Liigu sisu juurde

Need tegevused hõlmavad ulatuslikku meetmete süsteemi, mille kaudu oleme seadnud eesmärgiks tagada, et meie äri oleks täielikult kõikide seaduste ja regulatsioonidega, nagu ka meie firma sisemiste põhimõtete ja reeglitega, kooskõlas. Sertifikaadi väljastamisega kaasneb kohustus ettevõtte kinnispaki täitekoguse kontrollisüsteemi järelevalveks üks kord aastas. On teatatud, et Microsoft kavatseb Windows XP-le lõpliku tagasivooluaega kindlaks määrata kuue kuu jooksul alates Windowsi käivitamise hetkest 7. Lisaks kasutajad Norton programmide, mis ei ole veel suutnud paigaldada kolmanda teenuse pakendi Windows XP, Symantec soovitas sümptorect funktsiooni enne uuendamist operatsioonisüsteemi välistamise riski registri kahju. Metroserdi poolt väljastatud sertifikaat on tunnistus selle kohta, et ettevõttes on rakendatud ja toimib kinnispakkide nõuetele vastavuse kontrollimise ja täitekoguse tagamise süsteem vastavalt mõõteseaduse nõuetele. Kaugtöölaua juhtimine.

Metroloogia-alased õigusaktid

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või Aripohimotete susteemi nouded eraldi mooduleid kasutatakse otstarbel, mida pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkuse ja võimalikkuse kohta. TP Vision garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti.

Metrosert Kinnispaki täitekoguse kontrollsüsteemi sertifitseerimine Kinnispakk on pakendatud toode, mille pakendile on pakendaja märkinud eelmääratletud nimikoguse ja sulgenud pakendi ostja juuresolekuta viisil, mis ei võimalda pakendi täitekogust muuta pakendit avamata või rikkumata Mõõteseadus §2 Mõisted. Kinnispakkide nõuetele vastavuse kontrollimise ja täitekoguse tagamise süsteemi eesmärgiks on kindlustada kaupade takistamatu liikumine EL liikmesriikides ja ühtlasi tagada tootmisettevõtte pakendaja klientide ostjad, hulgi- ja jaemüüjad ja ka turu järelvalveasutuste kindlus, et pakendatud nimikogused vastavad etiketil toodule. Metrosert pakub ettevõtetele kinnispakkide täitekoguse tagamise süsteemi sertifitseerimist.

Otseselt ega kaudselt ei anta ühtegi täiendavat garantiid. TP Vision ei vastuta ühegi dokumendis esineda võiva vea eest ega ühegi dokumendi sisust põhjustatud probleemi eest.

EUR-Lex Access to European Union law

Philipsile edastatud vead kohandatakse ja avaldatakse Philipsi tugiteenuse veebisaidil nii kiiresti kui võimalik.

Garantiitingimused: vigastuse, teleri kahjustuse või garantii tühistamise oht!

Nõuded süsteemile. Nõuded süsteemile 1. Tabel 1. Süsteemne windowsi nõuded 7 Tasub öelda, et tabelis esitatud teave võib olla mõnes punktis ja ei vasta reaalsusele, mis sõltub windowsi versioon 7, mis on kavas paigaldada. Näiteks MB mälu ja videokaart on piisavalt paigaldada Windows 7 starter.

Ärge kunagi proovige telerit ise parandada. Kasutage telerit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil. Teleri tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu.

Nõuded süsteemile. Täiendavad viisid tõrkeotsinguks

Ärge kunagi eemaldage teleri katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi teleri klienditeenindusega. Telefoninumbri leiate teleriga kaasas olevast dokumentatsioonist. Võite ka kasutada meie veebisaiti www.

Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii. Pikslite omadused Sellel teleril on suur arv värvipiksleid. See on ekraani strukturaalne omadus mis vastab üldistele tööstusstandarditele ja see ei ole häire. Vastavus elektromagnetväljade standarditele TP Vision toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Compliance

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on jälgida meie toodete puhul kõiki vajalikke tervise- ja ohutusalaseid nõudeid, vastata kõigile kehtivatele Aripohimotete susteemi nouded nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse. TP Vision on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. TP Vision kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on nende ohutu kasutamine tõestatud teadusliku tõendusmaterjali põhjal.

TP Vision osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab TP Vision'il näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid kasutatakse otstarbel, mida pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkuse ja võimalikkuse kohta. TP Vision garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti.