Liigu sisu juurde

Dokumendivahetuse järjepidevuse tagamiseks vajalikud ressursid näeb ette Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Hoonesse sissepääs ja ruumid on kohandatud liikumiseks ja kasutamiseks vastavalt inimese erivajadusele vaegnägijatele trepiastmete märgistamine, kaldtee, lift, reguleeritava kõrgusega kraanikausid, invatualettruum jne 3.

Rakendatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi 3.

  • Хотя Бринкерхофф всегда мечтал о «настоящей» карьере в агентстве, он вынужден был довольствоваться положением «личного помощника» - бюрократическим тупиком, в который его загнала политическая крысиная возня.
  • Сьюзан охнула.
  • Hedging Grid Trading System

Tehakse koostööd huvigruppidega ja koostööpartneritega ning informeeritakse neid regulaarselt teenuse osutamise tulemustest 4. Regulaarselt hinnatakse oma töötajate kompetentse ja on koostatud koolitusplaan 5.

Korraldatakse vajalikke täiendkoolitusi vastavalt koolitusplaanile 6.

Sa oled siin

Võimaldatakse või vajadusel korraldatakse töötajatele supervisioonil osalemine 7. Välja on töötatud probleemide ja raskete kliendijuhtumite lahendamise kord 8.

Sotsiaaltoetuste määramise ja sotsiaalteenuste osutamise kord Vastu võetud Reguleerimisala 1 Käesolev määrus sätestab Tapa Vallavolikogu Sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlemine 1 Sotsiaaltoetuse edaspidi toetus või sotsiaalteenuse edaspidi teenus taotlemiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele edaspidi ametiasutus allkirjastatud taotluse, milles on märgitud taotleja andmed, toetuse või teenuse taotlemise põhjus ja vajalikud lisadokumendid. Valeandmete esitamise korral taotluse menetlemine ja toetuse või teenuse osutamine lõpetatakse.

Töötatakse välja kriisiolukorras käitumise regulatsioon 9. Tagatakse vajadusel töötajatele vaktsineerimine nakkushaiguste vastu Tagatakse töötajatele esmaabi ja enesekaitse koolitus Proaktiivne teenus osutatakse automaatselt või isiku nõusolekul.

Teenuste osutamise voimaluste jagamine

Sündmusteenus koondab mitu sama sündmusega seotud teenust edaspidi osateenus kasutajale üheks teenuseks. Tugiteenus toetab asutuse ülesannete täitmist.

Teenuste osutamise voimaluste jagamine

Teabehaldus 1 Teabehaldus on tegevus, mis toetab asutuse ja avaliku sektori eesmärkide saavutamist teabe haldamise, jagamise ja vahetamisega kõigis infosüsteemides ja andmekogudes. Teabehalduse alategevused on andmehaldus, dokumendihaldus, sisuhaldus sise- ja välisveebis ning teabele juurdepääsu ja teabe kaitse korraldamine.

Teenuste osutamise voimaluste jagamine

Vastutus asutuse teenuste korraldamise ja kvaliteedi eest 1 Asutus määrab ameti- või töökohad, millel töötavad isikud tagavad asutuse: 1 otseste avalike teenuste korraldamise ja kvaliteedi; 2 protsesside korraldamise ja kvaliteedi; 3 teabehalduse korraldamise ja kvaliteedi; 4 teabehalduse iga alategevuse korraldamise ja kvaliteedi.

Asutusteülene teenuste arengu koordineerimine 1 Asutusteülest teenuste arengut koordineerivad asutused edaspidi koordineerijad on: 1 otseste avalike teenuste korraldamisel, sealhulgas nende osutamiseks vajaliku teabe kindlaksmääramisel, jagamisel ja vahetamisel, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; 2 teabele juurdepääsu ja teabe kaitse korraldamisel Andmekaitse Inspektsioon; 3 riigi infosüsteemi arhitektuuri ja riigi infosüsteemi kesksete komponentide nõuete rakendamisel Riigi Infosüsteemi Amet.

Nõukogu koosseis ja töökord kinnitatakse koordineerija käskkirjaga.

Nõukogu koosolekute materjalid avaldatakse koordineerija veebilehel ja vajaduse korral muul viisil. Teenuste korraldamine ja arendamine 1 Asutusel on ülevaade oma põhiülesannete täitmise käigus või tulemusel osutatavatest teenustest.

Teenuste osutamise voimaluste jagamine

Ülevaade koostatakse viisil, mis võimaldab seda lihtsasti ajakohastada. Asutus määrab kindlaks muudatus- ja arendusvajadused, nende prioriteedid ning nende elluviimisel tekkiva väärtuse.

Asutused lepivad kokku ühiselt osutatava teenuse: 1 arendamise, haldamise ja kvaliteedi eest vastutava asutuse; 2 osutamise protsessi; 4 osutamist reguleerivate õigusaktide muutmise, kui see on vajalik; 5 tehnilise lahenduse ja selle kasutamise; 6 osutamiseks vajalikud ressursid vastutavas ja teistes asutustes; 7 muud teenuse väljatöötamise või arendamise ja teenuse osutamise üksikasjad.

Keelevahetuse vaikeväärtus

Lõikes 7 sätestatule lisaks lepivad asutused kokku osateenuste osutamise tähtajad. Infosüsteemi haldaja ja infosüsteemi kasutavate asutuste vahel lepitakse kokku: 1 infosüsteemi võimalused, nende kasutamine ja muutmine; 2 vastutuse jaotus protsessi ja teenuse kvaliteedi eest.

Inimese, tema lähedaste ja kaaslaste nõustamine inimese käitumise ja temaga suhtlemise eripäradest Tugigruppide tegutsemise toetamine - Teenust saavate, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikute toetavate gruppide tegutsemise juhendamine ja nõustamine. Teenust saavate inimeste toetamine tugigruppidest osalemisel Muud tegevused teenuse eesmärgi saavutamiseks ÄK-käitumise juhtumite lahendamine kasutades vastavaid turvalisi ohjeldusmetoodika võtete rakendamist. Inimese ette valmistamine iseseisvaks eluks ja teenuselt väljumiseks või teisele teenusele asumiseks Tegevused, mis on seotud teenuse info ja selle jagamisega 1. Teenuseosutaja veebilehel avaldatakse aja- ja asjakohast infot teenuse kohta 2. Koostatakse teenuse osutamise kohta kodukord 3.

Teenuste loetelu 1 Asutusel on oma otseste avalike teenuste ja teistele asutustele osutatavate tugiteenuste ajakohane loetelu, mis sisaldab vähemalt olulisi teenuseid.

Asutus esitab kvaliteedinäitajad iga kalendriaasta kohta.

Otsese avaliku teenuse osutamine 1 Asutus tagab, et otsese avaliku teenuse kasutamiseks vajalik teave on lihtsasti leitav. Teave esitatakse teenuse sihtrühmale sobival viisil ja mahus.

Teabe avaldamisel Eesti teabeväravas eesti. Isikul peab olema võimalus varem esitatud andmete muutumisest andmeallikat teavitada. Ametiasutusel on õigustoetuse või teenuse kulud seaduses sätestatud korras tagasi nõuda.

Toetuse või teenuse määramine 1 Toetuse või teenuse määramise otsustab Tapa Vallavalitsus kui täitevorgan edaspidi vallavalitsus või ametnik hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast haldusakti või toimingu alusel.

Teenuste osutamise voimaluste jagamine

Toetuse või teenuse määramisest keeldumine 1 Toetuse või teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 1 taotluses on esitatud valeandmeid; 2 taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida; 3 teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta sotsiaaltoetuse, riikliku sotsiaalteenuse või muu abiga; 2 taotlejal puudub õigus saada toetust või teenust; 3 muu põhjendatud asjaolu.

Toetuse või teenuse andmise peatamine 1 Teenuse või perioodilise toetuse andmine peatatakse, kui: 1 teenuse või toetuse saaja taotleb teenuse või toetuse andmise peatamist või lõpetamist; 2 kui isik ei võimalda hüvitise andjal täita hüvitise andmiseks vajalikke ülesandeid; 3 kui isik rikub seaduses sätestatud teenuse andmisega seotud kohustust või teenuse andmise kõrvaltingimust, mille korral seadus sätestab õiguse peatumise; 4 õiguse tekkimisega muule toetusele või teenusele või isikule muu toetuse või teenuse andmise algusega, kui seaduse kohaselt toetused või teenused asendavad üksteist ja seadus sätestab õiguse peatumise muu toetuse või teenuse andmise korral; 5 muul seaduses sätestatud juhul.

Teenuste osutamise voimaluste jagamine

Toetuse või teenuse saamise õiguse lõppemine Õigustoetusele või teenusele lõpeb: 1 toetuse või teenuse nõuetekohase ja täieliku andmisega; 2 kui isik ei vasta toetuse või teenuse saamiseks sätestatud tingimustele; 3 kui isik rikub pahauskselt sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 21 lõikes 1 sätestatud põhikohustust või seaduses või käesolevas määruses toetuse või teenuse andmisega seotud kohustust või selle andmise kõrvaltingimust, mille korral seadus või käesolev määrus sätestab õiguse lõppemise; 4 õiguse tekkimisega muule toetusele või teenusele või muu toetuse või teenuse andmise algusega, kui seaduse või käesoleva määruse kohaselt toetused või teenused asendavad üksteist ja seadus sätestab õiguse lõppemise; 5 toetuse või teenuse andmise otsuse tühistamise või kehtetuks tunnistamisega; 6 isiku surma korral; 7 toetusest või teenusest loobumisega, kui seadus ei sätesta teisiti; 8 muul seaduses või käesolevas määruses sätestatud juhul.

Sünnitoetus 1 Sünnitoetus on ametiasutuse poolt makstav toetus lapse sünni korral.

Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused Vastu võetud