Liigu sisu juurde

Toetame valdkonnaülest lähenemist, mis põhineb teadusuuringutel, arendustegevusel, kaasaval hariduspoliitikal, koostööl ja dialoogil haridusvaldkonna partneritega. Järelmeetmed, mis võetakse pärast Lähtume haridusest kui protsessist, mis mõjutab isiksuse terviklikku arengut ja soodustab tema kujunemist vastutusvõimeliseks. Integreerime tervise, liikumise ja säästva arengu teemad õpetajahariduse õppekavadesse ning arendame sihtrühma kaasamise ja infokommunikatsioonitehnoloogia kompetentse. ELi parema õigusloome tegevuskava viiakse väheheaaval ellu, kuigi paljudes liikmesriikides tuleb selleks võtta rohkem meetmeid, sealhulgas viia läbi mõjuhinnangud ja võtta kasutusele halduskoormuse mõõtmise ja selle vähendamise meetodid. Kuid Euroopa jääb teistest juhtivatest majandusriikidest endiselt maha info- ja sidetehnoloogiasse investeerimises ning selle tehnoloogia kasutamises tootlikkuse suurendamiseks.

Tel Lauaarutelude teemad: Tulevikutehnoloogiate kasutamisega ja tööturul toimuvate muutustega toimetulekuks vajalikud põhipädevused, mis peaksid kuuluma formaalhariduse õppekavadesse alushariduses, põhihariduses, kutse- ja gümnaasiumihariduses.

Töökohapõhise õppe ja praktika laiendamise paindlikud võimalused ja kvaliteet.

Uhenduse kaasamise strateegia ulikool

Tööandjate roll töökohapõhise õppe kvaliteedi ja pädeva juhendamise tagamisel Tööandjate ja sotsiaalpartnerite roll ja vastutus hariduskorralduses. Arengutõuget vajavate inimeste ja vananeva tööjõu toetamine. Materjalid: Huvitava Kooli mõttekojad novembris Koostöös algatusega Huvitav Kool toimusid novembris Eesti kolmes maakonnas mõttekojad hariduselu edendamise võimalustest kohapeal: Neis mõttekodades arutasid maakonna haridustöötajad, koolipidajad, õpilased, lapsevanemad ja tööandjad, mida ja kuidas saavad maakonna eri osapooled teha Eesti haridusvaldkonna arengukava eesmärkide saavutamiseks.

Uhenduse kaasamise strateegia ulikool

Huvitava Kooli Läänemaa mõttekoda Samuti otsiti lahendusi piirkondlikele murekohtadele. Riikliku tasandi aruteluteemad olid:.

Uhenduse kaasamise strateegia ulikool