Liigu sisu juurde

Hinda kriitiliselt planeeritud tegevuste jõukohasust oma organisatsioonile ja meeskonnale veel enne, kui annad rahastajale või juhtkonnale kolm tilka verd nii raha, ajakulu kui ka pädevuste mõttes. Sotsiaalse muutuse võti on sünergia erinevate ettevõtmiste vahel. Soovituslik on partnerite KOV, koolid, noorsootöö ühingud jt kaasamine projekti kaasrahastamiseks nt ruumid, transport, vahendid vms. See on oluline analüüsi sisend, kuid selle abil ei saa teada pikaajalist sinu tegevuste mõju. Pikemaajaliste mitmeaastaste programmide puhul planeeri sisse vahejaamad, kus saab teha vajaduse korral ka suuremaid strateegilisi muutusi.

Jaga Twitteris Jaga LinkedInis Kuidas taastada minevikus kuivendatud soode veerežiimi või kaitsta maakonna ohustatud liikide asurkondi, kui finantsilisi vahendeid kohalikul tasemel napib?

  • Rahvusvahelise kaubandussusteemi moiste
  • Kuidas leida andmeallikatest vajalikku infot?
  • Kaubanduse videoopetusvabadus
  • Jaga Twitteris Jaga LinkedInis Kuidas taastada minevikus kuivendatud soode veerežiimi või kaitsta maakonna ohustatud liikide asurkondi, kui finantsilisi vahendeid kohalikul tasemel napib?
  • Noortekohtumised | NoorteHeaks
  • Taotluse hindamine ja toetusotsuste tegemine

Üheks selliseks Euroopa otsetoetuseks on LIFE programm, mille abil on kohalikel omavalitsustel, riigiasutustel ja ettevõtjatel võimalus oma Jaga voimaluse programmi rahastust taotleda. LIFE programm annab võimaluse ja vahendid midagi Eesti looduse ja keskkonna heaks ära teha nii, et see ka reaalselt olulist mõju avaldaks.

Lahendused peavad sealjuures arvestama meid ümbritseva keskkonnaga, pakkudes ka majanduslikku ja sotsiaalset mõju. Palju häid näiteid LIFE programmist rahastuse saanud projekte on ellu viidud kõikides Eesti maakondades. Kuigi sood on Jaga voimaluse programmi planeedi süsinikuhoidlad, pole nad kuivendamise järel võimelised enam oma ülesannet täitma.

Veetaseme tõstmisel taastub soole omane süsiniku sidumise ja hoidmise võime ning seega pole projekti tulemused olulised ainult kohalikul tasandil, vaid ka ülemaailmsel Jaga voimaluse programmi. Ent projektil on kaalu ka siis, kui see tegeleb vaid ühes Binaarne Cash mangu valik piirkonnas valitseva probleemi parendamisega.

KOKKUVÕTTE ASEMEL: programmi kokkupanek ja hindamine

Näiteks sai Eestis algatatud pilootprojekt EagleLife siin ohustatud must-toonekure, väike-konnakotka ja suur-konnakotka püsimajäämise tagamiseks, mida viidi läbi Soomaa rahvuspargis.

Nimelt olid just Soomaa luhad varasemalt sobivaks toitumispaigaks eelnevalt mainitud ohustatud linnuliikidele.

Kuna alade seisund on viimaste aastakümnetega halvenenud, on see kaasa toonud ka pesitsuspaikade vähesuse teatud piirkondades.

Koolituse ja hindamise koolituse strateegia moiste

Niisiis taastati projekti käigus näiteks jõeluhtasid ning osteti vana metsa, et must-toonekure pesapaikade kaitset seeläbi parandada. Häid näiteid jagub ka kliimavaldkonnast.

Muua binaarsete valikute tarkvara

UrbanStorm LIFE projekti raames viiakse Tallinnas ja Viimsis läbi säästvate sadeveesüsteemide projekteerimist ja väljaehitamist ning töötatakse välja terviklik sadeveesüsteemi mudellahendus — seda eelkõige seetõttu, et meie linnakeskkond paarikümne aasta möödudes vihmavette ei upuks. Et tänapäevastel linnadel puuduvad vajadustele vastavad sademeveesüsteemid, mis vett tänavatelt ära juhtuda aitaksid, ehitatakse Tallinnasse ja Viimsisse looduspõhised sademevee lahendused.

Probleemid vajavad teadvustamist Samuti võib LIFE projekti raames tegeleda looduskaitse- või keskkonnaalase teavitustööga.

Programm „Erasmus+“ pakub tulevikus uusi võimalusi | Uudised | Euroopa Parlament

Heaks näiteks on LIFE NaturallyEst projekt, mille eesmärgiks on lähendada kohalike kogukondade ja looduskaitse huvisid. Kuna konfliktide vältimine ja leevendamine on looduskaitse üks olulisemaid võtmeküsimusi, viiakse läbi erinevaid tegevusi, parandamaks niiviisi osapooltevahelist suhtlust. Näiteks lükati Teadusalgatus laiendab sel aastal haaret ning leiab aset mitte vaid Eestis, vaid üle kogu Euroopa. Sarnasel suunal on üle kogu Eesti läbi viidud Parim 1-minutilise kaubandusstrateegia LIFE BaltInfoHaz projekti, mille eesmärgiks oli aidata suurendada elanikkonna teadlikkust ohtlikest ainetest, mõjutades seeläbi ka nende käitumisharjumusi.

Projekti tulemusena võiks väheneda kokkupuute risk ohtlike ainetega ning paranema nii keskkonna kui ka inimese tervis. Kastist välja LIFE programmil on Jaga voimaluse programmi aastal kokku neli suunda: loodus ja elurikkus; ringmajandus ja elukvaliteet sh õhukvaliteet, mullastik, vesi, jäätmed, kemikaalid, müra, ressursikasutus ja -tõhusus ; kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning puhtale energiale üleminek.

Raha võiks sealjuures eelkõige taotleda just suure mõjuga, s. Hea projekti eelduseks on keskne idee, mistõttu on oluline, et projekti lugeja saaks aru, milles seisneb probleem, kuidas seda lahendama asutakse, milliseid tegevusi planeeritakse ning millist tulemust taotletakse.

Binaarsed variandid kasumlikud

Idee võiks tulla kastist väljapoole mõtlemisest ja teadmisest, et LIFE soovib näha praktilisi, käegakatsutavaid tulemeid, millega panustatakse reaalselt ja otseselt projekti seatud eesmärkidesse. Väga oodatud on projektid, mis keskkonnas midagi paremaks teevad ja mida saaks Jaga voimaluse programmi laiemalt rakendada. Näiteks oleks soovituslik tutvuda Euroopa rohelise kokkuleppega ja kliimapoliitika põhialustega aastanimis annavad ülevaatliku pildi nii ELi kui ka Eesti prioriteetidest.

Milline Jaga voimaluse programmi hea projekt? Sageli võib tekitada asjaosalistes küsimusi, millistele projektidele rahastust jagatakse ning millistele mitte.

Siinkohal tasub mainimist, et hea projekt on uudne Euroopa Liidu tasemel, mistõttu tuleks projekti kirjutajal mõelda laiemalt, mitte ainult Eestile. Eduka ning laiahaardelise projekti eelduseks on ka kirglikud ja teemat hästi valdavad inimesed, kes tajuvad valdkonnasiseseid probleeme ning oskavad neile ka lahendust näha. Seega peab projekti meeskond koosnema oma ala ekspertidest ning kui need on leitud, hakatakse arutama ja mõtlema, kus on kõige kriitilisem murekoht ning kuidas annaks seda parandada.

Kindlasti tasuks projekti kirjutamisel läheneda probleemile laiemalt ja uurida, mida teistes riikides samas valdkonnas juba tehtud on. Heal projektil on partnereid mitmest riigist, mis näitab teema olulisust laiemalt, samuti hinnatakse selliseid projekte üldjuhul kõrgemalt.

Ideedele jagub võimalusi LIFE programm pole aga ainus võimalus keskkonnategevuste täideviimiseks. Muuhulgas aitab ideid ellu viia Horisontmis on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Horisont ja LIFE on omavahel tihedalt seotud — nii mõnigi keskkonnaprojekt Jaga voimaluse programmi enne LIFE programmi alustanud Horisondist, mis peab oluliseks kolme suunda: oodatud on projektid, mille käigus toetatakse tipptasemel teadust, ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist või Jaga voimaluse programmi saavutamist tööstuses selleks vajaliku teaduse abil.

LIFE programm paneb Eesti keskkonnaprojektidele õla alla

Seega keskendub Horisont eelkõige teadusuuringute läbiviimisele ning aitab neid eesmärgipäraselt täide viia. Miks mitte koguda alustuseks tõenduspõhist teaduslikku materjali, mille tulemusi annaks hõlpsalt ära kasutada LIFE programmi tarvis?

  1. Partnerlusseminari töökeeleks on inglise keel, lisaks rahvusvaheline viiplemine.
  2. Kauplemisstrateegiad Stohhastilise kasutamisega
  3. Tavaliste kuvatõmmiste tegemise tööriistadega saab küll ekraanpilti salvestada, kuid pikemaid lehti need salvestada ei võimalda.

Sarnaselt Horisont programmiga saab projekti jaoks raha taotleda ka Euroopa Liidu Innovatsioonifondistmille puhul keskendutakse innovaatiliste Jaga voimaluse programmi süsinikusisaldusega tehnoloogiate arendamisele ja kasutuselevõtule.

Sealhulgas on võimalik toetust saada projektidele, mis leiavad lahendusi süsiniku kinnipüüdmisele, ladestamisele ja utiliseerimisele või loovad kasvuhoonegaaside kokkuhoidu energiaintensiivses tööstuses.

Küsi julgelt abi Programmi taotlusvoorud avanevad juba sel suvel. Täpsemat infot projekti kirjutamisega seotud küsimuste ning tähtaegade kohta jagavad LIFE kontaktisikudkes julgustavad esitajaid nendega otse ühendust võtma. Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnainvesteeringute Keskuses töötavad LIFE projektijuhid, kes aitavad muuta programmi nähtavamaks, tõsta taotlejate teadlikkust projekti võimalustest, aidata parandada projektitaotluste kvaliteeti ning leida sobivaid partnereid.

Ühtlasi on palju kasulikku informatsiooni jagada juba rahastuse saanud projektide juhtidel. Tasub meeles pidada, et projekti kirjutamine pole tegelikult nii keeruline, kui esmapilgul tundub. Kui esimesel korral raha saada ei õnnestunud, tasub proovida Jaga voimaluse programmi. Vastavalt tagasisidele projekti täiendades võib see järgmisel aastal olla juba palju edukam: julge pealehakkamine on pool võitu.