Liigu sisu juurde

Kuna Euroopa Toiduohutusamet ei ole esitanud veenvaid tõendeid, et geneetiliselt muundatud sojauba A ACS-GMØØ sisaldavad, sellest koosnevad või sellest toodetud tooted on pikaajaliselt ohutud, siis toetan vastavat eelnõu. Toetan resolutsiooni, et Euroopa oleks ka edaspidi demokraatlik ja vaba. Seetõttu toetasin esitatud ettepanekut. Tänased probleemid on eelkõige globaalsed ja nõuavad ühiseid pingutusi, mistõttu saab seesugune koostöö olema aina olulisem. Intuitsioon ütleb, et tal on õigus masside käitumise kohta.

Tänased probleemid on eelkõige globaalsed ja nõuavad ühiseid pingutusi, mistõttu saab seesugune koostöö olema aina olulisem. Seetõttu toetasin esitatud ettepanekut. Toetan Juan Guaidód tema püüdlustes riik kriisist välja juhtida ja seetõttu hääletasin resolutsiooni poolt. On kurb, et Euroopa Liidu reegleid rikutakse, kuid on lootust, et trahvid rikkujaid distsiplineerivad.

Toetan resolutsiooni. Seetõttu ma toetan nende programmide rahastamise suurendamist.

  • Parim kaubandusaeg binaarsete valikute jaoks
  • Tänased probleemid on eelkõige globaalsed ja nõuavad ühiseid pingutusi, mistõttu saab seesugune koostöö olema aina olulisem.
  • I help people invest and manage portfolios for them.
  • Tasuta indeksi kaubanduse signaalid
  •  Прости.

Seetõttu toetan raportit. Need inimesed vajavad abi. Seetõttu toetan antud algatust. Toetan Ühendkuningriigi korrakohast lahkumist ega pea õigeks Ühendkuningriigi leppeta lahkumist. Leppeta lahkumine toob kaasa suurema segaduse. Seetõttu toetan ma resolutsiooni. Toetan seisukohta, et sellisel teel saadud toodetele ei tuleks patendikaitset võimaldada.

Leian, et selles küsimuses on oluline saavutada õigusselgus. Euroopa Liit on rahuprojekt. Et tragöödiad ei korduks, ei tohi me minevikku unustada. Toetan resolutsiooni, et Euroopa oleks ka edaspidi demokraatlik ja vaba. Seetõttu ei saa ma resolutsiooni poolt hääletada. Küll aga nõustun, et rahapesuvastast võitlust tuleks jätkuvalt tugevdada. Kõik riigid peaksid tähtaegselt üle võtma AMLD5 nõuded.

10/22 Share Option Tehingud

Seetõttu jään hääletusel erapooletuks. Eriti süvendatud peaks see koostöö olema Euroopa Liidu riikide ja selle kandidaatriikide vahel. Seetõttu toetan koostöölepingu sõlmimist Serbiaga. Seetõttu Snapchat kauplemine toetanud antud eelnõu. Meil peaks olema selge ja läbipaistev kontroll selle üle, millised pestitsiidid on inimestele ohtlikud ja millised mitte. Kui ohtlikkus või ohutus pole 10/22 Share Option Tehingud selge, tuleb lähtuda ettevaatuse printsiibist.

  • Kuidas maarata paevakaubandussusteem
  • Обхватил ее своими ручищами.
  • Спокойно.
  • Valikud Auss kaubanduses
  •  Прошу прощения.

Sellest tulenevalt toetan vastavat eelnõu. Kuna Euroopa Toiduohutusamet ei ole 10/22 Share Option Tehingud veenvaid tõendeid, et geneetiliselt muundatud sojauba A ACS-GMØØ sisaldavad, sellest koosnevad või sellest toodetud tooted on pikaajaliselt ohutud, siis toetan vastavat eelnõu. Kuna Euroopa Toiduohutusamet ei ole esitanud veenvaid tõendeid, et geneetiliselt muundatud maisi MON x x MON x x DAS sisaldavad, sellest koosnevad või sellest toodetud tooted, ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON, MONja DAS ühekordset transformatsiooni, on pikaajaliselt ohutud, siis toetan vastavat eelnõu.

Viimastel aastatel on Euroopa Liit hakanud suhtuma desinformatsiooniga tegelemisse tõsiselt. Euroopa Liit on alati hinnanud kõrgelt meediavabadust. EL eraldab miljonit eurot meetmetele, mille eesmärk on toetada meediavabadust ja uurivat ajakirjandust, kaasa arvatud reageerimismehhanism ajakirjandus- ja meediavabaduse rikkumiste puhul ning ajakirjanike tegeliku kaitse tagamiseks.

Otseselt desinformatsiooni kampaaniate tuvastamiseks investeerib Euroopa Liit aastas vaid 4 miljonit eurot, mis on võrrelduna Russia Today ja Sputniku miljardilise aastaeelarvega häbematult vähe. Toetan desinformatsiooni vastase võitluse tugevdamist ja seega ka esitatud ettepanekut.

Endise Euroopa Komisjoni liikmena toetan Automatiseeritud kaubandusstrateegia loomine kahtlemata Euroopa Komisjoni eelarve ettepanekut.

Mul poleks midagi selle vastu, kui liikmesriikidel tärkaks soov Euoopa Liidu eelarvemahtu oluliselt suurendada. Loomulikult hääletasin ma esitatud eelarveresolutsiooni poolt. Samas tööjõumobiilsus Euroopa Liidus suureneb iga aastaga, mis tingib vajaduse Euroopa-üleste lahenduste järele.

Üleeuroopaliste lahenduste otsimise algfaasis ei pea ma mõistlikuks spetsiaalse finantsinstrumendi loomist pikaajalise töötusega tegelemiseks. Hääletasin resolutsiooni poolt. Kavandatud muudatustes täpsustatakse, et koondamised, mis tulenevad 10/22 Share Option Tehingud liidust väljaastumisest ilma väljaastumislepinguta, kuuluvad EGFi kohaldamisalasse.

Ettepanek on vajalik ja seetõttu hääletasin selle poolt. Vastastikuste juurdepääsuõiguste andmise eeltingimus on, et püügitegevus oleks vastavalt ühise kalanduspoliitika eesmärkidele jätkusuutlik. Pidades 10/22 Share Option Tehingud jätkuvat ebakindlust seoses Ühendkuningriigi korrakohase väljaastumisega EList, on Hääletasin ettepaneku poolt.

Kokkuleppeta väljaastumise korral jäävad liidu ja Ühendkuningriigi vahelised eelarvesuhted ilma õigusliku kokkuleppeta.

10/22 Share Option Tehingud

See tekitaks märkimisväärset ebakindlust ja raskusi liidu Struktuurifondide vahendeid ja investeeringuid tuleb seetõttu kaasava majanduskasvu soodustamiseks, ebavõrdsuse vähendamiseks ja ülespoole suunatud sotsiaalse lähenemise edendamiseks senisest tulemuslikumalt kasutada. Ühtlasi peaks Euroopa Liidu eelarve andma rohkem vahendeid kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise meetmeteks ning kliimadiplomaatiaks riikides, mis on hõlmatud arengukoostöö rahastamisvahendi ja liidu elanikkonnakaitse mehhanismiga.

Pean positiivseks, et kehtestatud on ulatuslik töölevõtmiskava ning vastu on võetud uusi meetmeid, mis aitavad hoida ära ahistamist, suurendada töötajate heaolu ja vähendada tööjõu voolavust. Liidu kodanike ees tuleb tagada läbipaistvus ja demokraatlik aruandekohustus ning pettuste vastu tuleb võidelda. Leian, et hindamispõhimõtete osaline ajakohastamine on mesilaste kaitse perspektiivist parem kui ajakohastamata jätmine.

10/22 Share Option Tehingud

Hääletasin ettepaneku vastu, sest poolt hääletamise korral hakkaks pikk põhimõtete sätestamise protsess otsast peale. Ainult kohus on see, kes otsustab kellegi süü või süütuse üle. Hääletasin poolt. Pean põhjendatuks, et Euroopa Liit toetab üleilmastumise tõttu oma töökoha kaotanud inimeste ümberõpet. On lühinägelik võidelda Seepärast toetasin esitatud eelnõu.

Harmoniseeritud lähenemine on parem kui arvukad erinevad reeglistikud. Seega 10/22 Share Option Tehingud poolt. Teatavasti pole Euroopa Parlamendil seadusandliku initsiatiivi õigust, eelnõud koostab Euroopa Komisjon.

10/22 Share Option Tehingud

Kui pole uut komisjoni, pole eelnõusid ja seega pole ka täit rakendust uuel Parlamendi koosseisul. Kindlasti ei ole komisjoni töölehakkamise edasilükkumisel positiivset mõju Euroopa majandusele.

Lisaks on ülimalt kahetsusväärne, et juba viis kuud pole Euroopa Komisjonis volinikku Eestist ja Rumeeniast. Volinikud esindavad Euroopa kui terviku, mitte pelgalt oma riigi huve.

Facebook (FB)

Kuid aluslepingute järgi langetab komisjon parimaid otsuseid siis, kui seal on volinikud kõigist liikmesriikidest.

Eestile ja kogu Euroopa Liidule on kasulik uue komisjoni võimalikult kiire töölehakkamine. Seetõttu toetan resolutsiooni. Paindlikkusinstrumendiga on võimalik rahastada selgelt määratletud kulusid, mida ei saa rahastada ühe või mitme muu rubriigi ülemmäärade piires.

Toetasin raportit. Seega toetan ettepanekut kanda liidu