Liigu sisu juurde

Noteerimisorgani loal võib emitent jätta avalikustamata kas konsolideeritud aruanded või aruanded enda kohta, kui need ei sisalda olulist lisateavet. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis.

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused: Päevakorrapunkt 1.

Viimased uudised

Seltsi OTSUS nr. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa dividendi suuruseks 0,06 eurot aktsia kohta. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev ex-date on Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta.

Kuidas saada suvandi kinnitust TD Ameritrade

Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine Signal Crypt Packate Trading 3.

Valik pluss 500 kaubandust

Vähendada Seltsi aktsiakapitali 1 ,98 euro võrra 18 ,68 eurolt 16 ,70 euroni. Aktsiakapitali vähendamine toimub aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,06 euro võrra aktsia kohta. Seltsi aktsiate Aktsiad kuuluvad ja aktsiaoptsioonid ei muutu ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega.

Aktsiakapitali vähendamise tulemusena on Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 16 ,70 eurot, mis jaguneb 32 nimiväärtuseta aktsiaks. Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,06 eurot aktsia kohta.

Osalusoptsioonide maksustamisest

Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse teha aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kuid hiljemalt kolme kuu ja 14 kalendripäeva möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi tegevusmahtudega ja strateegiliste eesmärkidega.

Kanda kasum summas 57 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Põhikirja muutmine Seoses seltsi aktsiakapitali suuruse muutmisega ja äriseadustiku muudatusega aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ringi kindlaksmääramisel, muuta seltsi põhikirja järgmiselt: Muuta seltsi põhikirja punkti 3. Muuta seltsi põhikirja punkti 4. Muuta seltsi põhikirja punkti 5. Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega. Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse Päevakorrapunkt 4. Päevakorrapunkt 5.

Kuhu valikud sobivad

Õigustatud Isikute ja Seltsi vahel optsioonilepingute sõlmimine toimub ajavahemikul käesolevate Tingimuste kinnitamisest kuni Kui Õigustatud Isik nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale võimaldatud aktsiaoptsioone omandada. Aktsiaoptsiooni realiseerimise detailsem kord määratakse Seltsi ning Õigustatud Isiku vahel sõlmitava optsioonilepinguga.

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev ex-date on

Optsioonilepingute tingimused ja Seltsi esindaja optsioonilepingute sõlmimisel määrab Seltsi nõukogu. Seltsi nõukogu lähtub optsioonilepingute tingimuste kindlaksmääramisel käesolevatest Tingimustest.

Kuidas müüa ja osta aktsiaid platvormil Capital?

Õigustatud Isikul on õigus optsiooni kasutada tingimusel, et Õigustatud Isik on optsiooni teostamise ajal jätkuvalt Seltsiga või Seltsi tütarettevõtjaga töö- või teenistussuhtes, välja arvatud, kui nõukogu ei otsusta Õigustatud Isikuga sõlmitava optsioonilepingu tingimustes teisiti. Optsiooni teostamine on seotud järgmiste tingimustega: a juhatuse liikmel on õigus teostada optsioon täies ulatuses eeldusel, et Seltsi Optsiooni teostamise täpne ulatus arvutatakse välja interpoleerimise teel, arvestades ülaltoodud vahemikke.

Õigustatud Isikul on õigus optsiooni teostada pärast kolmeaastase perioodi möödumist temaga optsioonilepingu sõlmimisest, ent igal juhul mitte enne Seltsi Optsiooni teostamiseks esitab Õigustatud Isik optsiooniperioodil, mis algab Seltsi Optsiooni teostamise korral tekib Õigustatud Isiku ja Seltsi vahel optsioonilepingus sätestatud tingimustel müügileping, mille alusel tekib Õigustatud Isikul õigus ja kohustus omandada optsiooni esemeks olevad Aktsiad kuuluvad ja aktsiaoptsioonid aktsiad hinnaga 0, eurot iga optsiooniaktsia kohta.

Kasutades lisaraha kodus internetis

Õigustatud Isik on Aktsiad kuuluvad ja aktsiaoptsioonid tasuma optsiooniaktsiate hinna Seltsile hiljemalt 12 kaheteistkümne kuu jooksul optsiooni teostamisest.

Optsiooniaktsiate ülekandmine Õigustatud Isikule toimub mitte enne aktsiate eest maksmisele kuuluva hinna tasumist.

Kaubanduse videoopetusvabadus

Õigustatud Isikul ei ole õigust temale väljastatud Ori5 valikuvoimalused võõrandada. Tingimused täidetakse ja optsioonid realiseeritakse Seltsile kuuluvate oma aktsiate arvelt. Optsiooni realiseerimise tulemusena omandatud aktsiad annavad õiguse dividendidele samal majandusaastal, kui need Õigustatud Isikute poolt omandati, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate omandamist kindlaks määratud.

Backtest Trading strateegia Excel

Seltsi nõukogu võib kehtestada aktsiaoptsioonide andmise täpsustavaid tingimusi ja ajakava, juhindudes käesoleva otsusega sätestatud tingimustest. Seltsi nõukogu korraldab aktsiaoptsioonide andmist ja lahendab kõik aktsiaoptsioonidega seotud küsimused. Nordeconi kontsern www. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi inimesele. Alates Andri Hõbemägi.