Liigu sisu juurde

Siinkohal on põhimõtteliselt kõik, mis puudutab aktsiaturu tehingute liiki. Samal ajal määratleb komisjon iseseisvalt tehingute minimaalsed parameetrid, mis moodustasid tsitaate koostamisel, samuti hinnad, mida keegi ei saa vaidlustada. Nii börsi ja korraldaja Outdoor Trading Commerce korraldaja pakkumise saab teha ainult siis, kui on olemas asjakohased litsentsid. Hääletamissedelite kasutamine saate arvutada börsiindeksid.

Räägin allpool väärtpaberiülekandest makse vastu, mis on üks enam levinumaid tehingu liike. Selle tehingu tulemusel kannab pank samaaegselt väärtpaberid müüja väärtpaberikontolt ostja väärtpaberikontole ja väärtpaberite eest tasutava raha Vaartpaberituru valikute tehingud arvelduskontolt müüja arvelduskontole.

Väärpaberikorralduste andmed peavad täpselt kattuma Tehingu mõlemal poolel tuleb tehingukorralduse andmisel sisestada järgmised andmed: vastaspoole väärtpaberikonto number ning kontohaldur, väärtpaberi nimi ja kood, väärtpaberite kogus, hind ühe väärtpaberi kohta, tehingupäev ja väärtuspäev. Kui ühe tehingu poole antud korralduses märgitud andmed erinevad teise poole sisestatud andmetest ei võimalda tehingute läbiviimise automaatne süsteem tehingut sooritada.

Väärtpaberi hind ja komakohad Kui tehingu vastaspoole kontonumbri ja väärtpaberi nime märkimine ei pruugi probleeme tekitada, siis hind ühe väärtpaberi kohta võib vägagi suurt segadust tekitada. Näiteks lepitakse tihti konkreetse ettevõtte müügihind poolte vahel kokku koguhinnana ja mitte hinnana ühe aktsia kohta. Väärpaberiülekande süsteem aga nõuab hinda ühe aktsia kohta. Jagades tehingu koguhinna aktsiate arvuga on paljudel juhtudel tulemuseks paljude komakohtadega murdarv.

Väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju

Kui palju kohti pärast koma võib süsteemi sisestada on kahjuks erinevate kontohaldurite pankade puhul erinev ja sellisel juhul tuleb ümardamist kasutada. Mis on soetusmaksumus ja mis on võõrandamisega seotud kulud?

Reguleerimisala Käesolev seadus reguleerib väärtpaberite avalikku pakkumist ja nende reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võtmist, investeerimisühingute tegevust, investeerimisteenuste osutamist, reguleeritud väärtpaberiturgude ja väärtpaberiarveldussüsteemide toimimist ning järelevalve teostamist väärtpaberituru ja selle osaliste üle. Väärtpaber 1 Väärtpaber käesoleva seaduse tähenduses, ka selle kohta dokumenti väljastamata, on järgmine vähemalt ühepoolse tahteavalduse alusel üleantav varaline õigus või kohustus või leping: 1 aktsia või muu samaväärne kaubeldav õigus; 2 võlakiri, vahetusväärtpaber või muu emiteeritud ja kaubeldav võlakohustus, mis ei ole rahaturuinstrument; 3 märkimisõigus või muu kaubeldav õigus, mis annab õiguse omandada käesoleva lõike punktis 1 või 2 nimetatud väärtpabereid; 4 investeerimisfondi osak; 6 tuletisväärtpaber või tuletisleping; 7 kaubeldav väärtpaberi hoidmistunnistus. Reguleeritud väärtpaberiturg Reguleeritud väärtpaberiturg edaspidi reguleeritud turg käesoleva seaduse tähenduses on Eestis või muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis edaspidi lepinguriik korraldatav või juhitav ning lepinguriigi poolt järelevalvatav organisatsiooniliste, õiguslike ja Vaartpaberituru valikute tehingud lahenduste mitmepoolne süsteem, mis on moodustatud sinna kauplemiseks võetud väärtpaberitega pideva ja korrapärase kauplemise võimaldamise eesmärgil ja milles ühetaolistel tingimustel viiakse kokku erinevate isikute eri- või üheaegsed väärtpaberite omandamis- ja võõrandamishuvid, mille kokkuviimise tulemuseks on leping.

Väärtpaberi soetamismaksumuse moodustavad kõik selle omandamiseks tehtud ja dokumentaalselt tõendatud kulud. Kuna vara võõrandamisega otseselt seotud kulud on määratlemata õigusmõiste, siis tuleb neid kulusid vaadata iga Vaartpaberituru valikute tehingud tehingu korral eraldi. Otseselt seotud kulud saavad olla tehingu jaoks tehtavad vajalikud kulutused, ilma milleta tehingut ei ole võimalik teha.

Kuluna ei võeta arvesse väärtpaberikonto haldustasusid ega muid väärtpaberite haldamisega seotud üldkulusid, mida maksumaksja on teinud. Need kulud tuleb tal teha sõltumata väärtpaberite võõrandamisest ja neid kasust maha arvata ega kahjule lisada ei saa. Deklareerimine tavasüsteemis Sellisel juhul tekib maksukohustus osakute võõrandamisel. Nende soetamismaksumus on null. Deklareerimine tavasüsteemis Ei, selliste osakute vahetamist ei maksustata tulumaksuga.

Nende osakute vahetamise tehinguid ei pea deklareerima. Deklareerimine tavasüsteemis Maksuvaba vahetustehingu käigus omandatud osakute müümisest saadud kasu arvutades saab arvesse võtta vahetuse käigus võõrandatud osakute soetamismaksumuse. Deklareerimine tavasüsteemis Maksuvaba vahetuse käigus omandatud osakute võõrandamisel loetakse osakute omandamise ajaks vahetuse käigus võõrandatud osakute omandamise aeg.

Deklareerimine tavasüsteemis Mis on lubatud soetamismaksumuse arvestamise meetodid eri perioodidel soetatud samanimeliste väärtpaberite osalise võõrandamise korral? FIFO-meetod — võõrandamine toimub sisseostu järjekorras, või kaalutud keskmise meetod — ühe võõrandatud väärtpaberi soetamismaksumus leitakse võõrandamise hetkeks olemasolevate samanimeliste väärtpaberite soetamismaksumuse summa jagamisel nende arvuga.

Soetamismaksumuse arvutamise võivad muuta keeruliseks korporatiivsed toimingud splitt, ühinemine, jagunemine, fondiemissioon, spin-off jneoptsioonide kasutamine exerciseväärtpaberite kandmine ühelt kontolt teisele jne. Seda võimalust rakendatakse näiteks spliti kajastamiseks: kliendi kontol tehakse väärtpaberite mahakandmiseks miinuskanne ja uue väärtpaberipositsiooni pealekandmiseks plusskanne.

Uus väärtpaberikonto

Need kanded seotakse kokku miinuskande soetamismaksumuse ülekandmiseks plusskandele. Samas võivad keerukamad toimingud aga ka näiteks väärtpaberite ühelt LHV kliendikontolt teisele ülekandmine olla kajastatud nn vabakannetena ning sellisel juhul peab LHV need kanded vajalike koefitsientidega käsitsi ühendama.

Kui see on jäänud tegemata, siis soetamismaksumuse ülekannet ei tehta ja maksuaruandesse võivad tekkida ebakorrektsed andmed.

Triniti

Seetõttu on vabakannete ja muude potentsiaalselt ohtlike toimingute puhul maksuaruandes vastavad read märgitud punase värviga ning soovitatud need kliendil üle kontrollida. Vajaduse korral pöördu kannete ühendamiseks või muude paranduste tegemiseks LHV poole. Kuidas arvutatakse väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju?

Väärtpaberite võõrandamisel ei võeta Vaartpaberituru valikute tehingud mitte üksnes tehingust saadud kasu, vaid ka kahjuga tehtud tehingud.

Seejuures ei ole oluline, kas kahju väärtpaberite võõrandamisest tekkis sel maksustamisperioodil või varem. Kui kahju väärtpaberite võõrandamisest oli tekkinud eelmistel maksustamisperioodidel, peab kahju olema juba deklareeritud ja see kantakse eelmistelt maksustamisperioodidelt üle. Kui väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui samal maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu, võib arvata kasu ületava kahju summa maha järgnevatel maksustamisperioodidel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust.

Väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju | Maksu- ja Tolliamet

Kuidas toimub maksustamine, kui kahju on saadud äriühingu pankrotistumise või likvideerimise tagajärjel? Väärtpaberikonto: Valige sobiv väärtpaberikonto, millelt soovite väärtpaberit müüa või millele väärtpabereid osta. Väärtpaberi liik : Kuna väärtpaberite nimekiri on väga pikk, valige siit sobiv väärtpaberi Vaartpaberituru valikute tehingud — kas börsil noteeritud väärtpaberid, fondiosakud või börsivälised väärtpaberid.

Selle valiku põhjal lühendatakse väärtpaberite rippmenüüs olevat nimistut. Väärtpaber: Valige väärtpaber tehingu teostamiseks. Kui soovite algul ette tulevat täisnimekirja lühendada, valige eestpoolt konkreetsem väärtpaberi liik. Väärtpaberite nimistus olevatest väärtpaberitest on ainus väärtpaber Ühispanga Rahaturufond, mis nõuab EÜP konto valimist. Tehingu tüüp: Valige sobiv tehingu liik. Tehingu Vaartpaberituru valikute tehingud Kas makseta või makse vastu. Makseta tähistab siis makseta väärtpaberiülekannet ning makse vastu ülekannet makse vastu tehingute selgitusi vt eestpoolt.

Vastaspoole nimi: Selle lahtri täitmine ei ole kohustuslik, kuid tehingu toimumise kiirendamiseks ning segaduste vältimiseks on soovituslik täita. Vastaspoole väärtpaberikonto: Lahtri peab täitma vaid juhul, kui tegemist on makseta tehinguga. Vastaspoolel käesoleval juhul ei täida tehingu tingimusi: müüja edastada ettenähtud tähtaja jooksul müüdud väärtpaberid ja ostja võtab need paberid. Müüja, reeglina ei ole väärtpabereid kogu tehingu täitmise perioodil, mille eesmärk on saada vahe kursuste vahel.

Tahke tehinguga saate näiteks osta või müüa iga turvalisuse protsendimäära. Tehingud— need on tehingud, täielik arvutus, mis tuleks tulevikus teha konkreetses kuupäeval hoolimata sellest, et finantsvahendid Tehingu sõlmimise ajal. Sellisel juhul tehingud pakuvad võimalust omandada ja rakendada väärtpabereid fikseeritud hinnaga. Seega tehingu sõlmimisel vahetamise tähtaeg, mitte kauba ise, vaid õigus saada see edastatakse.

  1. LHV internetipangast leiad maksuaruande, mis koondab info sinu kõikidel LHV pangakontodel Eesti ja välismaiste väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju, väärtpaberitest saadud intressitulu ning välismaalt saadud dividendide kohta.
  2. Ohverdada tootajate aktsiaoptsioonide

Pikendamise Vaartpaberituru valikute tehingud on kiireloomuline tehing, mille üks pool on spekulant, kes mängib väärtpaberite kursuse väärtuse erinevuses. Vajadus tehingu selle liigi tuleneb vahetuskursijalt, kui kursuse muutused seda prognoosib lepingu lõpetamise ajal, ei toimunud ja selle tehingu kaotamine ei too oodata kasumit. Seetõttu spekulant, ootab, et kõik sama, selle prognoosi kinnitatakse, püütakse laiendada tehingu ajastamist, st Pikendamine.

Eksisteerima kaks sortipikaajamise tehing: aruanne kaasaegne nimi "repo" ja lahkuma. Need määratakse tehingu vahetuskursi positsioonis tehingus: "Bulls" - aruanne; "Karud" - deport. Aruanne— varutehingute laiendamise seisukoht, kus "pull" müüb ametlikul väärtpaberite määral, mida tuleb müüa likvideerimiskursuse all või sama lepingu alusel ostab need kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul selle lõpuks likvideerimisperiood hinnaga, mis ületab ametlikku kursust. Ostuhinna ja müügi vahe on aruanne.

Spekulantide tehingu tegemise eelised on see, et see on vabastatud vajadusest aktsepteerida tema poolt ostetud paberid või jätkab tehingut. Nagu eespool märgitud, vahe hindade ja esitleb tulu.

Teisest küljest on see indikaator, mis iseloomustab börsi positsiooni. Reeglina koosnevad "karude" toimingud kolmest etapist, sealhulgas: laenatud väärtpaberite omandamine; Müük paberid; Varem müüdud paberite ostmine madalama hinnaga ja nende minimeerimise tagastamine.

Erinevalt "karu", "Bull" mängib suurenemist, ootab, kuni hind tõuseb ja siis müüb. On selge, et "Bull" püüab müüa paberit kasu ise, st Sel hetkel, kui väärtpaberite kursus tõuseb maksimaalseks, pärast mida hind võib langeda.

Seega vahe "karude" ja "pullide" on ainult see, kui "Bull" ostab kõigepealt ja siis müüb, siis "Bear" esimene müüb ja siis ostab. Lahkuma - liiki laos tehinguid, milles "BEAR" ostab väärtpaberid ametliku vahetuskursi ja sama lepingu müüb neid kokkulepitud termin sama isiku alumise kursusel. Deport on operatsioon, vastupidine aruanne. See müüb kõigepealt väärtpabereid, kuid taas osta neid ei kiirusta, sest ta usub, et nende hind võib langeda veelgi madalamaks.

Siis ta ostab kellegi paberil ametlikul määral lähemale nende likvideerimisperioodi solvavale ja samale lepingule müüb need dokumendid, kuid juba alumises kursusel. Tegelikult on see tasu selle eest, kes pakub oma väärtpabereid määratud aja jooksul. Seega viiakse Vaartpaberituru valikute tehingud pikendamise tehingud läbi, et laiendada nende tingimusi sõltuvalt "pulli" või "karu" positsioonist.

Samal ajal ei kanna pank, kes on vahendaja, ei kanna konkreetseid riske aruandeoperatsioonide kohta, kuna lepingus registreeritakse reeglina reeglina reeglina väärtpaberite ostmise ja müügi kursusi, mis jäävad kogu lepingu kasutamise ajal muutumatuks. On teatavaid kiireloomuliste tehingute sorte, mis kohustavad sõlmima lepinguosalised erinevate lepingute tingimuste täitmiseks.

Nende hulka kuuluvad peamiselt tehingud hoiusega, tehingutega, auhinnaga, vabatahtlike, futuuridega. Tehingud Vaartpaberituru valikute tehingud Need on tehingud, milles vastaspool maksab teisele huvitatud isikule, kes seisavad silmitsi rahasumma vahel. See rahasumma on oma kohustuste täitmise tagatis. Tehing auhinnaga - See on tehing, mille puhul üks osapooltest on varustatud õigusega teatavale tasule keelduda ostulepingu täitmisest või müügi täielikult Kuidas piirata aktsiaoptsioonide tehinguid osaliselt või muuta selle tingimusi.

Translates koos lisatasuga, millel on õige aeg, valides, lihtne, mitu, tahke, topelt-teraga, stellag.

Väärtpaberituru seadus (lühend - VPTS)

Tehingud lisatasu lihtsate — need on tehingud, milles auhinnale makstud vastaspool on õigus teha tegeleda või keelduda temast, kaotanud lisatasu samal ajal. Tehingud õigus valida lepingu täitmise aeg- Need on tehingud lisatasuga, milles lisatasu maksja antakse õigus täita oma kaalutlusõiguse kohustusi ühel või teisel määral teatud aja jooksul.

Ta ei saa keelduda lepingu täitmisest. Tehingudkoos lisatasu tahke ja vaba — need on tehingud, mille puhul lisatasu maksja on õigus keelduda saada pakkumine teatud osa väljakujunenud väärtpaberite arvust. Tehingud lisatasu ostmisel või müümisel rack — need on tehingud, mille puhul lisatasu maksja saab õiguse valida ostmise või müügi vahel ning saab lepingus lepingus ette nähtud likvideerimise või väärtpaberite ostmise päeval, pidades silmas kõrgema kursuse alusel või kokkulepitud madalama määraga.

Erinevus kursuste vahel määrab auhinna suuruse. Eriline koht kiireloomulistel tehingutes hõivata valikulisi ja futuuride tehinguid. All valikuvõimalusseda arusaadav on kahe isiku vahel sõlmitud leping, mille kohaselt üks inimene annab Vaartpaberituru valikute tehingud õiguse osta või müüa väärtpabereid ettenähtud hinnaga teatud aja jooksul.

Kaubanduse videoopetusvabadus

See õigus müüakse ja ostetakse. Kõik need kasumlikkusega hõivavad kõrgema koha kui varude või võlakirjade vahendite lihtne paigutamine.

Väärtpaberitehingud · KKK · LHV

Kaaluge osapoolte kohustusi vabatahtlike tehingute täitmisel. Ameerika valik ameerika. Võimalus topelt kahekordne. Sama palju väärtpaberite ostmist ja müüki.

John Henry kaubandussusteem

Ostjale võib anda õiguse täita ühe täiendava tehingu lisatasuga üleskutse rohkem või kahekordse täiendava tehingu lisatasuga rohkem kaks korda rohkem. Topeltvalik võib olla samaaegne müük või ostmine "pane" -ethe ja "kõne" -opace sama hinnaga rakendamisega kirjanduses mõnikord kutsutakse streaddle- Straddle või samaaegse ostu ja müügiga, vastavalt "Pane" Ootus ja "Call" -otatsioon Strannle -signal erinevate hindadega.

Samal ajal on "paagi" sööki rakendamise hind tavaliselt madalam kui "kõne" -P müügi hind. Ostja valik "Call" kokku leppimavalikuvõimalus - See on tehing esialgse auhinnaga, kus ostja on varustatud õiguse osta konkreetse futuuride lepingu mõistliku hinnaga. Müüja valik "Pane" paigaldage. Ostja ja müüja valikuvõimalused peegeldavad "härja" ja "karu" psühholoogiat. Praegu on valikulised tehingud enamikus riikides vahetamise erivahetuse või filiaalide osas ja neid reguleeritakse üksikasjalikult.

Reeglina sõlmivad nad 3, 6 või 9 kuud. Emitendid, kelle aktsiad müüakse võimalusi, peaksid vastama teatud nõuetele. Hiljuti nn nn nn india lepingud. Nad annavad õiguse osta või müüa ehituse põhimõttega koostatud väärtpaberite portfelli exchange Indedid. Sellised lepingud Vaartpaberituru valikute tehingud standardiseeritud ja neid on palju lihtsam rakendada kui eraldi "üksikute" aktsiate valik.

Fashion Trade on selgelt lihtsustatud kliirimiskoda. Reeglina on kaasaegsetele kliiringukeskustele arvutisüsteem, mis võimaldab teil jälgida iga investori positsioone ja "kustutate" lepinguid õigeaegselt, s. Vaba potentsiaalsete aktsiate kohustustest ning teabe pidevalt ajakohastab, järgige valikuvõimaluste ostjate ja müüjate positsioone.

Veel üks kliirimiskeskuste omadus on range kontroll lepingu tingimuste täitmise üle müüja ja ostja.

Binaarsete Valikud Trading Strateegia

Börsivahetused määravad tagatise nõuded kauplemisel. Võimaluse "kõne" puhul peab müüja maksma aktsiaid tasumise eest tasutud hindamise eest. Vastavalt valikule "Pane" raha muudab müüja vastutasuks aktsiate eest.

Investeerimishuvilistel soovitame silma peal hoida meie blogil Kukkur.

Igal juhul teeb müüja võimaluse netokulud absoluutse erinevuse täitmise kulude ja aktsiaturu hinna vahel täitmise ajal. Selleks, et kaitsta mitmeid USA vahetust, on allsüsteemi "marginaal", mis vastab tavapäraste väärtpaberitehingute tagatise rollile. USAs on börsidel börsidel, kus hinnad on enampakkumisprotsessi ajal pidevalt kindlaks määratud.

Voimalus Kaubandus Gold Mcx-ga

Näiteks tuntud Chicago Süritus börsil toimub kaubavahetus häälega ja žestide abil hüüdesmis ühendab samal ajal vaimse võimlemise võimalusi suurepäraste füüsiliste omadustega, võimaldades õiges kohas Valige õige koht "Ostupit" luugid ja äge gestimulatsioonide käed.

Ja kuigi teatud reegleid ei ole, kaupleja põrandkauplejad.

  • Ost-müük teise isikuga Selle vormi abil on võimalik sooritada börsiväliseid tehingud, kus panga asemel on tehingu teiseks osapooleks mõni firma või eraisik ning pank toimib vaid vahendajana, kes kannab ühelt osapoolelt teisele väärtpaberid ning vajadusel ka raha.
  • Uus väärtpaberikonto - Swedbank

Ettevõtjatel on tavaliselt teatud turundajad, kellega nad eelistavad kaubelda, ja seetõttu on viimane koht "pit", võttes arvesse seda asjaolu.

Järgmisena hõivavad kõrgeimad ja olulised kauplejad kõige mugavamaid seisukohti kõige tõhusamate kontaktide rakendamiseks oma vastaspooltega asuvad. Noored liikmed on varustatud vähem mugavates kohtades, kus nad leeb teiste ettevõtjate tähelepanu. Siin võivad isegi Börsi liikmed üksteise vastu võitlemiseks koha vastu võtta ja kuna sellised omadused, kuna füüsiline tugevus ja vastupidavus on viimasest väärtusest kaugeltki lisatud, valitsevad mehed "kaevandustes".

Kaubandus osalejad teatavad oma kavatsusest kõne ja käte signaalide järgi.

Soovitused edukaks väärtpaberitehinguks

Näiteks võib maakler olla "pit", kus teatud ettevõtte aktsiaid müüakse praegu ja deklareerivad oma soovist omandada juuli valiku "Helista" IBMi aktsiatel teatud hinnaga. Samal ajal kordab ta tõenäoliselt ostu- ja soovitud hinnaandude järjekorda. Kui turg Meker tahab hinnaga müüa, väljendab ta ka oma nõusoleku žestile. Sellisel juhul näitavad sõrmed vertikaalselt kokku summa ühest kuni viie; Sõrmed asuvad horisontaalselt - kuus kuni üheksa.

Korrelatsiooni indikaatorite kauplemine

Osale suunatud Vaartpaberituru valikute tehingud sõrm tähendab kümme lepingut. Umbes samamoodi tähistab kaupleja ostja ja müüja hinna. Enne kui helistate oma hinnale, peab ostja ja müüja olema praeguste kursuste kohta uurima. Ostja saab helistada ainult siis, kui see ei ole Vaartpaberituru valikute tehingud praegusest madalam.

Rakenduse esitamisega kutsub ostja kõigepealt hinda ja seejärel numbrit, näiteks "40,55 per 2" või "nutt 05 7". Samal ajal, ta hoiab oma käsi tõmmates tagasi ise, näidates oma sõrmede arvu ostud. Müüja võib oma hinna eest helistada ainult siis, kui see ei ole praegu praegu suurem. Alguses kutsub ta kogust ja seejärel hinda, näiteks "2 kuni 40,55" või "müüa 16 kuni 10".

Samal ajal hoiab müüjal oma käsi enda kätt endalt välja, juhtides sõrmede hulka. Kui kaupleja soovib praeguse hinnaga osta, peab ta selle nutma deklareerima näiteks ma ostnud " ja helistage nõutavale summale. Müügil teavitab ettevõtja ka neid, kes seda hüüavad näiteks müüa " ja kutsub kavandatud kogust. Mõnede lepingute kohaselt on tehingud toime pandud kuud, eraldades praegusest hetkest aastas või rohkem. Värvid kasutatakse selliste lepingute määramiseks: 2. Selle hinna deklareerimisel kutsutakse kaupleja kõigepealt lepingu aastat, näiteks "sinine, detsember, nutt 05 40 eest.

Väärtpaberitehingud

Koos vahetustehingute otseste osalejatega valikute kauplejad, turutegijadservade "pit" rahvahulgad on rahvarohked, hindade registripidajad, raamatupidamiste omanikud, kes edastavad sõnumite maaklerid. On selge, et XXI sajandi oksjonil oleva oksjonil avatud kriitide tüübile on vastuoluline ostumehhanism.

Parimate kaubandusstrateegia mangud arvutile

Seda kritiseeritakse pidevalt arhailise meetodina, mis on kujundatud eelkõige selleks, et säilitada vahetuse liikmete kasumlike võimaluste kontrollimine. Praegu on elektroonilisi süsteeme, mis võimaldavad parimaid oksjonid ja meelitada laiemat valikut neid, kes soovivad.

  • Börsil börsil tehtavate vahetustehingud muudavad tehingute börsil tehinguid Börsi tegevuse aluspõhimõtted, nende registreerimise eeskirjad ja kauplemise läbiviimise eeskirjad kehtestavad seaduse "väärtpaberituru kohta" ja FCCB regulatiivsete õigusaktide reguleerivate õigusaktidega.
  • Väärtpaberituru seadus – Riigi Teataja