarvestusssteem.

Kuluarvestusssteemi cost accounting system all mistetakse kulude arvestuses kasutatavaid meetodeid, phimtteid, eeskirju, juhendeid, protseduure, reegleid ja tegevusi, mis on vajalikud kulude juhtimiseks ja arvestuseks. Ettevtte kuluarvestuse ssteemi loomisel tuleb mratleda eesmrgid, milliseid arendatav ssteem peab titma.

Kuluarvestuse ssteemi eesmrgid vib jaotada ldisteks ja spetsiifilisteks eesmrkideks. Kuluarvestuse spetsiifilisteks eesmrkideks vivad olla niteks toodete ja 12 teenuste omahinna ning mgihinna kalkuleerimine, materiaalsete ressursside kasutamise efektiivsuse kontroll ja juhtimisotsuste kulukeskse informatsiooniga varustamine.

Eesmrkide saavutamise aluseks on ettevtte kuluarvestuse ssteemi realiseerum ine kolmes peamises komponendis: kululiikide arvestus - selgitab, millised kulud erinevad ettevttes, arvestades nende kujunemise ja kitumise erinevaid aspekte; kulukohtade arvestus - selgitab, millistes organisatsiooni struktuuri vi phitegevuse protsessi osades erinevad kululiigid tekivad; kulukandjate arvestus - selgitab, millises mahus on erinevate arvestusobjektide kuluobjektide tarvis tehtud organisatsioonis kulusid.

Ndisaegse tulemuslikkusele suunatud ja juhtimiseks vajaliku kuluarvestusssteemi nurgakiviks on konkreetsed ja mdetavad kuluarvestuse ssteemi eesmrgid ehk miks me kulusid arvestame.

Teiseks mratletakse ja tpsustatakse nuded kuluarvestuse ssteemile lhtuvalt pstitatud eesmrgist. Nt milline on majandustehingute arv? Edasi valitakse otstarbekohased kuluarvestuse phimtted ja meetodid, nt kas kasutada tkulu vi protsessikuluarvestust?

 1. В Третий узел заглянул Стратмор.
 2. kes ei eksi: Topics by pizzabuffet.ee
 3. Ясно, что тот не собирался сдаваться.

Kuluarvestuse ssteemi eesmrkide, nuete ja kasutatavate meetodite alusel koostatakse IT lhtelesanne. Nt millist infotehnoloogilist lahendust vajame kuluarvestuse eesmrkide saavutamiseks?

Edasi toimub algandmete kogumine, arvestuse ja arvutuste teostamine ning kuluarvestuse protsessi juhtimine. Joonis 1. Kuluarvestuse protsess organisatsioonis Kululiikide arvestus peab selgitama, millised kulud organisatsioonis esinevad, arvestades nende kujunemise ja kitumise erinevaid aspekte. Kesksed aspektid on seotud kulude registreerimise ja hindamisega.

Kululiikide arvestuse ldiseks eesmrgiks on jlgida komplekselt organisatsiooni tegevustsklis kulutatavaid ressursse, nende struktuuri ja olulisust majandustulemuse seisukohast.

Nimetatud eesmrgist tulenevad kululiikide arvestuse kolm philesannet on jrgmised: - kulude kompleksne ja ssteemne kajastamine; - kululiikide klassifitseerimine; - objektiivsete kuluandmete edastamine jrgmistele, vastavalt kuluarvestuse eesmrkidele mratletud valdkondadele, st kulukohtade ja kulukandjate arvestuse teostamiseks.

Loe lisaks: Alver, J. Kallas, K. Finantsarvestuse alused. Tallinn Alver, J. Kulude liigitamine. Raamatupidamisuudised,nr 8, lk. Leida mdud pargipinkide kogukulud.

Google Finance API Share Option Tehingud Mida ei ole kohustuslikud mitte fikseeritud varude valikud

Otsekulud kokku on 25 eurot. Tootmise ldkulud on 20 eurot ja organisatsiooni ldkulud on 15 eurot.

Leida kogukulud ja hiku kulu. Leida ostetud teenuse kogukulud. Lhtuvalt raamatupidamise seadusest on kohustatud raamatupidamist korraldama kik raamatupidamiskohuslased ehk siis Eesti Vabariik he avalik-igusliku isikuna, kohaliku omavalitsuse ksus, iga Eestis registreeritud era- vi avalik-iguslik juriidiline isik, fsilisest isikust ettevtja ja Eestis registrisse kantud vlismaa rihingu filiaal RPS 2. Lhtudes raamatupidamise seadusest tuleks eristada aruandluse kolme tasandit: raamatupidamise aastaaruanne RPS 15,38 ; majandusaasta aruanne RPS 14, 24, 25, 37, 39 ; ettevtte-sisene aruandlus juhtimisarvestuse valdkond.

Raamatupidamise aastaaruande eesmrgiks on igesti ja iglaselt kajastada raamatupidamiskohuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid RPS Raamatupidamise aastaaruanne koosneb phiaruandest bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuse aruanne ning lisadest.

Tulud income on aruandeperioodi sissetulekud majandusliku kasu suurenemisedmillega kaasneb varade suurenemine vi kohustuste vhenemine, mis suurendavad raamatupidamiskohuslaste omakapitali, v. Kulud expense on aruandeperioodi vljaminekud majandusliku kasu vhenemisedmillega kaasneb varade vhenemine vi kohustuste suurenemine ja mis vhendavad raamatupidamiskohuslase omakapitali, vlja arvatud omanikele teostatud vljamaksed omakapitalist RTJ 1 Kui tulude philiseks tunnuseks on asjaolu, et nad suurendavad organisatsiooni netovara, ilma et organisatsiooni omanikud oleksid teinud tiendavaid sissemakseid, siis kulude philiseks tunnuseks on asjaolu, et nad vhendavad organisatsiooni netovara, ilma et organisatsiooni omanikele oleks teostatud organisatsioonist vljamakseid.

Kui lootusetu nõudesumma ei ole varem kuludesse kantud, siis D- kulukonto Raamatupidamisarvestuse praktikas kantakse antud kulud, sõltuvalt pearaamatupidaja otsusest või audiitori soovitusest, kas muudesse ärikuludesse, turustuskuludesse või üldhalduskuludesse. Lähtudes põhjuslikust seosest ja vastutusarvestuse süvendamise vajadusest, tuleks arvete kuludesse kandmisel lähtuda põhjustest, mis tingis halva nõude kujunemise. Näide: Nõuded ostjate vastu on bilansis summas krooni. Ühele ostjale, kelle kogu võlgnevus on summas 15 krooni, kuulutatakse pankrott. Seega peaks selle nõude kuludesse kandma: D mitmesugused tegevuskulud 15 K ebatõenäoliselt laekuvad arved 15 Antud summast laekub 5 krooni arveldusarvele: D arvelduskonto 5 D ebatõenäoliselt laekuvad arved 5 K ostjatelt laekumata arved 5 K mitmesugused tegevuskulud 5 Kui raha oleks laekunud järgmisel majandusaastal: D arvelduskonto 5 K muud äritulud 5 Välismaises arvestuspraktikas on levinud rahaliste vahendite reserveerimine võimalikust arvete mittelaekumisest saadava kahju katmiseks.

Kassaphine ehk laekumisjrgne arvestus cash-basis accounting majandustehingud, mille raha on tegelikult laekunud vi tegelikult tasutud. Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud lppenud majandusaasta kohta koostama aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Tegevusaruandes antakse levaade raamatupidamiskohuslase tegevustest ja asjaoludest, millel on mrav thtsus raamatupidamiskohuslase finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sndmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest jrgmisel majandusaastal. Lisaks eelpooltoodud aruannetele on raamatupidamiskohuslane kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldamisega ning reguleerib: majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist; algdokumentide kivet Google Finance API Share Option Tehingud silitamist; raamatupidamisregistrite pidamist; tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel; varade ja kohustuste inventeerimist; raamatupidamiskohuslase kasutatavaid arvestusphimtteid ja informatsiooni esitlusviisi; aruannete koostamise korda; arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises; raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel tuleb silmas pidada kolme printsiipi: tulude ja kulude vastavuse printsiip - aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud; konservatiivsuse printsiip - raamatupidamise aruannet tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vltida varade ja tulude lehindamist vi kohustuste ja kulude alahindamist; sisu limuslikkuse printsiip - majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruandes lhtutakse nende sisust ka siis, kui see ei hti nende juriidilise vormiga.

Kasumiaruande skeemis 1 on rikulud liigendatud lhtudes kulude olemusest nt materjalikulud, tjukulud, amortisatsioonikulu. Seda skeemi on ldjuhul lihtsam rakendada, kui skeemi 2, kuna see ei nua kulude jagamist organisatsiooni Stock Day Trading System funktsioonidele.

 • nagu soe tekk: Topics by pizzabuffet.ee
 • Вот .
 • Innove Kulude Arvestus Ja Eelarvestamine
 • Sobra mangud Populaarne nav View Otsi
 • dolibar / SVN / Commit [r]

Skeemi 1 17 rakendavad peamiselt viksemad organisatsioonid, kellel puudub vajadus kulude liigenduseks funktsioonide kaupa. Kasumiaruande skeemis 2 on rikulud liigendatud lhtudes kulude funktsioonist organisatsioonis nt mdud toodangu maksumus, turustuskulud, ldhalduskulud.

See skeem on keerulisem, kuna kikide kulude juures tuleb otsustada, millise organisatsiooni funktsiooniga on need seotud. Lisaks on kulude jagamine funktsioonidele subjektiivne.

Finantsraam Konspekt III R

Sobiva kasumiaruande skeemi valikul tuleb lhtuda sellest, kumb neist annab aruannete kasutajatele parema levaate organisatsiooni majandustegevuse tulemuse kujunemisest. Kasumiaruannetes on soovitav selguse huvides esitada kulude kirjed kas sulgudes vi miinusmrgiga. Tabel 3. Kasumiaruande skeem 2 kirjete selgitus Mgitulu Aruandeperioodil toodete, kaupade ja teenuste mgist saadud tulu arvestatud vastavalt RTJ 10 tulu kajastamine Mdud toodangu kaupade, teenuste kulu Aruandeperioodil mdud toodete, kaupade ja teenuste maksumus ning tootmiskaod ja muud sarnased tootmiskulud, mida ei llitata mdud toodete maksumusse.

Google Finance API Share Option Tehingud Valikud kaubelda pikk ja luhike

Mdud toodangu kaupade, teenuste kulu arvestatakse samasugustest phimtetest ja kogustest lhtuvalt, nagu on arvestatud mgitulu. Kasumiaruande koostamine skeemi 1 ja skeemi 2 jrgi Asutati AS Aken ja Uks, mille aruandeperioodi majandustegevus oli alljrgnev: Mgitulu 21 ning Tjukulu - sh palgad tlistele - palgad turustajatele - palgad tippjuhtidele Muud tegevuskulud sh kulum eurot - sh turustamine ldhaldus sh kulum eurot 45 35 20 77 40 37 Perioodil soetatud materjalide soetusmaksumus oli eurot.

Mdud toodetes ja teenustes kasutati materjali euro eest. Koostada kaks kasumiaruannet: vastavalt skeemile 1 ja skeemile 2.

tabXpert - session and tab manager

Alles siis, kui 22 toode on valminud st kulutused on tehtud, saab toodet ma tekivad tulud. Toodang, mis on jnud lattu tulu ei tekita.

You are on page 1of Search inside document Autor Annika Jaansoo Kesolev ppematerjal on valminud Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia ja sellest tuleneva rakenduskava Inimressursi arendamine alusel prioriteetse suuna Elukestev pe meetme Kutseppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine programmi Kutsehariduse sisuline arendamine raames. Kesoleva ppematerjali eesmrgiks ongi selgitada, kuidas kulude juhtimise lbi on vimalik parandada organisatsiooni tulemusi.

Varud on tavaprase ritegevuse kigus parajasti mgiks toodetud varad ning materjalid vi tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis vi Lihtne eeldatav kaubandusstrateegia osutamisel. Vastavalt raamatupidamisseadusele kajastatakse varusid jrgmistel bilansikirjetel: tooraine ja materjalid, lpetamata toodang, valmistoodang, ostetud kaubad mgiks, ettemaksed tarnijatele.

Lpetamata toodangu arvestuses vib probleemiks kujuneda eelkige selle maksumuse objektiivne kajastamine. Sageli kajastatakse lpetamata toodangu maksumust vastavalt sellele, millise protsentuaalse osathtsusega on toodangu valmistamisel vastav tootegrupp tootmismahust. Sellise lhenemise puhul tuleb ettevtte raamatupidamise sise-eeskirjades fikseerida tootmismahu ja Google Finance API Share Option Tehingud toodangu suhte mrad ja kui pika perioodi vltel suhteid vaadeldakse.

Samuti tuleks tpsustada, milliseid materjali liike vaadeldakse normatiivse tooraine ja materjali all. Varade soetusmaksumus on vara omandamise vi ttlemise ajal vara eest makstud raha vi leantud mitterahalise tasu iglane vrtus.

Philised varude soetusmaksumuse leidmise meetodid on alljrgnevad: individuaalmaksumuse meetod - kui ksikud varude objektid on ksteisest selgelt eristatavad, lhtutakse nende soetusmaksumuse kindlaksmramisel konkreetselt iga objekti soetamiseks tehtud kulutustest; FIFO meetod esimesena sisse, esimesena vlja first-in, first-out rakendamisel eeldatakse, et tooteid makse vi kasutatakse nende soetamise jrjekorras st esmalt kantakse kulusse algjk, seejrel esimesena saabunud partii soetusmaksumus jne ; kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodi rakendamisel loetakse iga ksiku objekti soetusmaksumuseks perioodi algjgi soetusmaksumuse ja perioodi jooksul soetatud objektide soetusmaksumuse kaalutud keskmist; standardhinna siirdehind meetod on sageli organisatsiooni sisearvestuses kasutatav soetusmaksumus, mis kehtestatakse standardina varude soetusmaksumuse arvestuseks leminekul hest protsessist vi allksusest teise.

Valdkondades, kus raamatupidamise toimkonna juhendid lubavad valida mitme alternatiivse arvestusphimtte vahel nt FIFO ja kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodid varude arvestusel avalikustatakse valitud arvestusphimte lisades.

Varude soetusmaksumuse arvestus Perioodil Varude liikumine on jrgmine: 23 Algjk Lhiajalisi varasid nimetatakse kibevaradeks ning pikaajalisi phivaraks. Kibevarana kajastatakse jrgnevaid varasid: raha ja raha ekvivalente, vlja arvatud juhul, kui neid ei ole vimalik kasutada vhemalt 12 kuu jooksul alates bilansipevast; varasid, mis eeldatavasti realiseeritakse organisatsiooni tavaprase ritskli kigus isegi juhul, kui Google Finance API Share Option Tehingud on pikem kui 12 kuud nt varud ja nuded ostjate vastu ; varasid, mida hoitakse eelkige kauplemiseesmrgil nt kauplemiseesmrgil hoitavad finantsinvesteeringud ; varasid, mida tenoliselt suudetakse realiseerida lhema 12 kuu jooksul bilansipevast nt finantsinvesteeringud, mida plaanitakse ja tenoliselt suudetakse ma 12 kuu jooksul.

Kiki lejnud varasid kajastatakse phivarana. Materiaalne phivara on materiaalne vara, mida ettevte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel vi halduseesmrkidel ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui ks aasta. Materiaalse phivara miste alla kuuluvad muuhulgas maa ja hooned vi osa hoonest ja nendega seotud igused niteks hoonestusigusmida ettevte kasutab enda majandustegevuses kskik kas toodete toomisel, teenuste osutamisel vi administratiivhoonena.

Materiaalse phivara miste alla ei kuulu maa ja hooned, mida ettevte hoiab renditulu teenimise vi turuvrtuse tstmise eesmrgil ja mida ta ei kasuta enda majandustegevuses. Ettevte kehtestab oma raamatupidamise sise-eeskirjades alampiiri, millest krgema soetusmaksumusega varasid tuleb kapitaliseerida phivarana ja madalamaga kanda kulusse nende kasutuselevtmise hetkel. Praeguse hinnataseme juures on phivarade soetusmaksumuse alampiir enamasti vahemikus eurot.

 • Eraklient | Maksu- ja Tolliamet
 •  О мой Бог! - Лицо Джаббы мертвенно побледнело.
 • LHV Trader II osa Ragnar Plees. - ppt download
 • Demos Trade Stare Mesto
 • tabXpert - session and tab manager - Chrome'i veebipood

Phivarade soetusmaksumuste alampiiri kehtestades on oluline prata thelepanu phivarade tegelikule kasutamisele phitegevuse protsessis.

Juhul, kui phivarade soetusmaksumuste alampiir on phjendamatult krge, tekivad moonutused kuluobjektide toodete, teenuste kulude arvestamisel erinevatel ajaperioodidel. Materiaalse phivara objektide amortiseeritav osa amortiseeritakse kulusse objekti kasuliku eluea jooksul.

Erandiks on piiramata kasutuseaga objektid nt maa, kunstiteosed, muuseumieksponaadid, raamatudmida ei amortiseerita. Valitud amortisatsioonimeetod peab sstemaatiliselt peegeldama vara kasutamisest tema kasuliku eluea jooksul saadava majandusliku kasu jaotumist ajas mis ei pruugi htida vara vrtuse vhenemisega ajas.

LHV Trader II osa Ragnar Plees.

Amortiseerimine peab vljendama vara kasutamist, mitte ilmtingimata tema vrtuse muutumist. Seega ei ole amortisatsioonimeetodi ja mrade valikul eesmrgiks mitte vara jkmaksumuse hoidmine vimalikult ligilhedane tema turuvrtusele, vaid vara kasutamise vimalikult iglane peegeldus.

Phivara amortisatsiooni arvestus lhtuvalt masina tegelikust tajast Ettevte soetab masina soetusmaksumus 1 miljon eurotmis vastavalt tootjapoolsele kinnitusele ttab 10 ttundi, sltumata sellest, millise ajavahemiku jooksul masinat kasutatakse.

Aktsepteeritav on, et ettevte lhtub amortisatsiooniarvestuses masina tegelikust tajast. Olulise lppvrtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lppvrtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Google Finance API Share Option Tehingud luhendada binaarseid variante

Juhul, kui vara lppvrtus letab tema bilansilist jkmaksumust, lpetatakse vara amortiseerimine. Amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lppvrtus on langenud alla tema bilansilise jkmaksumuse.

Iga raamatupidamiskohuslane stestab oma raamatupidamise sise-eeskirjas nii amortisatsiooniarvestuse meetodid kui ka amortisatsioonimrade vahemikud, millest tuleb ldjuhul lhtuda phivara amortiseerimisel. Vara hakatakse amortiseerima alates tema kasutusvalmis saamise hetkest st alates hetkest, mil ta on juhtkonna poolt kavandatud seisundis ja asukohas ning seda tehakse kuni amortiseeritava osa tieliku amortiseerumiseni, vara lpliku eemaldamiseni kasutusest vi vara mberklassifitseerimiseni mgiootel phivaraks.

Ajutiselt kasutusest eemaldatud vara amortiseerimist ei peatata. Igal bilansipeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimrade, amortisatsioonimeetodite ja hinnanguliste lppvrtuste phjendatust.

Pocopay - Tallinn, Estonia - Financial service, Information technology company | Facebook

Kui ilmneb, et vara tegelik kasulik eluiga on oluliselt erinev esialgu hinnatust, tuleb amortisatsiooniperioodi muuta. Samuti tuleb vajadusel muuta amortisatsioonimeetodit ja vara hinnangulist lppvrtust. Amortisatsiooniperioodi, amortisatsioonimeetodi vi lppvrtuse muutuse mju kajastatakse kui muutust raamatupidamislikes hinnangutes. Bilansipevaks on nende rajatiste jkmaksumus 5 eurot ning jrelejnud eluiga 10 aastat. Vahetult enne bilansipeva veti vastu otsus nimetatud rajatised 5 aasta prast vlja vahetada.

Lhtudes antud otsusest hinnatakse rajatise jrelejnud eluiga mber 5 aastale ning rajatise jkmaksumus amortiseeritakse kulusse 5 aasta jooksul eurot aastas. Varasemate perioodide amortisatsioonikulu ei muudeta. Asjaolu, et rajatised kavatsetakse 5 aasta prast vlja vahetada, vib viidata nende vrtuse langusele.

Google Finance API Share Option Tehingud Taotleda tehingut selle konto

Selgitamaks, kas lisaks amortisatsiooniperioodi muutmisele on vaja rajatisi alla hinnata, tuleb lbi viia varade vrtuse test. Uurimistegevusega seotud vljaminekud ehk uurimisvljaminekud on uute teaduslike vi tehniliste teadmiste loomise vi vastava informatsiooni kogumise eesmrgil lbiviidud uuringute ja teadustga seotud kulutused, mida kajastatakse kuluna nende tekkimise hetkel.