Liigu sisu juurde

Fookusvaldkondi arendame lähtuvalt ülikooli tegevuspõhimõtetest, mis on interdistsiplinaarsus, rahvusvahelisus ning nõudlikkus ja jätkusuutlikkus. Eeldatavasti sagenevad üleujutused ja põuaperioodid, suureneb kaldaerosioon ja kaldarajatised satuvad ohtu, lisaks peab olema valmis suuremateks tormikahjustusteks. Selleks et tagada meie keele ja kultuuri püsimine, eneseanalüüsivõime ja tänapäevale kohane identiteediloome, näeb Tallinna Ülikool ühe olulise ülesandena eesti keele, ajaloo ja kultuuri empiirilist ja teoreetilist analüüsi ülemaailmses kontekstis.

Fookusvaldkondi arendame lähtuvalt ülikooli tegevuspõhimõtetest, mis on interdistsiplinaarsus, rahvusvahelisus ning nõudlikkus ja jätkusuutlikkus. Haridussüsteemil on oluline roll, et toetada ühiskondlikku kohanemisprotsessi. Tõhus haridus võimaldab ühiskonna liikmetel võtta vastutust ja olla aktiivne kodanik. Hariduse ees on mitu ülesannet: ühelt poolt nõuab ühiskonna suurenev digitaliseerumine uusi oskusi ning üleilmastumise kaudu seisame silmitsi üha keerukamate probleemidega, teisalt seab demograafiline olukord meile uusi raskusi. Kiired muutused ühiskonnas ja tööturul esitavad uusi nõudeid ka haridussüsteemile.

Valdkondlike kliimamuutuste alaste alusuuringute põhjal töötati kaheksas eelnimetatud võtmevaldkonnas välja kliimamuutustega kohanemise alased tegevused ehk meetmed, seda nii lühikeses perspektiivis kuni aastani kui ka kaugemas tulevikus kuni aastateni ja Kohanemismeetmed on kajastatud arengukava juurde kuuluvas rakendusplaanis, kus iga meetme juures saab näha selle seost arengukava eesmärkidega, elluviimise tähtaega, vastutajaid ja tulemusmõõdikuid.

Kliimamuutustega kohanemise arengukava koostamist ja täitmist korraldab Keskkonnaministeerium, kuid arengukava rakendusplaani kohanemismeetmeid aitavad ellu viia ka teised ministeeriumid ja nende valitsemisalas olevad ametid.

 • Taust Eelnimetatud nelja uuringu aluseks võeti Eesti Keskkonnaagentuuri poolt koostatud kliimastsenaariumid aastanimille kohaselt ootavad Eestit ees võimalikud muutused nii temperatuuri, tuule kui sademete režiimis.
 • Pealinna eesmärgiks on saada aastaks kliimaneutraalseks > Strateegiad > Tallinn
 • Kliimamuutustega kohanemise arengukava | Keskkonnaministeerium
 •  - Скажи, что он нашел кольцо!» Но коммандер поймал ее взгляд и нахмурился.
 • Выросший в протестантской семье, он всегда считал, что католики ужасно медлительны.

Kliimamuutustega kohanemise arengukava sai koostamise käigus ühtlustatud teiste valdkondlike arengukavadega ja seda rahastatakse võimalusel juba olemasolevatest vahenditest. Need tegevused muudavad linnakeskkonna meeldivamaks ja puhtamaks.

Uus vase kauplemise strateegia

Muutustega energiamajanduses, transpordis ja hoonestuses on kavas vähendada aastaks süsinikuheidet 40 protsenti võrreldes Oluline roll on ka kliimamuutustega kohanemisel: looduspõhiste lahenduste kasutamine linnaplaneerimises, ilmastikuoludest tingitud riskidele reageerimise võimekuse parandamine ja mitmekülgne teavitus loovad soodsa pinnase, et vältimatute kliimamuutustega linnakeskkonnas edukalt toime tulla.

Visioon seab eesmärgiks, et aastal oleks kogu Euroopa Liit kliimaneutraalne ehk meie maailmajagu ei paiska õhku rohkem kasvuhoonegaase, kui ökosüsteem siduda jõuab.

 1. Консьерж покачал головой: - Невозможно.
 2.  Я пробовал, - прошептал Стратмор еле слышно.
 3. WSJ investeerib kruptograafia
 4. Strateegilise juhtimise magistriõpe | Tartu Ülikooli majandusteaduskond
 5. Kokku toiduainete jagamise valikud Amazon
 6. Arengukava | Tallinna Ülikool
 7. Ghana ülikooli stipendiumid üliõpilastele
 8. Bitcoon Binaarne valikud Kaubandus

Samal ajal seisame silmitsi haridussüsteemi konservatiivsusega, kus innovatsioon nõuab suurt keskendumist institutsionaalsetele muutustele ja juhtimisele, uutele õppimis- ja õpetamistavadele, inimeste hoiakutele ja oskustele ning tõhusale infrastruktuurile ja poliitikale.

Oleme määratlenud ja rakendanud muutunud õpikäsitust MÕK ning jätkame selle arendamist ja kasutamist koostöös haridusasutustega. Lähtume haridusest kui protsessist, mis mõjutab isiksuse terviklikku arengut ja soodustab tema kujunemist vastutusvõimeliseks.

Facebooki aktsiaoptsioonid Uued tootajad

Taotleme õppijakesksust kõikides hariduse liikides ja tasemetel. Toetame valdkonnaülest lähenemist, mis põhineb teadusuuringutel, arendustegevusel, kaasaval hariduspoliitikal, koostööl ja dialoogil haridusvaldkonna partneritega.

Viimased uudised

See tagab kõrgetasemelise õpetamispädevuse ja mõjutab ülikooli töötajate eeskuju kaudu õpikultuuri muutumist ühiskonnas laiemalt. Peame oluliseks võimaldada õpetajatel ja haridusjuhtidel teha tõenduspõhiseid otsuseid uute õpetamis- ja õppimispraktikate kohta ning toetada neid haridusvaldkonna innovatsiooniprotsesside juhtidena. Tugevdame kaasavat haridust ja edendame hariduse diferentseerumist vastavalt õpilaste individuaalsetele vajadustele.

Juhime tõenduspõhist lähenemist ja digitaalsete uuenduste kriitilist seiret hariduses, millega aitame kaasa õpetajate ja õppijate digipädevuste suurendamisele.

Saksofon Bank FX valiku haridus

Edendame ja integreerime elukestvat õpet formaalses, mitteformaalses ja informaalses hariduses. Loome ühenduse haridusuuringute ja -praktika vahel, et rakendada haridusuuendusi tõhusamalt ja ulatuslikumalt. Aina digitaalsemas mitmeplatvormilises inforuumis on uus kirjaoskus digitaalse sisu loomis- mõistmis- ja kasutusoskus muutunud möödapääsmatuks nii õppimises, igapäevasuhtluses, teenuseid ja tooteid tarbides kui ka ise uut luues.

Harkspagaadi kava VOL 1

Tekstilise kommunikatsiooni kõrval on järjest olulisemad muud kommunikatsioonivormid, sh verbaalne, visuaalne, heliline ja kehaline kommunikatsioon. Oskus digimaailma võimalusi nutikalt ära kasutada ning innovaatilisus ja seda tagav loomingulisus annavad konkurentsieelise nii indiviidile, institutsioonile kui ka riigile.

Otsinguvorm

Digimeedia on kujunenud inimeste hoiakuid ja käitumist ning terveid ühiskondlikke protsesse enim mõjutavaks majandusharuks ja kultuurivaldkonnaks. Meie eesmärk on koolitada loomingulisi professionaale ning kriitilisi ja aktiivseid kodanikke, kellel on mitmekülgsed meediapädevused, sh võime luua nüüdisaegset pildimaailma, mille abil jutustada lugusid ning eri valdkondi lõimides kaasa rääkida nii ühiskonna arenguküsimustes kui ka rikastada Eesti ja maailmakultuuri.

Muudame ülikooli oluliseks loovprofessionaalide ja - ettevõtete õppe- ja arenduskeskuseks. Eesti kultuuripärandi loova uuskasutuse tagamiseks teeme digiteerimise ja kultuurianalüütika koostööprojekte Eesti meedia- ja kultuuriasutustega.

19i bakalaureuse stipendiumid teoloogiaüliõpilastele

Osaleme aktiivselt Eesti ja Euroopa meediasüsteemide ning digitaalsete teenuseturgude kriitilisel analüüsimisel ning tänapäeva vajadustele vastavate lahenduste väljatöötamisel. Oleme partneriks meedia- ja kultuurivaldkonna ettevõtetele uurides nende strateegilisi väljakutseid üleilmsetel turgudel.

Austraalia kaubanduse majanduse naitajad

Algatame ja teeme ülikooli akadeemiliste üksustega koostööd digitaalse kirjaoskuse edendamisel, inimese ja arvuti interaktsiooni mõju uurimisel ning digididaktika ja digiõppevara arendamisel.

Suurendame ühiskonna meediapädevust koolitades ka valdkonna õpetajaid.

Valikud Mumbai kaubandus

Panustame infoühiskonna innovaatiliste lahenduste väljatöötamisse ning digi- ja meediakultuuri juurutamisse eri eluvaldkondades. Töötame välja digikeskkondade ja digivahendite õppetöös ja tööelus rakendamise süsteemse käsitluse ning juurutame selle ülikooliõppesse.

Taotleme, et igal ülikooli lõpetajal ja töötajal oleks pädevus kasutada oma valdkonnas digitehnoloogiaid ning oskus hinnata kriitiliselt nende mõju ühiskonnale ja kultuurile.

Kuidas piirata aktsiaoptsioonide tehinguid

Üleilmastumise tingimustes oleme üha enam avatud kultuurilistele, poliitilistele ja majanduslikele mõjudele, mis lähtuvad väga erinevatest ühiskondadest, nende ajaloolisest arengust ja traditsioonidest. Toimetulek avatud mitmekultuurilises maailmas on väikestele kultuuridele iseäranis oluline ülesanne.

Sotsiaalmeedia menüü

Lähtudes Tallinna Ülikooli võimekusest eri kultuuride, keelte, ajaloo ja traditsioonide uurimisel ning vahendamisel, suudame pakkuda kõigile õppijaile ja ka laiemalt Eesti ühiskonnale eri keeli, maailmavaateid ja kultuuritraditsioone puudutavaid teadmisi ja oskusi.

Kultuuriliselt põimuvas maailmas on Eesti ajaloo tundmine, eesti keele, sealhulgas teaduskeele ja rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine jätkuvalt oluline ning eeldab üha uuenevaid ja ulatuslikumaid pädevusi. Samas peame eri kultuuridega suhtlemise ja nende vahendamise käigus suutma omaks võtta uut ja väärtustada vana.

Tweet Pealinna eesmärgiks on saada Tulevikku vaatava Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava eesmärk on vähendada linnaelu ja majanduse mõju kliimale, tehes seda majandust ja linnakeskkonda rikastaval viisil. Linn ootab kodanike tagasisidet kliimakvale 7.

Selleks et tagada meie keele ja kultuuri püsimine, eneseanalüüsivõime ja tänapäevale kohane identiteediloome, näeb Tallinna Ülikool ühe olulise ülesandena eesti keele, ajaloo ja kultuuri empiirilist ja teoreetilist analüüsi ülemaailmses kontekstis.

Meie eesmärk on aidata Eestis kujundada keeli, kultuure ja loovust väärtustav ühiskond, luua võimalused eesti kultuuriruumi arenguks avatuse tingimustes ja iga ühiskonnaliikme osalemiseks kultuuris.

Arendame kultuuriteoreetilist mõtlemist, et mõista kultuuri toimemehhanisme nii Eestis kui ka mujal.

Uudise rubriigid:

Nende eesmärkide saavutamiseks uurime ja õpetame eesti keele, ajaloo ja kultuuri kõrval eri rahvaste ajalugu, keeli, kultuuri, kunsti- ja mõttetraditsiooni ning ühiskonda. Lõimime teadmised eri maade keeltest ja kultuuridest ning kultuuriteadusest üheks interdistsiplinaarseks tervikuks. Peame vajalikuks kõigi oma töötajate ja üliõpilaste kultuurilise kompetentsi arengut, et üleilmastuvas maailmas paremini toime tulla.

Ühiskonna areng ja vananeva elanikkonna heaolu sõltub üha rohkem oskusest elada ja töötada oma tervist ja keskkonda hoides.